Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zespół Postępowań Spornych (ang. Tax Litigation)

Kryptowaluta a podatki

Coraz więcej państw dopuszcza posługiwanie się kryptowalutą, jako instrumentem finansowym, biznesowym oraz zwykłym środkiem płatniczym. Mowa przede wszystkim o liderach światowych gospodarek, takich jak: USA, Rosja, Chiny, Japonia, Kanada, czy Niemcy. W tych krajach za bitcoiny można kupić zarówno nieruchomość, jak i kawę w barze. Nawet o szwajcarskim Zug mówi się już „krypto dolina”, bowiem tam możliwym jest opłacanie kryptowalutami podatków komunalnych.

Przyjazne kryptowalucie systemy prawne

Powyższe rozważania wskazują jedynie na niestabilność systemu polskiego prawa podatkowego w odniesieniu do działalności gospodarczej związanej z obrotem kryptowalutami. Fiskus zdanie zmienia jak w kalejdoskopie, co nie budzi w podatnikach zaufania. Większość z nich nie ma na dzień dzisiejszy żadnych praktycznych informacji, w jaki sposób powinni rozliczać kryptowaluty ze Skarbem Państwa.

Są jednak kraje, jak chociażby te wymienione wyżej, które są przyjazne kryptowalutom oraz działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie ich obrotu. Pamiętać jednak trzeba, że będąc polskim rezydentem podatkowym, podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy. Dlatego właśnie przedsiębiorcy chcący rzeczywiście prowadzić działalność w oparciu o kryptowaluty, zmieniają miejsce zamieszkania, centrum interesów gospodarczych i życiowych. Istnieje bowiem wiele możliwości prowadzenia biznesu w korzystniejszych niż system polski, warunkach.

Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na te systemy prawne, które rzeczywiście oferują możliwość prowadzenia działalności na korzystnych warunkach. Przykładowo, atutem jest brak konieczności prowadzenia sprawozdawczości finansowej w spółkach inkorporowanych w niektórych krajach, a także liczne udogodnienia prawne i podatkowe, które już teraz zapewnia np. ustawodawstwo Malty (korzystny system podatkowy wychodzący naprzeciw kryptowalutowym inwestorom, brak przepisów CFC, brak negatywnych konsekwencji związanych z CRS, rozwiązania podatkowe akceptowane także przez polskiego fiskusa).

Należy pamiętać, że najlepsze efekty osiągnie się poprzez skorzystanie z dobranych do stanu faktycznego właściwych rozwiązań wynikających z ustawodawstw kilku państw i zastosowanie ich poprzez połączenie ich w jeden skuteczny model biznesu. Ciekawym i skutecznym rozwiązaniem będzie wykorzystanie np. korzystnych regulacji prawnych Wysp Marshalla z jednoczesnym uzyskaniem rezydencji maltańskiej.

Odpowiednio przygotowane rozwiązanie jest nie tylko skuteczne, ale również zgodne z obowiązującymi przepisami. Istnieją również rozwiązania w ogóle nie opierające się na zmianie rezydencji i w efekcie znacznej części własnego życia, lecz łączące polski system prawny z zagranicznym, m.in. maltańskim. Co więcej, nie tylko działalność gospodarcza napotyka problemy związane z rozliczaniem należności państwowych. Wiele osób fizycznych zajmujących się kryptowalutami hobbystycznie, również balansuje na krawędzi ryzyka związanego z konsekwencjami w podatku dochodowym od osób fizycznych, a nawet PCC.

Dlatego warto zastanowić się nad zmianą miejsca rezydencji podatkowej nie tylko w kontekście prowadzonej działalności, ale również w prywatnym życiu.

Usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Skarbiec dotyczące kryptowalut

Dla osób, które jednak nie zdecydują się na międzynarodowe rozwiązania podatkowe dotyczące rozliczenia kryptowaluty, przygotowaliśmy ofertę na gruncie polskiego prawa podatkowego.

