Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zespół Postępowań Spornych (ang. Tax Litigation)

Kontrole

Odpowiednie przygotowanie do kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub innej może rzutować na przebieg całego procesu. Dlatego, aby uniknąć błędów już na początkowych etapach kontroli warto powierzyć jej przebieg doświadczonej kancelarii prawnej.

Kontrole podatkowe

Kontrola podatkowa ma na celu sprawdzenie, czy podmiot kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Jest to procedura bardziej sformalizowana niż czynności sprawdzające głównie z tego powodu, że stosuje się do niej odpowiednio przepisy o postępowaniu podatkowym. Tym samym kontrolujący przeprowadzają postępowanie dowodowe w celu ustalenia prawidłowego stanu faktycznego sprawy i sprawdzenia poprawności rozliczeń z fiskusem. Kontrola podatkowa kończy się doręczeniem protokołu, w którym zostały (lub nie) stwierdzane nieprawidłowości. Jeśli kontrolowany zgadza się z ustaleniami protokołu, w terminie 14 dni może dokonać korekty deklaracji. Jeśli nie, w tym samym terminie może złożyć zastrzeżenia do protokołu. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie kontroli podatkowych:

 • analiza akt kontroli podatkowej w celu ustalenia kierunku, w którym zmierzają kontrolujący,
 • ustalanie strategii działania,
 • sporządzanie wniosków dowodowych,
 • udział w przesłuchaniach świadków w charakterze pełnomocnika strony,
 • przeprowadzanie próbnego przesłuchania strony,
 • udział w przesłuchaniach strony w charakterze jej pełnomocnika,
 • przygotowywanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu,
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg podatkowych,
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Kontrole przedsiębiorcy

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) zwana potocznie „Konstytucją biznesu”. Zastąpiła ona ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ww. ustawy organ koncesyjny może przeprowadzić u przedsiębiorcy kontrolę w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją, przestrzegania warunków wykonywania działalności, a także obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli. Kontrole przedsiębiorcy podlegają jednak pewnym ograniczeniom, o których trzeba pamiętać, aby kontrolujący nie wykorzystali niewiedzy kontrolowanego w tym zakresie. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pełną reprezentację przedsiębiorcy w trakcie prowadzonej u niego kontroli.

Kontrole celno-skarbowe

Kontrola celno-skarbowa została wprowadzona przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, lecz art. 94 ust. 1 ww. ustawy odsyła do odpowiednich przepisów Ordynacji podatkowej, stosowanych w nieuregulowanym zakresie, w tym do procedury dotyczącej postępowania podatkowego. Do zakresu przedmiotowego należy m.in. przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, prawa celnego, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa dewizowego, regulującego urządzanie i prowadzenie gier hazardowych. Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego, prowadząc kontrolę celno-skarbową, posiadają szerokie uprawnienia organów ścigania (przeszukanie, kontrola przesyłek pocztowych, oględziny). Kontrola ta kończy się doręczeniem wyniku kontroli, a kontrolowany może w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji podatkowej (UWAGA! Brak możliwości złożenia zastrzeżeń!). W razie stwierdzenia nieprawidłowości i braku złożenia przez kontrolowanego korekty deklaracji kontrola ta przekształca się w postępowanie podatkowe, zmierzające do wydania decyzji podatkowej. Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie kontroli celno-skarbowych:

 • analiza akt kontroli celno-skarbowej w celu ustalenia kierunku, w którym zmierzają kontrolujący,
 • ustalanie strategii działania,
 • sporządzanie wniosków dowodowych,
 • udział w przesłuchaniach świadków w charakterze pełnomocnika strony,
 • przeprowadzanie próbnego przesłuchania strony,
 • udział w przesłuchaniach strony w charakterze jej pełnomocnika,
 • przygotowywanie pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na wezwania organu.
Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.