Podatek u źródła – WHT

 

W ostatnich latach zasady poboru WHT (podatek u źródła, z ang. withholding tax) wielokrotnie zmieniano, a od 2019 r. odpowiedzialność płatnika za jego pobranie uległa jeszcze zaostrzeniu. W firmach koniecznym stało się przeprowadzenie audytu i wdrożenie procedur, które uchronią przed konsekwencjami nieprawidłowości przy realizacji obowiązków w zakresie WHT.

W Kancelarii Prawnej Skarbiec oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc w rozliczeniu WHT – podatek u źródła. Nasz zespół radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i księgowych przeprowadza audyt sytuacji prawnej Klienta, a następnie opracowuje najlepszą dla niego strategię polityki podatkowej, pozwalającą bezpiecznie spełnić obowiązki fiskalne i jednocześnie zachować jak największe preferencje przy poborze WHT.

 

Nasi Klienci mogą liczyć na rekomendacje oraz doradztwo podatkowe i prawne w zakresie:

 • definiowania zasad odpowiedzialności osób fizycznych (zarządu płatnika i podatnika) za zobowiązania z tytułu poboru WHT,
 • nakreślenia stopnia ekspozycji na ryzyko reprezentantów płatnika i podatnika w danym rodzaju planowanej działalności gospodarczej,
 • ustalania i wyliczania obciążeń publiczno-prawnych (w tym podatek u źródła) związanych i niezwiązanych z osiąganiem przez firmę dochodów,
 • przygotowania dedykowanej umowy zabezpieczającej interesy przedsiębiorców oraz określającej ich prawa i obowiązki,
 • wsparcia prawnego przy pozyskaniu ewentualnych zgód korporacyjnych,
 • pełnego wsparcia prawnego (radcy prawnego i/lub adwokata) zarówno w zakresie udzielania rekomendacji jak również reprezentacji firmy przed organami administracji państwowej,
 • doradztwa podatkowego, świadczonego w osobach dedykowanych doradców podatkowych, w zakresie podatku u źródła oraz innych podatków (CIT, VAT, oraz PIT),
 • księgowości wraz z prowadzeniem ksiąg handlowych oraz pełną obsługą kadrowo-płacową przez biuro rachunkowe Skarbiec Corporate Services sp. z o.o.

 

Podatek u źródła WHT – Obowiązek pobrania i rozliczenia

 

Płatnicy wypłacający wspólnikom, partnerom, kontrahentom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium RP określonego rodzaju należności są zobowiązani pobrać podatek u źródła w wysokości 10%, 19% lub 20% , w zależności od rodzaju źródła dochodu zagranicznego podatnika (np. wypłata dywidendy, sprzedaż usług reklamowych, księgowych, doradczych, przychody z odsetek, z praw autorskich lub pokrewnych).

Prawidłowe rozliczenie WHT nastręcza polskim firmom spore trudności nie tylko w zakresie przyporządkowania odpowiedniej stawki opodatkowania dla określonego źródła przychodu. Przykładem mogą tu być usługi IT, które w praktyce rodzą trudności związane z ustaleniem, czy wydatki na nie należy traktować wprost jako zakup usług technicznych, czy na zasadach licencji, czy może jako poniesione w ramach korzystania z prawa autorskiego.

Do tego dochodzi konieczność dokonania prawidłowej interpretacji krajowych ustaw podatkowych oraz właściwych międzynarodowych umów ws. unikania podwójnego opodatkowania, co pozwoli na zastosowanie niższej stawki opodatkowania podatkiem u źródła, a nawet całkowicie zwolni z obowiązku jego pobrania. Przedsiębiorcom (wspólnikom oraz zarządom spółek), którzy prowadząc swoje przedsiębiorstwa są zobowiązani do poboru i rozliczenia podatku u źródła, prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec świadczą doradztwo prawne i podatkowe w takich kwestiach:

 • Jak dochować wymogów należytej staranności
 • Jak zidentyfikować rzeczywistego właściciela i dopełnić związanych z tym obowiązków sprawozdawczych
 • Czym jest i jakie zagrożenie niesie ze sobą tzw. „mała klauzula” o unikaniu opodatkowania
 • Jak uzyskać certyfikat rezydencji
 • Czym jest polityka podatkowa w zakresie podatku u źródła, jak ją wdrożyć i przestrzegać w firmie
 • Jak zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za niepobranie podatku u źródła
 • Jak uzyskać opinię o możliwości zastosowania preferencji w podatku u źródła
 • Jak złożyć oświadczenie płatnika o spełnieniu warunków zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki WHT
 • Jak skutecznie złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku u źródła

 

Rozliczenia podatku u źródła pod lupą Ministra Finansów

 

Wprowadzone w życie w 2022 r. zmiany dotyczące podatku u źródła skomplikowały swobodny obrót międzynarodowy, a polscy płatnicy zobowiązani do jego poboru mogą spodziewać się licznych kontroli, bo kwestia rozliczeń WHT została objęta szczególną uwagą Ministra Finansów, który wydał w tym zakresie ostrzeżenia. Wynika z nich, że wzmożone kontrole mogą dotyczyć, m.in:

 • podmiotów dokonujących wypłat na rzecz podmiotów z państw stosujących szkodliwą politykę podatkową,
 • podmiotów dokonujących wypłat na rzecz podmiotów z państw o niskim poziomie opodatkowania przychodów, będących podstawą zwolnienia z podatku u źródła, lub z zupełnym brakiem takiego opodatkowania, na skutek czego dochodzi do podwójnego nieopodatkowania danego przysporzenia (chodzi o takie państwa jak np. Cypr czy Malta),
 • podmiotów, których udziały lub akcje zmieniły właściciela na rezydenta państwa o korzystnym opodatkowaniu dochodów podlegających podatkowi u źródła,
 • podmiotów będących częścią złożonej, wielopoziomowej struktury międzynarodowej,
 • podmiotów wypłacających należności na rzecz podmiotów powiązanych.

 

Trudności z kwalifikacją czynności podlegających WHT

 

Dodatkowo, wzmożone kontrole fiskusa mogą też dotyczyć poszczególnych rodzajów usług, z tytułu których dokonywane są płatności, a co do których istnieją wątpliwości interpretacyjne, czy podlegają WHT czy nie. Chodzi np. wspomniane usługi IT, w tym kwalifikację płatności za korzystanie z hostingów, usługi doradcze, zarządzania i kontroli, a zwłaszcza „świadczenia o podobnym charakterze”.

Dlatego też niezwykle ważne jest zadbanie o właściwą treść umowy, w tym w szczególności o właściwe sformułowanie zakresu świadczeń, z tytułu którego dokonywane będą płatności mogące podlegać podatkowi u źródła. W przeważającej części przypadków będzie to przesądzać o ich prawidłowej kwalifikacji dla potrzeb WHT.