W przedmiocie wirtualnej waluty Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje m.in.:

 • doradztwo w zakresie:
  • powstawania obowiązku podatkowego w transakcjach C2C, B2C, B2B,
  • określenia skutków podatkowych transakcji,
  • doboru rozwiązań, które pozwolą na oszczędności podatkowe.
 • doradztwo i planowanie podatkowe (mining, obrót, pośrednictwo, arbitraż, działalność kantorowa, giełda);
 • bieżące rozliczenia podatkowe (zeznania podatkowe);
 • szkolenia.

Jakie regulacje obowiązują na terytorium RP
do końca 2018 roku?

Przychody z wymiany kryptowaluty na walutę (krajową lub zagraniczną) zostały zaliczone do źródła przychodu, jakim są prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Spełniają one definicję tych praw, ponieważ: pozostają w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, mogą być przedmiotem obrotu, posiadają określoną wartość majątkową.

Zgodnie z podejściem fiskusa, zarówno przy sprzedaży kryptowaluty, jak i zamianie jej na inną e-walutę, należy odprowadzić podatek, stosując się odpowiednio do skali podatkowej (18% i 32%) lub też – w przypadku przedsiębiorców – wybierając stawkę podatku liniowego (19%). Podatek liniowy dotyczy zarówno osób fizycznych (przedsiębiorców), jak i osób prawnych. Istotnym jest, że podatnik ma prawo wykazać związane z osiągniętym przychodem koszty jego uzyskania.

Zgodnie z przepisami, kosztami takimi są wszelkie wydatki, które spełniają łącznie następujące przesłanki: zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie zostały wymienione w art. 23 PIT (art. 16 CIT) zawierającym katalog wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów oraz zostały odpowiednio udokumentowane. Największy problem może stanowić ostatni warunek, tj. udokumentowanie takiego wydatku. Podkreślić trzeba, że w przypadku profesjonalnego obrotu kryptowalutami, sposób rozliczania i ewidencjonowania dla celów podatkowych zależy od rodzaju ksiąg podatkowych prowadzonych przez podatnika. Istotnym jest, że na gruncie podatku od towarów i usług, kryptowaluty nie są już traktowane jako prawa majątkowe.

Z komunikatów Ministerstwa Finansów jasno wynika, że ustawa VAT klasyfikuje je jako środki płatnicze. Tym samym obrót kryptowalutami (sprzedaż/zamiana), o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT. Z interpretacji indywidualnych wynika, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza stanowiska podatników, ale można odnieść wrażenie, że nie bierze w ogóle pod uwagę tego, iż podatnik nie ma możliwości zweryfikowania swojego kontrahenta.

Według organu: „sprzedaż jednostek bitcoin lub innych kryptowalut na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, która jest objęta zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT, chyba że usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej. Natomiast, opodatkowanie sprzedaży jednostek bitcoin lub innych kryptowalut na rzecz podmiotu będącego podatnikiem VAT lub podatku od wartości dodanej, będzie uzależnione od miejsca jego siedziby/stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej/stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a zarazem będzie objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT, jeżeli usługobiorca będzie miał siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Polsce; kupno jednostek bitcoin lub innych kryptowalut od podmiotu będącego podatnikiem VAT albo podatku od wartości dodanej, mającego siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski, która jest objęta zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT.”

Zatem, wyłącznie w powyższych przypadkach transakcje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz korzystają z przewidzianego w ustawie zwolnienia dla usług związanych ze środkami płatniczymi. Jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to od dnia 13 lipca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1346). Wynika z niego ni mniej, ni więcej, że zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 i 1075). Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r. Co stanie się dalej z PCC, przekonamy się w wakacje 2019 roku.

Jak będzie w 2019 roku?

