Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo podatkowe

Bitcoin a podatek dochodowy i podatek od towarów i usług

Coraz więcej państw dopuszcza posługiwanie się bitcoinem jako instrumentem finansowym, biznesowym oraz zwykłym środkiem płatniczym. Mowa przede wszystkim o liderach światowych gospodarek, takich jak: USA, Rosja, Chiny, Japonia, Kanada, czy Niemcy. W tych krajach za bitcoiny można kupić zarówno nieruchomość, jak i kawę w barze. Z kolei Malta ma stać się rajem biznesowym dla inwestorów i posiadaczy kryptowaluty.

 

Przychody z wymiany jednostek bitcoin na walutę (krajową lub zagraniczną), co do zasady zaliczane są do źródła przychodu, jakim są prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spełniają one definicję tych praw, ponieważ:

 • pozostają w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego,
 • mogą być przedmiotem obrotu,
 • posiadają określoną wartość majątkową.

Oznacza to, że przy sprzedaży lub zamianie opisywanej waluty należy odprowadzić podatek do fiskusa, stosując się odpowiednio do skali podatkowej (18% i 32%) lub też – w przypadku przedsiębiorców – wybierając stawkę podatku liniowego (19%). Poza tym należy także zastosować specjalistyczne metody ewidencyjne związane z zakupem i sprzedażą kryptowaluty, które stosowane są w rachunkowości (np. metoda FIFO).

Transakcje na BTC są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jednak korzystają ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie, w jakim są wykorzystywane, jako nośnik pieniądza i waluta.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-264/14 Hedqvist, w którym wskazał, że jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty bitcoin jest funkcja środka płatniczego oraz że jest on akceptowany przez niektórych przedsiębiorców. Potwierdzają to dotychczas wydane interpretacje podatkowe.

Przyjazne kryptowalucie systemy prawne

 • inkorporowanie spółki offshore z wysokim poziomem poufności, elastycznym systemem prawnym oraz korzystnym systemem podatkowym,
 • uzyskanie innej niż polska rezydencji podatkowej, np. tzw. ordinary residence na Malcie lub rezydencji podatkowej Republiki Cypryjskiej.

Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na brak konieczności prowadzenia sprawozdawczości finansowej w spółkach inkorporowanych w niektórych tzw. „rajach podatkowych", a także na liczne udogodnienia prawne i podatkowe, które już teraz zapewnia np. ustawodawstwo Malty (korzystny system podatkowy wychodzący naprzeciw kryptowalutowym inwestorom, brak przepisów CFC, brak negatywnych konsekwencji związanych z CRS, rozwiązania podatkowe akceptowane także przez polskiego fiskusa).

Należy pamiętać, że najlepsze efekty osiągnie się poprzez skorzystanie z dobranych do stanu faktycznego właściwych rozwiązań wynikających z ustawodawstw kilku państw i zastosowanie ich poprzez połączenie ich w jeden skuteczny model biznesu. Ciekawym i skutecznym rozwiązaniem będzie wykorzystanie np. korzystnych regulacji prawnych Wysp Marshalla oraz jednoczesne uzyskanie rezydencji podatkowej Republiki Malty.

Prawodawstwo Wysp Marshalla w zakresie prawa spółek opiera się na rozwiązaniach przyjętych w amerykańskim stanie Delaware, które uchodzą za najlepsze na świecie.

Spółki z siedzibą na Wyspach Marshalla są zwolnione z podatku korporacyjnego, podatku dochodowego, podatku od obrotów, podatku od aktywów, opłat skarbowych, obowiązków przedkładania sprawozdań z obrotu firmy, kontroli dewizowych oraz wszelkich innych podatków, opłat i obowiązków administracyjnych w odniesieniu do swojej gospodarki finansowej. Niezbędne jest więc uiszczanie tylko jednej daniny publicznoprawnej w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego rejestr korporacji. Wszelkie wypłaty z dochodu spółki z siedzibą na Wyspach Marshalla na rzecz innej spółki niebędącej rezydentem Wysp Marshalla lub też na rzecz osób fizycznych zamieszkałych poza Wyspami Marshalla, zwolnione są z wszelkich podatków (co nie wyklucza możliwości powstania obowiązku podatkowego w kraju siedziby odbiorcy dywidendy). Co więcej, Wyspy Marshalla oferują bardzo wysoki poziom poufności odnośnie  struktury właścicielskiej spółek oraz gwarantują brak sprawozdawczości oraz wszelkich form księgowania, czy rozliczeń podatkowych.

W przypadku uzyskania rezydencji podatkowej Republiki Malty (np. wspomnianej wyżej „ordinary residence”), rozliczenie następuje wyłącznie na Malcie. Niesie to zatem również określone korzyści, takie jak:

