Będą ułatwienia dla firm

Będą ułatwienia dla firm

2017-03-02

 

Sejm pracuje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w celu zapewnienia ułatwienia dla firm. Projekt zmniejsza obowiązki administracyjne przedsiębiorców i ma poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności.

Rząd proponuje m.in. wprowadzenie możliwości złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli podatkowych oraz zakazu przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ.

Organy kontroli będą prowadzić kontrole po wcześniejszym ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa.

 

Zmiany w prawie pracy

 

Firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników nie będą musiały ustalać regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, jak również z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zmianie mają ulec także przepisy dotyczące odwołań do sądu pracy. Pracownik będzie miał 21 dni na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (obecnie terminy te wynoszą odpowiednio 7 i 14 dni).

 

Zmiany w prawie podatkowym

 

Zmianie mają ulec przepisy dotyczące interpretacji podatkowych, przedsiębiorcy nie będą karani, jeżeli dostosowali się do ustalonej linii w interpretacjach podatkowych. W konsekwencji nie będą ponosili ryzyka obciążenia podatkami, karami administracyjnymi i finansowymi w przypadku zmiany interpretacji przepisów.

Ma być również wprowadzona instytucja „objaśnień podatkowych”, mają to być proste wyjaśnienia przepisów podatkowych, wydawanych przez ministra finansów.

 

Zmiany w prawie budowlanym

 

Projekt przewiduje zwolnienie niektórych robót budowlanych na budowę lub zgłoszenia. Nie trzeba będzie zgłaszać budowy m.in.: parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m kw.; suszarni kontenerowych o powierzchni  zabudowy do 21 m kw.; instalacji klimatyzacyjnych, przydomowych basenów i oczek wodnych do 50 m kw.; zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Projekt skraca z 30 do 21 dni termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Jeśli organ nie wypowie się w ciągu 21 dni, to inwestor będzie mógł uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda).

Doprecyzowaniu ulec ma zakres odstępstwa od projektu budowlanego, które nie jest istotne. Według proponowanych zmianie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza 2 proc.

W ocenie rządu wejście w życie proponowanych zmian ma przynieść około 230 mld zł. rocznie oszczędności.