Projekt zmian z dnia 25 września 2018 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) został podpisany przez Prezydenta RP w dniu 14 listopada 2018 roku. Przewiduje on m.in. wprowadzenie odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do owych zmian, nowe regulacje obejmować będą obrót walutami wirtualnymi zdefiniowanymi w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Według tej ustawy waluta wirtualna, to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

 • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
 • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
 • pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 • instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • wekslem lub czekiem;

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Definicja ta obejmuje zarówno tzw. kryptowaluty, jak i scentralizowane waluty wirtualne. Użyte pojęcie jest dosłownym tłumaczeniem pojęcia „virtual currencies” stosowanego przez FATF (ang. Financial Action Task Force) dla określenia walut niebędących prawnymi środkami płatniczymi i obejmującego zarówno kryptowaluty (takie jak np. Bitcoin, Monero, Litecoin itp.), jak również dla określenia scentralizowanych walut wirtualnych (takich jak np. WebMoney, czy PerfectMoney). Scentralizowana waluta wirtualna posiada jednego centralnego administratora, który zarządza ich wydawaniem i dystrybucją, a także prowadzi centralny rejestr płatności i posiada uprawnienie do wykupu jednostek danej waluty wirtualnej.

Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane są odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b CIT). Dla przychodów z tego tytułu określone zostały szczególne zasady opodatkowania:

 • przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych);
 • kwalifikacja do źródła przychodów – kapitałów pieniężnych – dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W konsekwencji przyjęcia powyższych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.

Do źródła przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą natomiast zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

 • wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych,
 • wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne,
 • pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a) lub b),
 • prowadzenia rachunków, czyli prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przykładem są tu m.in. podmioty prowadzące giełdy walut wirtualnych, kantory walut wirtualnych. Do przychodów zaliczane będą przychody ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku, czyli przychody z wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy. Na równi ze sprzedażą walut wirtualnych traktowana będzie zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. W tym przypadku, przychód z kapitałów pieniężnych będzie odpowiadał cenie zakupionego towaru lub usługi. Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana na giełdzie, czy też jednostkowo pozostanie obojętna w podatku dochodowym.

Słowniczek

Dla osób, które mimo dużego ryzyka i ciągle zmieniających się, niejasnych przepisów postanowią rozliczyć się na własną rękę, przedstawiamy poniżej słowniczek pojęć związanych z branżą kryptowalutową.

Koszty uzyskania przychodów: opodatkowaniu podlegał będzie dochód podatnika, czyli będzie możliwe uwzględnienie wydatków związanych z obrotem walutą wirtualną.

Międzyokresowe rozliczanie kosztów uzyskania przychodów: przy tej metodzie nie będzie konieczne identyfikowanie konkretnych wydatków z konkretnymi przychodami. Wszystkie koszty, jakie podatnik poniesie w danym roku podatkowym, będzie obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyska przychód, czy też nie. Koszty danego roku podatkowego, które przewyższą uzyskane w tym roku przychody, zwiększą koszty podatkowe następnego roku podatkowego.

Określenie kosztów uzyskania przychodów: kosztami podatkowymi będą udokumentowane wydatki na nabycie walut wirtualnych, poniesione w danym roku podatkowym, ale wyłącznie bezpośrednio związane z ich nabyciem i sprzedażą. Kosztami uzyskania przychodów nie będą więc w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów itp.).

Pobór podatku: ustawa zakłada przyjęcie zasady samoobliczenia podatku, bez pośrednictwa płatnika. Podatek rozliczany będzie w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatnicy nie będą zobowiązani wpłacać zaliczek na podatek (w przypadku innych przychodów z kapitałów pieniężnych, podatnicy PIT nie wpłacają w ciągu roku zaliczek na podatek). Biorąc pod uwagę, że obrót kryptowalutą możliwy jest na różnych płaszczyznach (giełda polska, giełda zagraniczna, kantor, obrót prywatny), ustawa nie przewiduje wprowadzania przepisów obligujących określone podmioty do sporządzania informacji dla podatników oraz urzędów skarbowych o dokonanych w danym roku podatkowym transakcjach sprzedaży walut wirtualnych. W większości takich transakcji, dane nabywcy, zbywcy waluty wirtualnej nie są bowiem weryfikowane.

