Karuzele podatkowe

 

Karuzele podatkowe to sieć kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji, celem wyłudzenia zwrotu podatku VAT z budżetu państwa. Dlatego też państwo priorytetowo traktuje walkę z tym procederem. 

W 2022 r. zajęto 1138 rachunków bankowych należących do 265 firm w związku z podejrzeniem wyłudzenia VAT. To ponad 2 razy więcej niż w 2019 r. (zajęto 566 kont należących do 120 podmiotów).

Sankcje dotykają również uczciwych przedsiębiorców, wkręconych w tryby karuzeli, o czym organy ściągania i sądy wiedzą. Firmy podejrzane o udział w karuzeli podatkowej są narażone na długie i uciążliwe kontrole skarbowe.

 

Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie pt. „Wyłudzenia VAT” informuje: „Za oszustwami najczęściej stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze (…) Najczęściej w karuzelę wplątywane są uczciwie działający przedsiębiorcy (…) Kiedy przestępstwo podatkowe jest wykrywane (…) okazuje się, że zyski z działalności zabrali przestępcy, natomiast osoba wciągnięta w nielegalną działalność zostaje z długiem wobec Skarbu Państwa”.

Co gorsza, skarbówka sama robi z przedsiębiorców przestępców. W jednym z wyroków dobitnie opisał to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, stając w obronie spółki: „… organ podatkowy niejako z góry założył, że skarżąca jest świadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej i starał się działalność skarżącej dopasować do z góry przyjętego, oszukańczego schematu transakcji pozornych” (sygn. akt I SA/Bk 203/20, z 22.07.2020 r.).

 

Usługi przeciwdziałania karuzelom podatkowym

 

W Kancelarii Prawnej Skarbiec stworzyliśmy kompleksową usługę pomocy prawnej dla osób, które stały się podmiotem postępowania i podejrzenia o udział w karuzeli podatkowej. Udzielamy wsparcia w postaci doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, jak i zastępujemy i reprezentujemy Klientów we wszystkich czynnościach wyjaśniających i kontrolach prowadzonych przez organy skarbowe na każdym etapie sprawy podatkowej:

 • przeprowadzamy analizę wydanych przez organy postanowień i decyzji, w tym decyzji zabezpieczających (odwołania od decyzji zabezpieczających, zajęć egzekucyjnych), dotyczących blokady i zajęcia rachunku, w celu weryfikacji poprawności formalnej i materialnoprawnej;
 • podejmujemy się zaskarżenia tych decyzji i postanowień;
 • reprezentujemy Klienta w procedurze weryfikacyjnej zasadność zwrotu VAT (kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe);
 • świadczymy zastępstwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami skarbowymi wszystkich instancji w sprawach dotyczących rozliczeń podatkowych (reprezentacja w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych; reprezentacja przy zwrocie VAT; reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym);
 • reprezentujemy Klienta na każdym etapie postępowań sądowoadministracyjnych [WSA, NSA, reprezentacja i obrona w postępowaniach karnych i karnych skarbowych).

 

Karuzele podatkowe – schemat

 

Przedmiotem przestępstw karuzelowych są wyłudzenia VAT dokonywane z wykorzystaniem rozbudowanych transakcji łańcuchowych. Wykorzystując przepisy, wyłudzają z budżetu państwa zwroty podatku VAT, podatku, który na wcześniejszym etapie obrotu nie został odprowadzony do budżetu.

Mechanizm procederu może wyglądać w następujący sposób: firma z Polski sprzedaje innej firmie w Polsce towar. W tym przypadku transakcja powinna być opodatkowana więc sprzedawca wystawia nabywcy fakturę z podatkiem VAT. Sprzedawca jednak nie odprowadza podatku do budżetu i znika (tzw. znikający podatnik).

Nabywca zaś sprzedaje towar dalej innemu polskiemu przedsiębiorcy, który zazwyczaj jest prawidłowo rozliczającym się podatnikiem (w nomenklaturze organów taki podmiot zwany jest buforem), zaś ten następnie dalej sprzedaje do kolejnego polskiego nabywcy, który z kolei sprzedaje towar za granicę (w nomenklaturze organów taki podmiot zwany jest brokerem), przy czym ta ostatnia transakcja objęta jest stawką VAT równą 0 proc.

Następnie towar (istniejący faktycznie, tudzież tylko na papierze) powraca do Polski w wyniku jego sprzedaży często do tego samego znikającego podmiotu i karuzela się kręci. Tzw. broker sam podatku nie płaci, jest jednak uprawniony do żądania od urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT naliczonego na fakturze wystawionej przez podmiot na poprzednim etapie łańcucha.

