Kontrole międzynarodowych struktur holdingowych

 

Według danych MF, w 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa wszczęła o ponad 28% więcej kontroli celno-skarbowych niż w roku poprzednim”. Oczkiem w głowie” KAS stały się kontrole międzynarodowych struktur holdingowych, przy wykorzystaniu których, zdaniem KAS polscy rezydenci podatkowi dopuszczali się agresywnej optymalizacji podatkowej. Jak grzyby po deszczu pojawiają się więc protokoły z kontroli wskazujące zobowiązania zarówno w podatku CIT jak i PIT.

Tymczasem wykrycie nieprawidłowości i stwierdzenie zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa często kwalifikowane jest jako przestępstwo karno-skarbowego, które niesie ze sobą ryzyko odpowiedzialności finansowej (grzywny mogą przekraczać 50 mln zł) oraz karnej z bezwzględnym pozbawieniem wolności włącznie.

Kontrola celno-skarbowa jako narzędzie sprawdzania poprawności rozliczeń podatkowych w rękach KAS, została wprowadzona w 2017 r. ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Uchylona wówczas ustawa o kontroli skarbowej w art. 1 wyjaśniała co jest głównym celem kontroli – ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, prowadząc kontrolę celno-skarbową, posiadają szerokie uprawnienia organów ścigania (np. przeszukanie, kontrola przesyłek pocztowych, oględziny). Zdarza się, że urzędnicy przekraczają swoje uprawnienia, a narzędzia, którymi dysponują funkcjonariusze KAS, wykorzystywane są w niewłaściwy sposób – oczywiście z pokrzywdzeniem i pogwałceniem praw przedsiębiorców, w imię pro fiskalnego podejścia organu.

 

Kontrole międzynarodowych struktur holdingowych – nasza oferta

 

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo podatkowe, doradztwo prawne oraz zastępstwo prawne i procesowe dla przedsiębiorców na wszystkich etapach postępowania prowadzonego przez Szefa KAS oraz pozostałe organy administracji skarbowej.

Na podstawie pełnomocnictwa do reprezentacji w kontroli PPS-1, nasi adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi, świadczą usługi w zakresie:

  • analizy akt kontroli celno-skarbowej w celu ustalenia kierunku, w którym zmierzają kontrolujący,
  • ustalania strategii działania podczas czynności organu,
  • sporządzania wniosków dowodowych,
  • udziału w przesłuchaniach świadków w charakterze pełnomocnika strony,
  • przeprowadzania próbnego przesłuchania strony i przygotowania mocodawcy do konfrontacji z organem,
  • udziału w przesłuchaniach strony w charakterze jej pełnomocnika,
  • przygotowywania pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu.

 

Przedmiot kontroli celno-skarbowej i grożące sankcje

 

Przedmiotem kontroli celno-skarbowej jest przede wszystkim weryfikacja przestrzegania prawa podatkowego, prawa celnego, zasad urządzania i prowadzenia gier hazardowych, prawa dewizowego, w tym warunków wykonywania działalności kantorowej, oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kontrola celno-skarbowa kończy się doręczeniem wyniku kontroli, a kontrolowany może w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji podatkowej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i braku złożenia przez kontrolowanego korekty, kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe, zmierzające do wydania decyzji podatkowej. Ustalenia organów skarbowych niosą za sobą realną groźbę wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego skarbowego.

Zazwyczaj przedsiębiorca dowiaduje się o takim postępowaniu dopiero z wezwania organu postępowania przygotowawczego, kiedy ma już status podejrzanego w sprawie. A kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe są wciąż podwyższane. Od 1 lipca 2023 r. grzywna wymierzona wyrokiem sądu może przekraczać 34 mln zł, a przy nadzwyczajnym obostrzeniu nawet blisko 52 mln zł. Kodeks karny skarbowy przewiduje, ze kara pozbawiania wolności zasadniczo nie może przekraczać 5 lat.