„Wykopywanie” walut wirtualnych przez kopaczy: w zależności od tego, na czyj rachunek dany podmiot będzie „kopał” uzyskane przychody kwalifikowane będą do poszczególnych źródeł. Jeżeli „kopacz” będzie to robił na własny rachunek i sam sprzedawał waluty wirtualne (płacił nimi za towar/usługę), przychód z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych) powstanie u niego w momencie sprzedaży (zapłaty). W przypadku, gdy „kopacz” będzie to robił na cudze zlecenie (umowa zlecenia, umowa o pracę itp.), wartość otrzymanych walut wirtualnych w ramach wynagrodzenia opodatkowana będzie jak wynagrodzenie za pracę (z tytułu umowy zlecenia), niezależnie od tego czy wynagrodzenie będzie wypłacone w walutach wirtualnych w całości, czy w części. Natomiast w momencie sprzedaży przez „kopacza” tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).

Sprzedaż towarów/usług rozliczana walutami wirtualnymi: przyjęcie płatności przez przedsiębiorcę za towar/usługę w postaci waluty wirtualnej, traktowane będzie jak dwie umowy. Każda ze stron zawartej umowy będzie zarówno sprzedawcą, jak i nabywcą. Przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży np. towaru, będzie cena (wartość) tego towaru. Natomiast w momencie sprzedaży przez przedsiębiorcę tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Jeżeli chodzi o podatek VAT i PCC to dotychczasowe stanowisko MF pozostaje bez zmian.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Chiny bliskie wprowadzenia suwerennej cyberwaluty

Chiny bliskie wprowadzenia suwerennej cyberwaluty

Wielu ekspertów spodziewało się, że Chiny w odpowiedzi na amerykańskie oskarżenia o przyczynienie się do rozwoju pandemii koronawirusa, zaczną wobec USA reagować symetrycznie, oskarżając je również o „stworzenie koronawirusa” i załamanie światowej gospodarki. Jednak eksperci ci zapomnieli, że osobliwością chińskiej myśli politycznej jest to, że Chiny rzadko „grają na polu, które do nich nie należy” i gdzie są zmuszane do gry zgodnie z regułami ustanowionymi przez innych. I tym razem Chiny, wykorzystały swoją starą strategię, w myśl której „głos słychać ze Wschodu, a cios dochodzi z Zachodu”. Okazuje się, że w czasach nadchodzącego, poważnego kryzysu gospodarczego, w czasach informacyjnych i ekonomicznych wojen ze Stanami Zjednoczonymi, działając niespodziewanie i nieprzewidywalnie, Pekin rozpoczął ofensywę na rynkach finansowych przez testowanie nowej waluty elektronicznej, która może wreszcie ostatecznie „uwolnić” go od dolara.

Kryptowaluta oficjalnym środkiem płatniczym
Wysp Marshalla. Czy powstanie prawdziwa
„Wyspa Blockchain”?

Kryptowaluta oficjalnym środkiem płatniczym Wysp Marshalla.
Czy powstanie prawdziwa „Wyspa Blockchain”?

Rząd Wysp Marshalla zaskoczył świat w 2018 r., ogłaszając zamiar stworzenia nowej kryptowaluty pod nazwą Sovereign Coin (SOV) – co można przełożyć jako Suwerenna Moneta lub Suweren, ale dla wygody posłużymy się skrótem – która będzie nowym legalnym środkiem płatniczym tego kraju. Nasuwa się więc naturalne pytanie, dlaczego akurat Wyspy Marshalla i skąd taki pomysł? Warto przeanalizować, czym będzie kryptowaluta SOV, ale należy zacząć od przybliżenia motywacji tego maleńkiego wyspiarskiego państwa.

Czy wykopanie wirtualnej waluty
stanowi przychód podatkowy?

Czy wykopanie wirtualnej waluty stanowi przychód podatkowy?

