Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

2024-06-27

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dokonując czynności cywilnoprawnych powinno się rozważyć skutki podatkowe w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Z praktyki wynika, że zakres czynności opodatkowanych PCC często budzi wątpliwości i jest powodem sporów pomiędzy fiskusem, a podatnikiem.

Przedmiotem opodatkowania określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych są następujące czynności: umowa sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym także nieprawidłowego, ustanowienie hipoteki, depozyt nieprawidłowy czy umowy spółki wraz z ich zmianami.

Powyższa lista jest katalogiem zamkniętym. Ponadto opodatkowaniu podlegają zmiany wyżej wskazanych umów o ile prowadzą one do podwyższenia podstawy opodatkowania PCC. Opodatkowaniu podlegają także orzeczenia prawne sądów (także ugody i orzeczenia sądów polubownych) o ile wywołują skutki podobne do umów określonych powyżej.

Kancelaria Skarbiec oferuje kompleksowe doradztwo prawne związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Nasze doradztwo podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych obejmuje m.in. analizę przypadków, w których podatek ten ma zastosowanie, opracowywanie optymalnych strategii podatkowych związanych z transakcjami cywilnoprawnymi, sporządzanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia podatku oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych związanych z PCC.

Kancelaria Skarbiec jest w stanie również świadczyć usługi w zakresie reprezentacji przed organami podatkowymi w przypadku sporów lub problemów związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Prawnicy kancelarii służą również pomocą w zakresie interpretacji przepisów podatkowych, w celu uniknięcia ewentualnych błędów czy niejasności podczas dokonywania transakcji objętych PCC.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych

2020-03-04: Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „pod. cyw.”) w dużej części odwołuje się do wartości rynkowej czynności w przypadku określania podstawy opodatkowania. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania jest istotne w celu uniknięcia dyskusji z organami podatkowymi, w szczególności nie powinno się tego robić w oparciu o dowolne dane, lecz z uwzględnieniem szczególnych okoliczności oraz wytycznych z ustawy w zakresie określania wartości rynkowej.

Robert Nogacki: Kiedy dochodzi do powstania depozytu nieprawidłowego dla celów opodatkowania PCC?

2019-09-02: Samo przelanie pieniędzy na konto bankowe określonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpłacającego innej osobie nie oznacza, że doszło do powstania depozytu nieprawidłowego, podlegającego podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Należy ponadto udowodnić uprawnienie przechowawcy do rozporządzania przedmiotem przechowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Robert Nogacki: Czy umowa depozytu nieprawidłowego zawarta między przedsiębiorcami podlega opodatkowaniu PCC?

2023-04-27: Umowa depozytu nieprawidłowego została wskazana wprost w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych jako podlegająca opodatkowaniu PCC. Jednak przy dochowaniu określonych warunków jej strony, szczególnie przedsiębiorcy, mogą korzystać ze zwolnienia w tym podatku. Jakie to warunki?

Robert Nogacki: Nabycie nieruchomości upadłej firmy a obowiązek zapłaty PCC

2022-04-25: Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT, wyraził chęć nabycia nieruchomości od syndyka z masy upadłościowej upadającego przedsiębiorstwa. Czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Robert Nogacki: Skutki zwolnienia z podatku od towarów i usług jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

2021-06-02: Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest często marginalizowane przez podatników, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy, że dana czynność podlega opodatkowaniu PCC. W szczególności podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, będący jednocześnie czynnymi podatnikami VAT, dokonując transakcji z osobami fizycznymi albo podmiotami zwolnionymi z VAT, powinni rozważyć skutki dokonanej transakcji na gruncie PCC.

Robert Nogacki: Zakres czynności objętych PCC

2020-12-07: Dokonując czynności cywilnoprawnych powinno się rozważyć skutki podatkowe w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z praktyki wynika, że zakres czynności opodatkowanych PCC często budzi wątpliwości i jest powodem sporów pomiędzy fiskusem, a podatnikiem.

Robert Nogacki: Zasady opodatkowania umów spółek kapitałowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych

2021-12-17: Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, w przypadku gdy wydatek jest związany z działalnością opodatkowaną. Zdarza się, że w ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy nabywają towary i usługi, które pozostają poza działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (nie podlegają opodatkowaniu VAT), wykorzystywane są do świadczenia usług zwolnionych z VAT lub też związane są z wykorzystaniem nieruchomości stanowiącej majątek przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika. W takich przypadkach podatnik ma ograniczone prawo do odliczenia podatku, a zastosowanie znajdą przepisy o proporcjonalnym odliczeniu podatku VAT.

Robert Nogacki: Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego?

2019-07-05: Co do zasady sprzedaż niezabudowanego gruntu, innego niż budowlany, podlega zwolnieniu z VAT. Przykładowo więc w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku przeznaczenia go w decyzji o warunkach zabudowy lub nieprzeznaczenia terenów pod zabudowę, zastosować należy zwolnienie z podatku VAT. Jest to zwolnienie obligatoryjne i nabywca takiego gruntu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Robert Nogacki: Cesja wierzytelności poniżej wartości nominalnej bez VAT

2021-08-12: Transakcje cesji wierzytelności są przedmiotem licznych zapytań podatników w ramach postępowań interpretacyjnych. Przepisy ustawy o VAT w tym zakresie są nieprecyzyjne i prowadzą do pojawienia się wątpliwości, czy takie transakcje powinny podlegać opodatkowaniu VAT, czy nie. Ponadto w praktyce gospodarczej występują różne rodzaje cesji, co dodatkowo komplikuje sprawę. W poniższym artykule przedstawiona została sprawa rozstrzygnięta nieprawomocnie przed WSA w Olsztynie, a dotycząca cesji wierzytelności poniżej wartości nominalnej (wyrok z dnia 26 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Ol 227/21). Dodatkowo w przypadku braku opodatkowania VAT każdorazowo przy transakcji sprzedaży należy rozważyć skutki podatkowe w podatku od czynności cywilno-prawnych.