Będzie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Będzie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

2014-06-14

 

Rząd pracuje nad ustawą, która umożliwi osobom fizycznym, bez względu na ich wiek, podpisywanie z bankami oraz innymi instytucjami kredytowymi umów odwróconego kredytu hipotecznego.

Umowy odwróconego kredytu hipotecznego będą mogły oferować instytucje określone w Prawie bankowym, co umożliwi ich kontrolę przez Komisję Nadzoru Finansowego lub organów analogicznych w państwach UE. Kredyt będzie można zaciągnąć w złotówkach.

 

Kto będzie mógł zostać kredytobiorcą?

 

Bank lub instytucja kredytująca będzie mogła podpisać umowę odwróconego kredytu hipotecznego z osobą fizyczną, która posiada:

  1. 1) prawo własności nieruchomości,
  2. 2) prawo własności ułamkowej części nieruchomości,
  3. 3) prawo użytkowania wieczystego gruntu,
  4. 4) spółdzielcze prawo własności do lokalu.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu ma być hipoteka albo określone prawo do tej nieruchomości. Bank będzie wypłacał na podstawie umowy odwróconego kredytu kwoty przez określony czas lub też jednorazowo.

Osoba fizyczna do czasu swojej śmierci pozostanie właścicielem mieszkania (lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) i będzie mogła w nim zamieszkiwać. Kwota kredytu będzie uzależniona od rynkowej wartości nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokona rzeczoznawca majątkowy.

Dla kredytobiorców zawarcie umowy o odwróconym kredycie hipotecznym będzie traktowane jak zaciągnięcie kredytu. Środki uzyskane z tego tytułu nie będą stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Obowiązki informacyjne banku

 

Przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie musiał przekazać kredytobiorcy arkusz informacyjny dotyczący kredytu, zawierający wyczerpujące dane w kwestii tego produktu bankowego. Pozwoli to kredytobiorcy – zwłaszcza osobom starszym na podjęcie świadomej decyzji o podpisaniu tego rodzaju umowy.

Kredytobiorca będzie miał prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i zachowania prawa do mieszkania.

 

Umowa z klientem

 

Umowa kredytu hipotecznego będzie musiała zostać zawarta na piśmie i zawierać dane m.in. o wysokości kredytu, obowiązkach kredytobiorcy, warunkach odstąpienia od umowy przez kredytobiorcę oraz bank. Jeżeli kredytobiorca nie będzie dopełni obowiązków w zakresie utrzymania nieruchomości, bank będzie mógł określić termin (minimum 3-dniowy) na usunięcie uchybień.

 

Śmierć kredytobiorcy

 

Roszczenie o zwrot odwróconego kredytu razem odsetkami i innymi kosztami będzie wymagane po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy. Spadkobiercy będą mogli spłacić kredyt i zachować prawo do mieszkania.

Bank będzie miał obowiązek poinformować spadkobierców o możliwości spłaty kredytu i zachowaniu tym samym prawa do mieszkania. Powiadomienie to będzie następowało dwukrotnie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej banku.

Jeżeli kredytobiorca albo jego spadkobiercy nie spłacą kredytu, bank/inna instytucja kredytująca będą mogły przejąć mieszkanie na własność. Rząd przyjął założenia do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym pod koniec ubiegłego roku. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy, który trafi pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

 

 

Kancelaria Prawna Skarbiec