Zacieśnia się kontrola nad parabankami

Zacieśnia się kontrola nad parabankami

2018-02-12

 

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszły w życie ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, które stanowią implementację  unijnego rozporządzenia (PRIP) nakładającego na instytucje finansowe obowiązek sporządzania dokumentów, z których wynikają kluczowe informacje o oferowanych produktach, jak również obowiązek przekazywania takich dokumentów klientom przed zawarciem umowy.

 

Nowe regulacje i kontrola nad parabankami

 

Nowe regulacje stanowią zatem instrument wzmacniający ochronę klientów instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków. Organem wyposażonym w uprawnienie do nakładania kar administracyjnych za niestosownie się do obowiązujących procedur uczyniono Komisję Nadzoru Finansowego.

Określono m.in. wysokość takich kar, przy czym ich wysokość została zróżnicowana w zależności od rodzaju podmiotu związanego przepisami nowej ustawy oraz charakteru naruszeń, np. w odniesieniu osób prawnych niebędących zakładem ubezpieczeń kara ta może wynieść 21,5 mln zł., zaś w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność z naruszeniem przepisów ustawy nałożona kara wynosić może ponad 3 mln. zł. Kary mają być nakładane zgodnie z zasadą proporcjonalności, a przy ich ustalaniu będą brane pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec