Postępowania

 

Na podstawie ustaleń dokonywanych przez organy podatkowe istnieje ryzyko wszczęcia i przeprowadzenia postępowania. Zapraszamy do zapoznania się z usługami Kancelarii dotyczącymi postępowań wszczynanych przez organy państwowe oraz sposobami na skuteczną obronę.

 

Postępowania podatkowe i kontrolne

 

Postępowanie podatkowe wszczynane jest zazwyczaj po stwierdzeniu nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem. Jego celem jest ustalenie, jaką wysokość winno mieć zobowiązanie podatkowe za badany okres. Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi reprezentacji przedsiębiorców w trakcie całego postępowania podatkowego.

Postępowanie kontrolne to procedura będąca w zasadzie postępowaniem podatkowym (z możliwością przeprowadzenia w jego toku kontroli podatkowej), którą można było przeprowadzić u podatnika na zasadach nieobowiązującej już ustawy o kontroli skarbowej, aczkolwiek wielokrotnie jeszcze prowadzonej na dawnych zasadach w sprawach, które zostały wszczęte na podstawie ww. ustawy, ale jeszcze się nie zakończyły.

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie postępowań podatkowych i kontrolnych:

 • analiza akt postępowania wraz z przygotowaniem rekomendacji w zakresie strategii działania,
 • sporządzanie wniosków dowodowych,
 • udział w przesłuchaniach świadków w charakterze pełnomocnika strony,
 • przeprowadzanie próbnego przesłuchania strony,
 • udział w przesłuchaniach strony w charakterze jej pełnomocnika,
 • przygotowywanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu,
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych,
 • wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych

 

Postępowania karne skarbowe

 

Ustalenia organów podatkowych niosą za sobą realną groźbę wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego skarbowego. Zazwyczaj podatnik dowiaduje się o takim postępowaniu z wezwania finansowego organu postępowania przygotowawczego, kiedy ma już status strony w tym postępowaniu, tj. podejrzanego w sprawie.

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie postępowań karnych skarbowych:

 • analiza akt sprawy karnej skarbowej w celu ustalenia kierunku, w którym zmierza organ ścigania,
 • ustalenie strategii działania,
 • sporządzanie wniosków dowodowych,
 • udział w przesłuchaniach świadków,
 • przeprowadzanie próbnego przesłuchania strony,
 • udział w przesłuchaniach strony,
 • przygotowywanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu,
 • udział w negocjacjach w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • sporządzenie odpowiedzi na akt oskarżenia,
 • reprezentacja w sprawie karnej przed sądem.

 

Postępowania w sprawie decyzji zabezpieczających

 

Zgodnie z art. 33 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może zostać zabezpieczone, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa jego niewykonania, w szczególności, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Jednocześnie instytucja taka może zostać zastosowana przez organ podatkowy również w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, określającej wysokość zobowiązania podatkowego albo wysokość zwrotu podatku.

Skuteczne złożenie odwołania od takiej decyzji pomoże uchronić podatnika przed negatywnymi konsekwencjami samowoli urzędniczej w tym zakresie.

 

Postępowania egzekucyjne

 

Postępowanie egzekucyjne to czynności organów egzekucyjnych podejmowane w celu przymusowej realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym. Postępowanie egzekucyjne zmierza do zaspokojenia wierzyciela.

Instrumenty obrony takie jak skarga na czynności egzekucyjne czy zarzuty do tytułu wykonawczego mogą skutecznie powstrzymać bądź zatrzymać nieodwracalne czasem w skutkach zajęcia aktywów, ruchomości czy nieruchomości podatnika.

 

Postępowania odwoławcze

 

Postępowanie inicjowane jest złożonym przez stronę odwołaniem od decyzji podatkowej wydanej przez organ pierwszej instancji. Ma ono na celu ponowne rozpoznanie sprawy i weryfikację wydanej decyzji, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie postępowania odwoławczego:

 • sporządzanie wniosków dowodowych,
 • udział w przesłuchaniach świadków w charakterze pełnomocnika strony,
 • przeprowadzanie próbnego przesłuchania strony,
 • udział w przesłuchaniach strony w charakterze jej pełnomocnika,
 • przygotowywanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu,
 • wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

 

Postępowania nadzwyczajne (uchylenie i zmiana decyzji, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności)

 

Postępowania nadzwyczajne dotyczą decyzji ostatecznych, tj. takich, od których nie służy już odwołanie. Oparte są na konkretnych przesłankach wyraźnie wskazanych w odpowiednich przepisach prawnych. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie postępowań nadzwyczajnych:

 • analiza akt sprawy pod kątem wystąpienia przesłanki do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej,
 • sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania lub stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej,
 • reprezentacja Klienta w trakcie całego postępowania wznowieniowego lub dotyczącego stwierdzenia nieważności,
 • reprezentacja Klienta w trakcie postępowania o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej.

 

Postępowania w sprawie ulg i umorzeń

 

Na wniosek podatnika organ podatkowy może zastosować jedną z przewidzianych w Ordynacji podatkowej ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Ulga może zostać przyznana wyjątkowo, jeśli jej przyznanie uzasadnione jest interesem publicznym bądź ważnym interesem podatnika. Kancelaria oferuje analizę sytuacji podatnika i pomoc w przygotowaniu wniosku o przyznanie ulgi podatkowej wraz z pełną reprezentacją w trakcie całego postępowania.