W takiej sytuacji budżet musi wypłacić pieniądze z tytułu zwrotu VAT pomimo, że środki do budżetu nie wpłynęły w wyniku działania tzw. znikającego podatnika. Rolą zaś tzw. bufora jest najczęściej przedłużenie łańcucha transakcji i zmylenie organów skarbowych, stąd zazwyczaj firm- buforów w łańcuchu jest od kilku do kilkunastu.

 

Wszyscy przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw traktowani jak potencjalni oszuści

 

Walka z tym procederem jest jednym z najważniejszych celów państwa. Powołano nawet do jego realizacji specjalną Służbę Celno-Skarbową. Zjawisko karuzeli podatkowych nie jest jednak kwestią jednowymiarową, a budżet państwa nie jest jedynym podmiotem, który na tym traci.

Po pierwsze, do łańcucha transakcji karuzelowych wciągane są często podmioty zupełnie nieświadome procederu, uczciwie prowadzące swój biznes i niemające na celu wyłudzania VAT. Po drugie, zdecydowana większość sprzedaży towarów za granicę nie jest przecież w żaden sposób związana z obrotem karuzelowym, ale zwyczajną, realną wymianą handlową.

Jednak wszystkie podmioty dokonujące takich transakcji są traktowane przez władze podatkowe jak potencjalni oszuści i prowadzi się wobec nich liczne i uciążliwe kontrole podatkowe (prowadzone przez urzędy skarbowe), jak i kontrole celno-skarbowe (prowadzone przez urzędy celno-skarbowe).

 

Zajmowanie rachunków bankowych i wstrzymywanie zwrotów VAT

 

A takie „traktowanie jak oszustów” oznacza dla firm, że z dnia na dzień mogą zostać pozbawione środków niezbędnych do funkcjonowania i prowadzenia działalności. Zgodnie z przytoczonymi na wstępie liczbami, fiskus zajął 1138 rachunków bankowych należących do 265 firm w związku z podejrzeniem wyłudzenia VAT. W całym 2022 r. organy skarbowe dokonały ogólnie blisko 3,2 mln zajęć egzekucyjnych kont i ponad 7,5 tys. zajęć w rezultacie postępowań zabezpieczających.

Co ważne, organy przetrzymują do czasu zakończenia tych kontroli należny przedsiębiorcom zwrot podatku VAT. W efekcie i nierzadko podmioty te popadają w problemy finansowe, a nawet upadają, gdyż postępowania weryfikacyjne trwają nawet dłużej niż rok.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. wstrzymywał zwrot VAT przedsiębiorcy przez blisko 9 lat. WSA we Wrocławiu w wyroku z 9 listopada 2017 r. wyjaśnił organowi skarbowemu prawdopodobną przyczynę zaprzestania działalności jednej z firm: „… organ podatkowy (…) zapomniał o tym, że wstrzymał zwroty VAT Skarżącej opiewające na wysokie kwoty, co mogłoby być kluczowym czynnikiem finansowym uniemożliwiającym prowadzenie dalszej działalności gospodarczej” (sygn. akt I SA/Wr 203/17).

 

Usługi w zakresie kontroli skarbowych i celno-skarbowych

 

Oferujemy:

 • analiza akt kontroli skarbowej lub celno-skarbowej w celu ustalenia kierunku, w którym zmierzają kontrolujący,
 • weryfikacja i ewentualne zaskarżanie postanowień o zajęciu rachunku i innych decyzji zabezpieczających,
 • ustalanie strategii działania,
 • sporządzanie wniosków dowodowych,
 • udział w przesłuchaniach świadków w charakterze pełnomocnika strony,
 • przeprowadzanie próbnego przesłuchania strony,
 • udział w przesłuchaniach strony w charakterze jej pełnomocnika,
 • przygotowywanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu.

 

Co nas wyróżnia?

 

Kancelaria Prawna Skarbiec jest największą polską kancelarią prawno podatkową specjalizującą się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych oraz celno-skarbowych, co potwierdza magazyn Businessman. Wg Tygodnika Wprost jej twórca – mecenas Robert Nogacki – to jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego.

Zdaniem tygodnika ekonomicznego „Home&Market” „Kancelaria Prawna Skarbiec w obliczu nasilających się przypadków bezprawia urzędniczego pomaga Klientom w ochronie ich dorobku życia i ryzyka niezawinionej upadłości.”