Jednak przy nadzwyczajnym zaostrzeniu kary może wynieść lat 10. W przypadku fałszerstwa faktur wystawcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a gdy kwota takich faktur przekracza 10 mln zł (zbrodnia VAT-owska) – od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

 

Kontrole międzynarodowych struktur podatkowych – w tym tzw. holdingów maltańskich oraz pensji dyrektorskich

 

15 lipca 2016 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzono klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Od tego czasu organy skarbowe nasiliły kontrole międzynarodowych struktur podatkowych: holdingów, spółek, fundacji i innych osób prawnych i uczestniczących w nich przedsiębiorców, wspólników, członków zarządu, właścicieli i prezesów. Wcześniej bowiem podejmowanie czynności wyłącznie w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu podatkowego, było zgodne z prawem. Nie było więc istotne czy dana czynność podjęta była z przyczyn ekonomiczno-gospodarczych, czy też wyłącznym jej celem było obniżenie opodatkowania. Założenie spółki w kraju o korzystnym systemie podatkowym i poprowadzenie transakcji w taki sposób, aby opodatkowanie wystąpiło właśnie tam, było całkowicie dopuszczalne i nawet jeśli był to jedyny powodów to organy podatkowe nie mogły zakwestionować takich działań.

Od momentu wejścia w życie przepisów klauzulowych organy mają prawo pomijać korzystne skutki podatkowe określonego działania podatnika w sytuacjach, gdy działania takie podejmowane były przez niego głównie w celu wywołania tych skutków, tj. gdy korzyść podatkowa była jednym z głównych celów tego działania, a działanie to podejmowane było w sposób sztuczny.

Klauzula nie będzie mieć zastosowania w sytuacjach, gdy korzystny skutek podatkowy będzie tylko dodatkiem do celu gospodarczego danej transakcji, struktury organizacyjnej, a sposób działania nie będzie sztuczny. Podejmowane przez administrację skarbową kontrole międzynarodowych struktur podatkowych mają więc głównie na celu weryfikację ich działalności.

A urzędnicy przywiązują im szczególną uwagę, bowiem już na starcie mają ogromny problem z prawidłowym stosowaniem przepisów wobec kontrolowanej struktury międzynarodowej. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mają trudności ze zdekodowaniem stanu faktycznego. Wynika to z wysokiego stopnia skomplikowania i złożoności zagranicznych struktur, a także z występowania konstrukcji prawnych nieznanych polskiemu porządkowi prawnemu. Także samo niezrozumienie funkcjonowania danej struktury, częstokroć mocno utrudnia urzędnikom prawidłowe zastosowanie odpowiednich przepisów.

Dalsze problemy odnoszą się też w dużym stopniu do prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego. Przy kontroli zagranicznej struktury bardzo ważne jest bowiem rzetelne ustalenie stanu faktycznego odnoszącego się do okoliczności występujących w innym państwie.

Pomimo pewnego progresu w tym zakresie, częstokroć jest to nadal zadanie przerastające urzędników prowadzących sprawę i w efekcie w wyniku kontroli, lub decyzji czynione są ustalenia, które są niezgodne z prawdą lub nawet dochodzi do całkowitego pominięcia okoliczności, które stanowić powinny podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Takie sprawy nie przyniosą sukcesu organom podatkowym, o ile oczywiście podatnik w porę zwróci na to uwagę.

Niepełne lub błędne ustalenie stanu faktycznego częstokroć uniemożliwia przypisanie działaniom przedsiębiorcy nieprawidłowości. Nie jest bowiem możliwe dokonanie prawidłowej subsumcji. Zatem w przypadku toczących się już sporów z organami skarbowymi nie należy się przedwcześnie poddawać. W wielu przypadkach może dojść do „nieudźwignięcia” skomplikowania międzynarodowej struktury podatkowej urzędników, co otworzy przedsiębiorcom możliwość skutecznego zakwestionowania podjętych przez nich działań.

 

Co nas wyróżnia?

 

Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą polską kancelarią prawno podatkową, specjalizującą się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych oraz celno-skarbowych, co potwierdza magazyn Businessman. Wg Tygodnika Wprost jej twórca – mecenas Robert Nogacki – to jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego.

Od ponad 15 lat wspieramy i reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu powoływania i prowadzenia międzynarodowych struktur organizacyjnych, zagranicznych spółek, holdingów, fundacji i innych osób. Pomagamy w realizacji obowiązków podatkowych, w efektywnym odzyskiwaniu zwrotu VAT, a przede wszystkim reprezentujemy przedsiębiorców na każdym etapie kontroli celno-skarbowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych struktur podatkowych.