Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Prawnik

Kancelaria Prawna, Radca Prawny, Prawnik

2016-08-31

Data: 2009-05-12

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego.

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w trakcie postępowania upadłościowego.

Do masy upadłości nie wchodzi:

1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji;

2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;

3) mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli;

4) nieściągalne wierzytelności oraz niezbywalne ruchomości wyłączone przez sędziego-komisarza.

5) mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin, stanowiące zgromadzone na

odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzonego na

podstawie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wraz z przypadającymi po ogłoszeniu

upadłości kwotami pochodzącymi ze zwrotu udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe, wpłatami odsetek

bankowych od środków tego funduszu oraz opłatami pobieranymi od korzystających z usług i świadczeń

socjalnych finansowanych z tego funduszu organizowanych przez upadłego. Składniki tego mienia oznaczy

sędzia-komisarz.