W jednej z sierpniowych interpretacji podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystne dla podatników stanowisko. Jest to okoliczność warta odnotowania, w szczególności mając na uwadze negatywną dla podatników nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, jak również aktualne orzecznictwo organów podatkowych ograniczające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków m.in. związanych z wydobywaniem wirtualnej waluty (tzw. wykopywaniem).

Banki dla kryptowalut

Banki dla kryptowalut

Dla wielu osób obracających kryptowalutami najbardziej problematyczną kwestią okazuje się znalezienie banku, który zaakceptuje przeprowadzane w tym zakresie transakcje. Polskie instytucje finansowe nieustannie bowiem „rzucają kłody pod nogi” polskim przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym inwestującym w kryptowaluty.

Wirtualna waluta – polscy podatnicy
znów dostaną po kieszeni

Wirtualna waluta – polscy podatnicy znów dostaną po kieszeni

Z dniem 1 stycznia 2019 roku doszło do znowelizowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obrotu wirtualną walutą. Na skutek pewnych zabiegów redakcyjnych nowych przepisów, podatnicy zostali pozbawieni możliwości rozliczenia straty podatkowej, wygenerowanej przed zmianą tych przepisów. Pociągnęło to za sobą pogorszenie sytuacji osób, którzy przed 2019 rokiem osiągnęli straty z tytułu handlu kryptowalutami. Przekonał się o tym niedawno jeden z podatników.

Bitcoinowa koparka – polski fiskus
surowy dla podatników

Bitcoinowa koparka – polski fiskus surowy dla podatników

Według wiodącego polskiego serwisu traktującego o bitcoinie waluta ta zanotowała udany pierwszy kwartał 2019 r., co ma być konsekwencją wzrostu jej wartości o ponad 30%. Prawdą jest, że wirtualne waluty nadal wzbudzają szerokie zainteresowanie. Chodzi tutaj nie tylko o ich specyfikację techniczną, ale również o inwestycje czy po prostu o ich nabycie i odsprzedaż podyktowane chęcią wzbogacenia się. Co jednak ważne, w wyniku zapędów polskiego fiskusa zarobek ten może być nieco niższy. Dotyczy to w szczególności osób zamierzających wydobywać bitcoina, czyli w praktyce wykopywać go przy użyciu urządzeń elektronicznych. Przyczyna wynika z negatywnej dla podatników wykładni przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodu mających pomniejszać przychód osiągnięty z tytułu zbycia wirtualnej waluty. Precyzyjniej rzecz ujmując, chodzi tutaj o wydatki poniesione na dedykowany sprzęt komputerowy, bez którego wydobycie bitcoina nie byłoby możliwe. Przekonał się o tym jeden z podatników, który już na początku swej przygody z biznesem bitcoinowym potknął się o kłodę rzuconą przez organ podatkowy.

Sprzedaż wirtualnej waluty – zagraniczny zakład podatkowy oraz nierezydent nie zapłacą
podatku w Polsce

Sprzedaż wirtualnej waluty – zagraniczny zakład podatkowy oraz nierezydent nie zapłacą podatku w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat coraz więcej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualną walutą. Zauważył to również polski ustawodawca, nowelizując w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania wątpliwości co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalutą.

Podatki od kryptowaluty

Podatki od kryptowaluty

Po kilku latach niepewności podatnicy doczekali się regulacji dotyczących podatkowego rozliczania kryptowalut. Od stycznia 2019 r. Polska dołączyła do grona państw z uregulowaną sytuacją prawną wirtualnej waluty.

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r. –
pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r. – pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Do tej pory polscy inwestorzy kryptowalut nie mieli łatwego życia. Obciążeni 32% stawką podatkową oraz obowiązkiem oddania fiskusowi równowartości 1% transakcji sprzedaży lub wymiany kryptowaluty tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych, masowo uciekali ze swoją działalnością poza granice kraju. Mocą ustawy nowelizującej ustawę o PIT, CIT, ordynację podatkową oraz kilku innych ustaw w styczniu 2019 r. weszły w życie nowe reguły. Jak zmienią sytuację inwestorów kryptowalut w naszym kraju?

