Podatek dochodowy od towarów i usług (VAT)

 

Przepisy ustawy o VAT-podatek od towarów i usług są bowiem naruszane najczęściej i na największą skalę. W przypadku tych regulacji, oprócz ewentualnej konieczności zapłaty określonego przez organ zobowiązania podatkowego, może również wystąpić tzw. podatek sankcyjny z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Do tego dochodzi również odpowiedzialność karna skarbowa. Obecnie najwięcej kontroli ze strony organów KAS dotyczy właśnie podatku od towarów i usług.

 

Problemy interpretacyjne dotyczące podatku VAT

 

Problemy interpretacyjne w zakresie przepisów o VAT pojawiają się głównie na gruncie prawidłowego określenia miejsca dostawy towarów czy miejsca świadczenia usług, rozliczeń w ramach WNT i WDT, ogólnie kwestii opodatkowania danej transakcji podatkiem VAT, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z VAT (np. przy sprzedaży nieruchomości) czy też stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia itp. Jak więc wynika z powyższego, to podatek od wartości dodanej może sprawić nam najwięcej kłopotów w firmie. Jeśli dołożymy do tego ciągłe zmiany w przepisach, to niezwykle istotne staje się skorzystanie z doradztwa podatkowego. Rzetelnie przygotowana analiza transakcji czy zaplanowanych innych działań może pomóc uchronić przedsiębiorcę przed negatywnymi, często bolesnymi konsekwencjami.

 

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec w zakresie podatku VAT

 • weryfikacji transakcji pod kątem nadużycia prawa,
 • zidentyfikowania wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia i dostawy towarów oraz dokumentowania tych transakcji,
 • zidentyfikowania importu oraz eksportu towarów i usług oraz dokumentowania tych transakcji,
 • skutków podatkowych likwidacji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną,
 • obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
 • obowiązków podatkowych małych podatników,
 • obowiązków i skutków podatkowych sprzedaży wysyłkowej,
 • ustalenia miejsca świadczenia dla podmiotów zagranicznych,
 • zastosowania prawidłowej stawki podatkowej,
 • prawidłowości zastosowania zwolnienia od opodatkowania,
 • zidentyfikowania skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości,
 • odniesienia do rozliczeń nieściągalnych wierzytelności,
 • zwrotu podatku z uwzględnieniem zastosowania należytej staranności w doborze kontrahenta,
 • odpowiedzialności solidarnej nabywcy,
 • kaucji gwarancyjnej,
 • zasad ewidencjonowania i kas rejestrujących,
 • poprawności określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • zasad zwrotu podatku podróżnym,
 • zidentyfikowania oraz udokumentowania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej,
 • zidentyfikowania oraz udokumentowania transakcji łańcuchowych,
 • prawidłowości zastosowania reguł INCOTERMS,
 • bieżących rozliczeń podatkowych VAT (deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące) w tym VAT OSS i VAT IOSS
 • szkolenia.

 

Czym jest VAT-podatek od towarów i usług?

 

Value-Added Tax (VAT) to podatek pośredni płacony na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Zbiór przepisów dotyczących tego podatku został zawarty głównie w ustawie o podatku od towarów i usług, w tzw. Dyrektywie UE w sprawie VAT oraz w licznych rozporządzeniach.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlega co do zasady:

 • odpłatna dostawa towarów,
 • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Przepisów o tym podatku nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a także do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Podatnikami podatku są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podstawą opodatkowania tym podatkiem jest co do zasady wszystko to, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał, lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi co do zasady przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż, zaś podatek wynikający z faktury jest co do zasady zawsze podatkiem do zapłaty.