 

Postępowania w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią

 

Prawodawca przewidział kilka przypadków, w których odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe może zostać przeniesione na osobę trzecią. Taką „osobą trzecią” w rozumieniu przepisów z zakresu prawa podatkowego jest m.in. wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, członek zarządu spółki kapitałowej, nabywca przedsiębiorstwa, likwidator oraz podatnik VAT, na którego rzecz dokonano dostawy towarów.

Postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią zazwyczaj nie wiąże się z ustaleniem wysokości zobowiązania podatkowego, lecz z samym jego scedowaniem na taką osobę. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie postępowań w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią:

 • analiza akt sprawy w celu dokonania weryfikacji możliwości przeniesienia odpowiedzialności,
 • wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego,
 • weryfikacja poprawności decyzji pod kątem procesowym i merytorycznym,
 • odwołanie od decyzji przenoszącej odpowiedzialność na osobę trzecią,
 • reprezentacja osoby trzeciej w postępowaniu przed organami obu instancji.

 

Postępowania w sprawach o unikanie opodatkowania

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej Szef Krajowej Administracji Skarbowej wszczyna postępowanie albo przejmuje już wszczęte postępowanie, albo kontrolę celno-skarbową (w części bądź w całości), jeśli w sprawie może zostać wydana decyzja z wykorzystaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ten sam organ, przejmując kontrolę celno-skarbową, zawiesza ją z urzędu i wszczyna w tej sprawie postępowanie podatkowe.

Takie postępowanie podatkowe właściwie nie różni się od „zwykłego” postępowania, jednak w jego trakcie Szef KAS może, a na wniosek podatnika zasięga opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. W przypadku uznania, że w sprawie nie zachodzą przesłanki do zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, Szef KAS umarza postępowanie albo przekazuje je właściwemu organowi. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie postępowań w sprawach o unikanie opodatkowania:

 

Postępowania w sprawach o ustalenie cen transakcyjnych

 

Przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi, których definicje znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku od towarów i usług. Na wniosek przedsiębiorcy Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznaje porównywalność warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem powiązanym z tymi, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne od siebie, oraz potwierdza ich prawidłowość. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie postępowań w sprawach o ustalenie cen transakcyjnych:

 • analiza przyjętej metody ustalania warunków transakcji oraz samej przyjętej ceny przedmiotu takiej transakcji,
 • opracowanie stosownego wniosku do Szefa KAS,
 • reprezentacja Klienta w trakcie całego postępowania w sprawie porozumienia w sprawach o ustalenie cen transakcyjnych.

 

Postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów

 

Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych zostały uregulowane w odrębnych rozdziałach ustaw o podatku dochodowym. W skrócie przychód taki to nadwyżka „wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”. Zryczałtowany podatek dochodowy od takiego przychodu wynosi 75% podstawy opodatkowania.

Co istotne, w trakcie postępowania podatkowego albo kontroli celno-skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku. Oznacza to, że ciężar dowodu w takiej sytuacji jest odwrócony. To podatnik ma obowiązek wykazać, skąd posiadał środki pieniężne na poniesienie wydatku, którego wartość przekraczała ujawnione przychody. Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi w zakresie reprezentacji Klienta w postępowaniu podatkowym oraz kontroli celno-skarbowej, również prowadzonych w kierunku wykrycia nieujawnionych źródeł przychodów.

 

Postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń

 

Zaświadczeniem, o którego wydanie przedsiębiorca występuje do organu podatkowego najczęściej, jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (dotyczy to zarówno przedsiębiorcy, jak i np. potencjalnego kontrahenta). W związku z powszechnie już znaną należytą starannością kupiecką wskazać trzeba, że zaświadczenie takie warto uzyskać przed podjęciem współpracy z innym podmiotem gospodarczym. We wniosku o wydanie zaświadczenia należy wykazać istnienie interesu prawnego w urzędowym poświadczeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Tym samym wniosek o wydanie zaświadczenia musi zostać odpowiednio uzasadniony. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w przygotowaniu takiego wniosku.

 

Postępowania w sprawie naruszenia tajemnicy skarbowej

 

Dane zawarte w aktach kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, a także postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, są objęte tajemnicą skarbową. Do jej przestrzegania, zgodnie z art. 294 Ordynacji podatkowej, obowiązani są m.in.:

 • Szef KAS,
 • pracownicy KAS,
 • funkcjonariusze,
 • pracownicy izb administracji skarbowej,
 • wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących,
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy Ministerstwa Finansów.

Nieuprawnione ujawnienie danych objętych tajemnicą skarbową zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu, a ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego (jeśli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa). Oznacza to, że w każdym przypadku złamania tajemnicy skarbowej na szkodę przedsiębiorcy możliwe jest wnioskowanie o ściganie i ukaranie sprawcy. W zakresie świadczonych przez Kancelarię usług znajduje się również pomoc pokrzywdzonym przedsiębiorcom, których dane zostały bezprawnie ujawnione, w tym m.in.:

 • analiza sprawy pod kątem złamania tajemnicy skarbowej,
 • sporządzenie i przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie i ukaranie sprawcy,
 • reprezentacja pokrzywdzonego (jako oskarżyciela posiłkowego) w całym postępowaniu karnym.