Co będzie z bitcoinem?

Co będzie z bitcoinem?

Bitcoin jest najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Wciąż rośnie liczba krajów, w których traktowany jest jako pełnoprawny instrument finansowy. W wielu stanowi już zwykły środek płatniczy. Państwa takie jak Malta dostosowały nawet swój system podatkowy i prawny, by był on korzystniejszy dla inwestujących w bitcoinową kryptowalutę. Jaka przyszłość czeka obchodzący dziesiąte urodziny wirtualny pieniądz, który ma właśnie za sobą rok największego spadku?

VAT w obrocie kryptowalutami

VAT w obrocie kryptowalutami

Rozliczenia podatkowe kryptowalut to niewątpliwie problematyczne zagadnienie. Najnowsza interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ponownie zasiała ziarno niepewności, jeśli chodzi o prawo do zwolnienia z VAT usług, ich zakupu i sprzedaży. Istotą sporu między podatnikiem a fiskusem okazała się tym razem kwestia tego, w którym miejscu takie usługi są właściwie świadczone.

Blockchain bank is coming

Blockchain bank is coming

Twórcy kryptowalut, czerpiąc garściami z postępu technologicznego i globalizacji systemu finansowego, konsekwentnie oferują nowe, innowacyjne rozwiązania dla inwestorów. Nie tak dawno świat finansów fascynował się planami budowy pierwszego bankomatu waluty cyfrowej bitcoin umożliwiającego wymianę kryptowaluty na euro, podczas gdy na horyzoncie finansowego przełomu jawi się pierwszy na świecie „Blockchain bank”, którego Klienci będą jednocześnie współwłaścicielami, i to już od 2019 roku!

Bitcoin w Japonii bez podatku.
A co na to polski fiskus?

Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?

Na przestrzeni ostatnich lat japoński rząd wzmocnił obecność kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa została uznana za oficjalny środek płatniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zaczęły wypłacać część wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych było wyłączenie kryptowalut spod opodatkowania japońskim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa miała w założeniu skutkować zwiększeniem aktywności handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w dłuższej perspektywie stymulująco wpłynąć na atrakcyjność japońskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.

Projekt nowelizacji ustawy po korzystnym wyroku
ws. rozliczenia kryptowalut

Po korzystnym wyroku w sprawie rozliczenia kryptowalut, doczekaliśmy się projektu nowelizacji

Odkąd w maju pojawił się pierwszy korzystny wyrok w sprawie rozliczenia kryptowalut, wszyscy czekali na odpowiedź Ministra Finansów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał bowiem, że transakcja zamiany jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Sierpień przyniósł projekt nowelizacji – czy korzystnej dla podatników?

Transakcje na giełdzie bitcoin
zostaną przeskanowane

Transakcje na giełdzie bitcoin zostaną przeskanowane

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Rynek kryptowalut został poddany regulacji. Jest to efekt uchwalenia w dniu 1 marca 2018 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim podmiotów uczestniczących w dokonywaniu transakcji związanych z przepływem środków pieniężnych.

Kryptowaluty przez rok bez PCC

Bitcoin i inne kryptowaluty przez rok bez PCC

19 czerwca 2018 r. Minister Finansów przedłożył projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Podatkowa abolicja dla tysięcy, a nawet milionów kryptowalutowych transakcji ma potrwać od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Koszt uzyskania przychodu może być poniesiony
w kryptowalucie

Koszt uzyskania przychodu może być poniesiony w kryptowalucie

Prawo podatkowe i towarzyszące mu ustawy bardzo często nie nadążają za otaczającą rzeczywistością, która zmienia się jak w kalejdoskopie. Dobrym tego przykładem jest brak dostosowania przepisów dotyczących dokumentowania kosztów uzyskania przychodu do fenomenu kryptowalut. Dla podatników oznacza to problemy z rozliczeniami, a fiskusowi umożliwia elastyczną interpretację przepisów.

Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami

Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC

Na początku kwietnia 2018 r., Ministerstwo Finansów opublikowało wytyczne dotyczące obowiązku rozliczania się z obrotu kryptowalutami. W publikacji ujęto aspekty obejmujące podatek dochodowy, podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. W ten sposób Ministerstwo Finansów pozornie wyszło naprzeciw tym, którzy chcą rozliczyć się w rzetelny sposób z transakcji kryptowalutowych, a dotychczas mieli szereg wątpliwości, co do zasad rozliczeń. Analiza przedstawionych rozwiązań ukazuje jednak liczne absurdy dotyczące ich stosowania w praktyce.

KAS rozpoczyna kryptopolowanie

KAS rozpoczyna kryptopolowanie

Na początku 2018 r. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał zdecydowane działania polskiego rządu wobec kryptowalut, porównując technologię blockchain do piramid finansowych typu Amber Gold. Ogłoszono powołanie zespołu składającego się z przedstawiciela Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szefa Komisji Nadzoru Finansowego, a także koordynatora służb specjalnych, Prokuratora Krajowego i ministra spraw wewnętrznych. Zespół ten miał być odpowiedzialny za identyfikację oraz ocenę ryzyk związanych z inwestowaniem przez polskich obywateli w kryptowaluty.

Fiskus może zabrać 1/3 bitcoinowych dochodów

Fiskus może zabrać 1/3 bitcoinowych dochodów

Dochody ze sprzedaży bitcoina uzyskiwane przez nieprowadzących działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane 19% ryczałtem. Należy je opodatkować na zasadach ogólnych, a więc według stawki progresywnej. Takie jest stanowisko wynikające z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r., potwierdzającego stanowisko Ministra Finansów. Fiskus będzie zatem mógł domagać się nawet 32% daniny z kryptowalutowych dochodów.

Sprzeczne stanowiska fiskusa ws. bitcoinów

Sprzeczne stanowiska fiskusa ws. opodatkowania bitcoinowych transakcji

Transakcje z użyciem kryptowalut są już stałym elementem obrotu gospodarczego. Wirtualna waluta budzi ogromne zainteresowanie, nie tylko sporej liczby jej posiadaczy, których grono wciąż poszerza się o podmioty profesjonalnie trudniące się bitcoinowym obrotem. Choć od pojawienia się bitcoina upłynęło już ponad 8 lat, fiskus nadal w jego sprawach zachowuje się jak schizofrenik, kłócąc się sam ze sobą.

PCC od zakupu kryptowalut

PCC od zakupu kryptowalut

Pod koniec marca środowisko inwestorów obiegła informacja o działaniach fiskusa zmierzających do pozyskania danych klientów giełd, które pośredniczą w handlu wirtualnymi walutami opartymi na technologii blockchain. Najwyraźniej Ministerstwo Finansów postanowiło stworzyć nieformalny rejestr podatników inwestujących w bitcoina i inne kryptowaluty, jednak obejmuje jedynie terytorium Polski, zatem w katalogu fiskusa znajdą się głównie ci inwestorzy, którzy korzystali z giełd prowadzonych przez polskie firmy pozostające pod jurysdykcją Krajowej Administracji Skarbowej.

Wielka kariera kryptowaluty

Wielka kariera kryptowaluty. Perspektywy i zagrożenia

Czym jest kryptowaluta i w jaki sposób została stworzona? Zgodnie z definicją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, „kryptowaluty, „waluty” wirtualne lub „waluty” cyfrowe są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy. Mogą one być przenoszone, przechowywane albo podlegać handlowi elektronicznemu”. Jednak pod względem formalnoprawnym nie są one pieniądzem elektronicznym.

