Publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec z I kwartału 2013 roku

Publikacje Kancelarii Prawnej Skarbiec z I kwartału 2013 roku

2016-08-31

 

Publikacje ze stycznia 2013 roku

 

Wspólność majątkowa małżeńska a upadłość jednego z małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. W skład tej wspólności wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Inaczej mówiąc jest to majątek wspólny dwójki małżonków. Wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa, natomiast majątek wspólny powstaje i ulega zmianom w wyniku czynności prawnych, dokonywanych przez oboje małżonków lub jednego z nich albo wskutek zachodzących zdarzeń prawnych.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności to umowa, polegająca na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzeczy na wierzyciela, który zobowiązuje się względem zbywcy do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela – dłużnika lub osobę trzecią. Celem umowy przewłaszczenia jest zabezpieczenie wierzytelności. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie zostało uregulowane w polskim prawie, poza jednym przypadkiem określonym w prawie bankowym. W obrocie prawnym ta forma zabezpieczenia funkcjonuje w oparciu o zasadę swobody umów, wykorzystując instytucje kodeksu cywilnego takie jak przeniesienie własności pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym.

Szpiegostwo przemysłowe opanowało cyberprzestrzeń

Konkluzja taka płynie z raportu Biura Dyrektora Krajowego Kontrwywiadu (Office of the National Counterintelligence Executive) dla Kongresu z 2011 roku pt. „Zagraniczni szpiedzy wykradają gospodarcze tajemnice USA w cyberprzestrzeni”, obejmującego analizę działań szpiegowskich skierowanych przeciwko amerykańskiej gospodarce w latach 2009-2011. Cyberprzestrzeń z racji swoich unikalnych właściwości jest szczególnie podatna na akty cyberszpiegostwa, na które – co warto podkreślić szczególnie mocno – straciły monopol państwowe służby specjalne. Dzisiaj liczącymi się aktorami w tym procederze są konkurencyjne przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety, a także pojedynczy, wynajęci do konkretnego zlecenia, hakerzy.

 

Publikacje z lutego 2013 roku

 

Zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany wprowadzone z tą nowelizacją dotyczą: daty powstania obowiązku podatkowego, metody wyboru rozliczenia przez tzw. małego podatnika, miejsca świadczenia usług w przypadku wynajmu środków transportu oraz wynajmu statku rekreacyjnego na rzecz podmiotów nie będących podatnikami, wyboru sposobu przeliczania kwot w walucie obcej, obniżenia kwoty podatku należnego, zwrotu różnicy podatku, rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych weszła w życia od dnia 1 stycznia 2013 roku. Główne zmiany ustawy dotyczą wieku emerytalnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Poza wiekiem emerytalnym wprowadzono w nowej ustawie również możliwość uzyskania emerytury częściowej. Poza podwyższeniem wieku emerytalnego nowe regulacje zawierają także ważną zmianę sposobu naliczania świadczeń. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spowodowała konieczność dostosowania prawa w trzynastu innych ustawach.

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje do niego prawo?

Urlopy okolicznościowe umożliwiają pracownikowi załatwienie spraw rodzinnych i innych ważnych formalności. Przeważnie, choć nie zawsze, za taki dzień wolny od pracy przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia.

 

Publikacje z marca 2013 roku

 

Już od 1 stycznia 2016 nie musisz mieć meldunku

Dopiero od 1 stycznia 2015 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące PESEL, dowodów osobistych i zameldowania. Zostały przesunięte terminy wejścia w życie ustaw: o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. Wprowadzono jedynie niektóre zmiany dotyczące meldunku, na przykład uchylono kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Odpowiedzialność inwestora i głównego wykonawcy wobec podwykonawcy

Podwykonawca jest zazwyczaj najsłabszym ogniwem w stosunku łączącym go z inwestorem i generalnym wykonawcą. Dlatego też przepisy przewidują jego dodatkową ochronę. Ale czy te regulacje są wystarczające? Nagminnie występujące w praktyce przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania należności, w szczególności wobec podwykonawców, przemawiają za tym, iż niezbędne są jak najszybsze zmiany dostosowujące przepisy do realiów rynkowych.