Czy dojdzie do sprzedaży BRE Banku

Czy dojdzie do sprzedaży BRE Banku

2009-01-23

 

Teoretycznie można sobie wyobrazić scenariusz polegający na zakupie BRE Banku przez spółki związane z Leszkiem Czarneckim oraz dokonanie fuzji BRE Banku SA z Getin Bank SA. W praktyce należy zwrócić uwagę zarówno na niezobowiązujący charakter deklaracji pana Czarneckiego oraz na stanowcze dementi osób przedstawicieli BRE Banku i Commerzbanku.

Jak się wydaje, wobec braku spekulacji na temat ewentualnej sprzedaży BRE Banku przez Commerzbank w prasie niemieckiej, można zaryzykować tezę że Commerzbank w najbliższym czasie nie planuje sprzedaży BRE Banku.

 

Sprzedaż BRE Banku? Nie tak szybko

 

Ewentualna transakcja nie byłaby rzeczą prostą z uwagi na regulacje wynikające z prawa bankowego. Zgodnie z art. 25 ustawy osoba zamierzająca bezpośrednio lub pośrednio objąć lub nabyć akcje banku jest obowiązana wystąpić każdorazowo z wnioskiem o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu jeżeli w wyniku nabycia przekroczy jeden z przewidzianych w ustawie progów.

 

KNF

 

Z kolei już sam zamiar zbycia udziałów w banku, uprawniający do wykonywania ponad 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, lub w wyniku sprzedaży którego zbywca będzie uprawniony do wykonywania mniejszej ilości głosów na walnym zgromadzeniu niż jeden z przewidzianych w ustawie progów, wiąże się z koniecznością powiadomienia o zamiarze Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Fuzja?

 

Prawo bankowe przewiduje również specjalne wymogi dotyczące fuzji banków, przewidując jedynie połączenie banków lub podział przez wydzielenie. Podział przez wydzielenie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną, przykładowo bank wydziela jakiś fragment działalności operacyjnej i związane z nim nazwy i licencje.

 

Majątek

Z kolei w przypadku połączenia może być ono dokonane jedynie przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na bank przejmujący w zamian za udziały lub akcje. Zarówno podział, jak i połączenie wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

Źródło: Gazeta Finansowa

Autor: Kamil Magda – Kancelaria Prawna Skarbiec