Bitcoinowa bańka

Inwestycyjna bańka, która już pęka

Pieniądz… jego wartość uzależniona jest od wiarygodności emitenta, który za nim stoi. Wpływa na nią wiele czynników makro- i mikroekonomicznych. Dlaczego więc świat zaufał walucie, którą zna zaledwie od 8 lat, której nikt nie widział, za którą nie stoi żaden namacalny, wiarygodny emitent?

Służby specjalne stworzyły bitcoina?

NSA twórcą bitcoina - absurdalne?

Niemal od 10 lat trwają rozważania o tym, kto może być twórcą elektronicznej waluty bitcoin. Ten, który za niego się podaje, Satoshi Nakamoto, pozostaje wciąż anonimowy. Do jego zapewnień o japońskich korzeniach należy, zdaniem specjalistów, podchodzić sceptycznie, bo angielszczyzna w opublikowanych przez Nakamoto dokumentach jest niezwykle wyrafinowana, naszpikowana charakterystycznymi idiomami, a w konsekwencji wskazuje zdecydowanie na autora z obszaru anglojęzycznego. Rodzi się też pytanie: dlaczego miałby się ukrywać, skoro za prawa autorskie mógłby uzyskać miliardy dolarów?

Banki nieprzyjazne kryptowalutom

Banki wypowiadają kryptowalutowe konta

Po ośmiu latach inkorporowania walut wirtualnych do polskiego obrotu prawnego instytucje państwowe idą z nimi na wojnę. Do antybitcoinowej ofensywy przystąpiły też banki, które wypowiadają istniejące kryptowalutowe konta i nie chcą zakładać nowych. Pytanie brzmi: w jakim stopniu te działania opierają się na strachu przed aparatem państwowym, a w jakim są otwartą walką z konkurencją?

Rozliczenia kryptowalut

Malta wychodzi naprzeciw kryptowalutom

Malta aspiruje w UE do uzyskania miana prekursora przebudowy systemu finansowego państwa i do pozostania liderem walut cyfrowych w tej części świata. W ostatnich latach to niewielkie państwo przedsięwzięło intensywne działania w kierunku wprowadzenia mechanizmów umożliwiających korzystanie z wymiernych benefitów ekonomicznych, jakie niesie za sobą świat kryptowalut.

Bitcoin – trudny aspekt rozrachunkowy

Bitcoin jest coraz częściej wykorzystywany w transakcjach handlowych, a w konsekwencji również ujmowany przez jego użytkowników w ewidencji księgowej i podatkowej. Atutami kryptowaluty, oprócz jej czysto rozliczeniowego charakteru, są jej ograniczona podaż, rosnąca świadomość o wariantach jej wykorzystania oraz częściowa legalizacja na rynkach światowych. Dzięki tym zaletom bitcoin staje się alternatywnym źródłem inwestowania oraz rozliczania transakcji.

Wirtualne waluty, realne podatki. Jak zminimalizować opodatkowanie zysków z bitcoinów?

Przychód uzyskany z obrotu bitcoinami powinien zostać uwzględniony w zeznaniu rocznym jako pochodzący z praw majątkowych. Kryptowaluty nie są jednak opodatkowane, dopóki nie będą wymienione na „prawdziwe” pieniądze lub towary. Podpowiadamy, jak wprowadzić kryptowaluty do legalnego obiegu. Z pomocą mogą przyjść spółki zagraniczne lub zmiana rezydencji podatkowej.

Podatek VAT

Bitcoin a podatek VAT

Do niedawna wirtualna waluta bitcoin wywoływała niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT w państwach Unii Europejskiej. Obrót walutą bitcoin, jako nowe zjawisko gospodarcze dokonywane w sposób zdecentralizowany, nie był przedmiotem żadnych uregulowań prawnych dlatego też państwa nie wypracowały stanowiska w kwestii opodatkowania obrotu bitcoinami podatkiem VAT. Polskie organy podatkowe (ale również np. Estonia) zajmowały stanowisko, iż sprzedaż bitcoinów stanowi odpłatne świadczenie usług i jako takie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012