Skargi i zażalenia do sądów administracyjnych (WSA, NSA)

 

Skargi i zażalenia do sądów to jeden z najsilniejszych środków obrony przedsiębiorców i innych stron postępowań przed błędami urzędników.

Wg raportu NSA, w 2021 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 68 837 skarg na akty i czynności oraz 17 427 skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania, czyli o 20,62% więcej niż w roku poprzednim.

WSA wyeliminowały z obrotu prawnego średnio 31,07% decyzji i innych czynności organów, co oznacza, że niemal w co trzeciej sprawie urzędnicy podejmowali niesłuszne rozstrzygnięcia. A statystyka ta obejmuje tylko rozstrzygnięcia, które przedsiębiorcy, podatnicy, zdecydowali się zaskarżyć. 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, której właściciel Robert Nogacki został uznany przez tygodnik „Wprost” za jednego z najlepszych w kraju ekspertów w zakresie walki z bezprawiem urzędniczym, oferuje kompleksową reprezentację przed sądami administracyjnymi Klientom, których interesy zostały naruszone wskutek niezgodnego z prawem działania aparatu państwowego.

 

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują:

  • sporządzanie skarg i zażaleń na decyzje i postanowienia organów skarbowych i innych organów administracji państwowej;
  • sporządzanie skarg kasacyjnych od niekorzystnych dla Klienta wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych;
  • udział w posiedzeniach sądowych przed WSA i NSA w charakterze pełnomocnika Klienta.

 

Skargi i zażalenia do sądów, a skargi i zażalenia w postępowaniu sądowym

 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić różnicę pomiędzy skargami i zażaleniami przysługującymi w postępowaniu administracyjnym a tymi w postępowaniu sądowo administracyjnym. Zgodnie z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego, Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych.

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast zażalenie w postępowaniu przed organami to środek zaskarżenia, który wnosi się do organu wyższej instancji na określonego rodzaju postanowienia wydane przez organ niższej instancji.

Od zażaleń na postanowienia (np. o odmowie zwolnienia z kary grzywny, lub w sprawie wstrzymania wykonania decyzji, albo w sprawie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności) należy jeszcze odróżnić odwołania, które są środkiem zaskarżenia, ale od decyzji wydanej przez organ I instancji.

Podsumowując, po wniesieniu skargi na działanie lub bezczynność organu, skarżący może wnosić zażalenia na postanowienia wydane w toku toczącego się w tej sprawie postępowania. Postępowanie to organ I instancji zakończy wydaniem decyzji, od której stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia.

Z kolei jeśli po wyczerpaniu ww. drogi postępowania administracyjnego, strona nadal nie będzie godzić się z rozstrzygnięciem organów, wówczas przysługuje jej prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA).

Zaskarżeniu podlegają decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które przysługuje zażalenie.

Na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, na opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających, na akty prawa miejscowego oraz określone akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowań przez organy, jak i na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące w postępowaniu sądowo administracyjnym zażalenie to środek zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanych przez WSA postanowień, które nie dotoczyły meritum sprawy podatkowej rozpoznawanej przed tym sądem (np. na postanowienie o umorzeniu postępowania, o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku, o odmowie wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu).

Tu również należy wyraźnie odróżnić zażalenie od skargi kasacyjnej, będącej środkiem odwoławczym od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Skargę kasacyjną do NSA wnosi więc strona, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem WSA.

 

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, jako reprezentant przed sądem administracyjnym

 

Jak wynika z raportu NSA, w 2021 roku w postępowaniach toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi wystąpiło 7124 pełnomocników organów administracji publicznej, 3336 adwokatów, 4938 radców prawnych, 798 doradców podatkowych, 20 rzeczników patentowych, 434 prokuratorów oraz w 3 sprawach Rzecznik Praw Obywatelskich.

Reprezentacja przez prawnika w tego rodzaju postępowaniach jest często niezbędna, ponieważ wymaga znajomości specyfiki prawa administracyjnego i procedur sądowych. Prawnicy specjalizujący się w prawie administracyjnym posiadają wiedzę i doświadczenie, które mogą pomóc Klientom w skutecznej obronie ich praw i interesów.

Do tego w określonych sprawach istniej tzw. przymus radcowsko-adwokacki. M.in. na mocy art. 175 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga kasacyjna powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, a dodatkowo, w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami – skarga ta może być sporządzona przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej – przez rzecznika patentowego.

 

Nasze usługi

 

Ważne jest, aby znaleźć prawnika z doświadczeniem w postępowaniach toczonych przed sądami administracyjnym i znajomością procedur sądowych. Tylko taki reprezentant pomoże Klientowi zrozumieć jego położenie i rzeczywistą sytuację prawną, przygotuje odpowiednią argumentację, którą przedstawi podczas rozprawy sądowej. Odpowiednia reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi może znacznie zwiększyć szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku w sprawie i ochronę praw Klienta.

Według noty Zarządu Business Centre Club, Kancelaria Prawna Skarbiec „ma odwagę w podejmowaniu się spraw trudnych, których skala i skomplikowanie wymagają wybitnej wiedzy eksperckiej z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego oraz determinację w obronie interesów przedsiębiorców zarówno w relacjach B2B, jak i w trudnych sporach z aparatem państwowym.”

Zdaniem tygodnika ekonomicznego „Home&Market” „Kancelaria Prawna Skarbiec w obliczu nasilających się przypadków bezprawia urzędniczego pomaga Klientom w ochronie ich dorobku życia i ryzyka niezawinionej upadłości.”