Czynności sprawdzające i urzędowe sprawdzenie

 

Zapraszamy do zapoznania się z usługami Kancelarii Prawnej Skarbiec obejmującymi czynności urzędowe oraz czynności sprawdzające.

 

Czynności urzędowe

 

Urzędowe sprawdzenie polega na ustaleniu, czy w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, a także ustaleniu, czy miejsce prowadzenia działalności spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym. Dotyczy to działalności w zakresie „produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy”. Takiego urzędowego sprawdzenia można dokonać przed rozpoczęciem prowadzenia działalności albo „w przypadku weryfikacji dalszego spełniania warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli”.

 

Czynności sprawdzające

 

Czynności sprawdzające stanowią najmniej sformalizowaną procedurę przewidzianą w Ordynacji podatkowej. Mają na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania podatków, stwierdzenie formalnej poprawności deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów), a także weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej. Podatnik może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, ewentualnie przedstawienia dodatkowych dokumentów. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje reprezentację w pełnym zakresie już od początku prowadzonych przez organ czynności sprawdzających.