 • brak opodatkowania dochodów powstałych poza krajem rezydencji, pod warunkiem nie otrzymywania ich na terytorium kraju rezydencji;
 • podatnik rezydent płaci podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terytorium kraju rezydencji i źródeł znajdujących się poza jej terytorium w przypadku, gdy następnie dochody te zostały przekazane na terytorium tego kraju;
 • brak podatku od zysków kapitałowych (np. dywidendy) otrzymanych przez rezydentów, których źródło pochodzenia położone jest poza krajem rezydencji;
 • brak podatku od dochodów powstałych w wyniku wyzbycia się majątku w postaci udziałów posiadanych w spółkach kapitałowych;
 • brak przepisów przewidujących opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC);
 • brak negatywnych konsekwencji globalnej wymiany informacji o rachunkach bankowych w ramach standardu CRS;
  • Zgodnie ze standardem wymiany informacji o rachunkach bankowych opracowanym przez OECD, raportowaniu podlegać będą informacje o posiadaczu rachunku (ang. account holder) pod kątem jego rezydencji podatkowej w kraju stosującym standard wymiany informacji. Malta należy do krajów, które zobowiązały się do priorytetowego wdrożenia nowych standardów wymiany informacji w stosunku do kont istniejących od stycznia 2016 roku. Wówczas informacje o kontach bankowych wysyłane będą do organów podatkowych kraju wskazanego w banku jako kraj rezydencji posiadacza rachunku – w tym przypadku na Maltę. Jednak na Malcie nie istnieją przepisy podatkowe nakładające obowiązek podatkowy na podmioty posiadające majątek w postaci udziałów w spółkach zagranicznych (przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych). Wówczas wymiana informacji nie znajdzie realnego odzwierciedlenia w zobowiązaniach podatkowych tego posiadacza rachunku.
 • brak podatku w Polsce od całego dochodu uzyskanego w trakcie rezydencji maltańskiej w przypadku ponownej zmiany rezydencji podatkowej;

Połączenie obu wskazanych rozwiązań i uregulowań spowoduje, że opodatkowanie transakcji dokonywanych w kryptowalucie zostanie trwale zredukowane do minimum.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Bitcoinowa bańka

Inwestycyjna bańka, która już pęka

Pieniądz… jego wartość uzależniona jest od wiarygodności emitenta, który za nim stoi. Wpływa na nią wiele czynników makro- i mikroekonomicznych. Dlaczego więc świat zaufał walucie, którą zna zaledwie od 8 lat, której nikt nie widział, za którą nie stoi żaden namacalny, wiarygodny emitent?

Służby specjalne stworzyły bitcoina?

NSA twórcą bitcoina - absurdalne?

Niemal od 10 lat trwają rozważania o tym, kto może być twórcą elektronicznej waluty bitcoin. Ten, który za niego się podaje, Satoshi Nakamoto, pozostaje wciąż anonimowy. Do jego zapewnień o japońskich korzeniach należy, zdaniem specjalistów, podchodzić sceptycznie, bo angielszczyzna w opublikowanych przez Nakamoto dokumentach jest niezwykle wyrafinowana, naszpikowana charakterystycznymi idiomami, a w konsekwencji wskazuje zdecydowanie na autora z obszaru anglojęzycznego. Rodzi się też pytanie: dlaczego miałby się ukrywać, skoro za prawa autorskie mógłby uzyskać miliardy dolarów?

Banki nieprzyjazne kryptowalutom

Banki wypowiadają kryptowalutowe konta

Po ośmiu latach inkorporowania walut wirtualnych do polskiego obrotu prawnego instytucje państwowe idą z nimi na wojnę. Do antybitcoinowej ofensywy przystąpiły też banki, które wypowiadają istniejące kryptowalutowe konta i nie chcą zakładać nowych. Pytanie brzmi: w jakim stopniu te działania opierają się na strachu przed aparatem państwowym, a w jakim są otwartą walką z konkurencją?

Rozliczenia kryptowalut

Malta wychodzi naprzeciw kryptowalutom

Malta aspiruje w UE do uzyskania miana prekursora przebudowy systemu finansowego państwa i do pozostania liderem walut cyfrowych w tej części świata. W ostatnich latach to niewielkie państwo przedsięwzięło intensywne działania w kierunku wprowadzenia mechanizmów umożliwiających korzystanie z wymiernych benefitów ekonomicznych, jakie niesie za sobą świat kryptowalut.

Bitcoin – trudny aspekt rozrachunkowy

Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany w transakcjach handlowych, a w konsekwencji również ujmowany przez jego użytkowników w ewidencji księgowej i podatkowej. Atutami kryptowaluty, oprócz jej czysto rozliczeniowego charakteru, są jej ograniczona podaż, rosnąca świadomość o wariantach jej wykorzystania oraz częściowa legalizacja na rynkach światowych. Dzięki tym zaletom bitcoin staje się alternatywnym źródłem inwestowania oraz rozliczania transakcji.

Wirtualne waluty, realne podatki. Jak zminimalizować opodatkowanie zysków z bitcoinów?

Przychód uzyskany z obrotu bitcoinami powinien zostać uwzględniony w zeznaniu rocznym jako pochodzący z praw majątkowych. Kryptowaluty nie są jednak opodatkowane, dopóki nie będą wymienione na „prawdziwe” pieniądze lub towary. Podpowiadamy, jak wprowadzić kryptowaluty do legalnego obiegu. Z pomocą mogą przyjść spółki zagraniczne lub zmiana rezydencji podatkowej.

Podatek VAT

Bitcoin a podatek VAT

Do niedawna wirtualna waluta bitcoin wywoływała niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT w państwach Unii Europejskiej. Obrót walutą bitcoin, jako nowe zjawisko gospodarcze dokonywane w sposób zdecentralizowany, nie był przedmiotem żadnych uregulowań prawnych dlatego też państwa nie wypracowały stanowiska w kwestii opodatkowania obrotu bitcoinami podatkiem VAT. Polskie organy podatkowe (ale również np. Estonia) zajmowały stanowisko, iż sprzedaż bitcoinów stanowi odpłatne świadczenie usług i jako takie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012