Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

 

Według raportu NSA w 2021 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło niemal 70 tys. skarg na akty i czynności oraz 17, 5 tys. skarg na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania, czyli o ponad 20% więcej niż w roku poprzednim. WSA wyeliminowały z obrotu prawnego około 31% decyzji i innych czynności organów, co oznacza, że niemal w co trzeciej sprawie urzędnicy podejmowali niesłuszne, bezprawne rozstrzygnięcia.

Kancelaria Prawna Skarbiec, której właściciel Robert Nogacki został uznany przez tygodnik „Wprost” za jednego z najlepszych w kraju ekspertów w zakresie walki z urzędniczym bezprawiem, oferuje kompleksową reprezentację przed sądami administracyjnymi Klientom, których interesy zostały naruszone wskutek niezgodnego z prawem działania aparatu państwowego. Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują:

  • sporządzanie skarg na decyzje i postanowienia organów skarbowych i innych organów administracji państwowej;
  • sporządzanie skarg kasacyjnych na niekorzystne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych;
  • reprezentacja Klienta w posiedzeniach sądowych przed WSA i NSA w charakterze pełnomocnika Klienta.

 

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, jako reprezentant przed sądem administracyjnym

 

Sądy administracyjne zajmują się rozpatrywaniem spraw z zakresu prawa administracyjnego, takich jak spory z organami administracji publicznej, decyzje administracyjne, prawo budowlane, czy ochrona środowiska. Orzekają w sprawach skarg na wspomniane decyzje, niektóre postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym lub zabezpieczającym w administracji; inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego; akty prawa miejscowego; i bezczynność organów.

 

Ochrona interesu Klienta

 

Doświadczeni prawnicy Kancelarii Prawnej skarbiec specjalizują się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego takich jak spory z organami administracji publicznej, zaskarżanie decyzji administracyjnych, prawa budowlanego, czy ochrony środowiska. Naszym klientom pomagamy w składaniu skarg na decyzje organów, postanowienia wydane w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych lub zabezpieczających w administracji, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, a także w zaskarżaniu bezczynności organów.

Doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, reprezentujący Klienta przed sądami administracyjnymi działają w jego imieniu przygotowując odpowiednie dokumenty procesowe, wnioski, pisma i podejmują inne czynności niezbędne dla zabezpieczenia jego interesu prawnego. Przedstawiają argumenty i dowody na ich poparcie w toku postępowania sądowego oraz występują w imieniu swoich Klientów na rozprawach.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

Ważne jest, aby znaleźć prawnika z doświadczeniem w postępowaniach toczonych przed sądami administracyjnym i znajomością procedur sądowych. Tylko taki reprezentant pomoże Klientowi zrozumieć jego położenie i rzeczywistą sytuację prawną, przygotuje odpowiednią argumentację, którą przedstawi podczas rozprawy sądowej. Odpowiednia reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi może znacznie zwiększyć szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku w sprawie i ochronę praw klienta.

Według noty Zarządu Business Centre Club, Kancelaria Prawna Skarbiec „ma odwagę w podejmowaniu się spraw trudnych, których skala i skomplikowanie wymagają wybitnej wiedzy eksperckiej z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego oraz determinację w obronie interesów przedsiębiorców zarówno w relacjach B2B, jak i w trudnych sporach z aparatem państwowym.” Zdaniem tygodnika ekonomicznego „Home&Market” „Kancelaria Prawna Skarbiec w obliczu nasilających się przypadków bezprawia urzędniczego pomaga Klientom w ochronie ich dorobku życia i ryzyka niezawinionej upadłości.”