Podatek akcyzowy (AKC)

 

Podatek akcyzowy obejmuje szeroki katalog podmiotów obowiązanych do jego zapłaty. Może się nawet okazać, że to na ostatecznym nabywcy będzie ciążył taki obowiązek, jeśli podmioty na wcześniejszych etapach dostaw go nie opłaciły.

 

Podatek akcyzowy – usługi

 

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy usługi doradztwa w zakresie podatku akcyzowego:

 • wydawania wiążących informacji akcyzowych,
 • identyfikacji i skutków powstania obowiązku podatkowego dla transakcji krajowych i międzynarodowych,
 • identyfikacji podatnika akcyzy,
 • opłaty paliwowej,
 • rejestracji do podatku akcyzowego,
 • importu towarów,
 • prawidłowości zastosowania zwolnień od opodatkowania,
 • procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego,
 • zezwoleń na prowadzenie działalności, jako podmiot pośredniczący,
 • zezwoleń na nabywanie wyrobów, jako zarejestrowany odbiorca,
 • zezwoleń na wysyłanie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany wysyłający,
 • złożenia zabezpieczenia akcyzowego,
 • wyrobów znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • zwrotu akcyzy,
 • zasad ewidencjonowania i prowadzenia dokumentacji;
 • bieżące rozliczenia podatkowe – deklaracje podatkowe;
 • szkolenie.

Akcyza to podatek pośredni nakładany na niektóre dobra konsumpcyjne. Zbiór przepisów dotyczących tego podatku został zawarty w ustawie o podatku akcyzowym, aktach prawnych UE oraz wielu polskich rozporządzeniach.

Akcyza dotyczy jedynie niektórych kategorii dóbr, obejmuje bowiem swoim zasięgiem tylko tzw. wyroby akcyzowe: energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, czy wyroby tytoniowe.

 

Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą

 

Do czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą zalicza się głównie:

 1. produkcję wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;
 6. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, który uzyskał zezwolenie wyprowadzenia;
 7. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

 

Podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.