Czym są wiążące informacje stawkowe?

Czym są wiążące informacje stawkowe?

2019-04-04

 

Wraz z nową matrycą stawek VAT Ministerstwo planuje wprowadzić instytucję wiążącej informacji stawkowej (WIS). Ma to być instrument dający podatnikom pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT.

WIS ma wypełnić lukę w zakresie wydawania interpretacji podatkowych, gdyż w chwili obecnej organy podatkowe nie dokonują oceny zastosowanej kwalifikacji, bazując w trakcie wydawania interpretacji na klasyfikacji dokonanej przez podatnika.

W efekcie może dojść do sytuacji, że podatnicy w trakcie kontroli zostaną pozbawieni funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej z uwagi na niezgodność opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) z rzeczywistością – błędna kwalifikacja towarów czy usług.

 

Czym są wiążące informacje stawkowe?

 

Projekt ustawy definiuje WIS, jako decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera opis towaru albo usługi, klasyfikację (towar według Nomenklatury scalonej (CN) albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych; usługa według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) oraz stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi. Jest to więc stanowisko organu podatkowego, który w sposób jednoznaczny powinien sklasyfikować towar lub usługę.

Ciężar charakterystyki usługi spoczywa jednak na wnioskodawcy, który powinien w jak najdokładniejszy sposób opisać towar lub usługę. W sytuacji rozbieżności WIS straci walor ochronny dla podatnika.

Jest to szczególnie istotne, jeżeli w swojej działalności chcemy wykorzystać WIS uzyskany np. przez producenta towaru, a nie mamy pewności, czy stan faktyczny został opisany prawidłowo. Praktyka pokaże, jak w takich sytuacjach będą zachowywały się urzędy.

Warto jednak zauważyć, że wnioskodawca będzie musiał nie tylko opisać dokładnie towar, ale także w sytuacji, kiedy wymagane będą dodatkowe analizy – ponieść koszt tych analiz. Ponadto to wnioskodawca będzie musiał zaproponować swoją klasyfikację. Jest to mechanizm podobny jak w przypadku Wiążących Informacji Akcyzowych.

 

Kto może ubiegać się o WIS?

 

WIS jest wydawana na wniosek podatnika (w tym podatnik zwolniony podmiotowo z VAT), podmiotu zamierzającego dokonać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług oraz zamawiającego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.

Ograniczeniem jest brak możliwości składania wniosków o WIS w sytuacji, jeżeli przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa. Dodatkowo podatnik będzie musiał oświadczyć, że sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Powyższe oświadczenie składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

WIS będzie mogła być również wykorzystywana przez podatników na potrzeby inne niż określenie stawki właściwej dla danego towaru albo usługi. W szczególności o WIS będzie mógł wystąpić podatnik nabywający towary w procedurze krajowego mechanizmu odwrotnego obciążenia (towary z załącznika nr 11 do ustawy) czy towary objęte solidarną odpowiedzialnością (wymienione w załączniku nr 13 do ustawy).

Dodatkowo WIS będzie mógł posługiwać się także inny podmiot. Przykładowo, jeżeli producent uzyska WIS na dany produkt x, będzie mógł informować nabywców o rozstrzygnięciu, które to będzie dodatkowo publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Klasyfikacja GUS

 

Wielu podatników w zakresie prawidłowej klasyfikacji towarów czy usług polegało dotychczas na stanowisku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W odróżnieniu od opinii GUS, WIS ma mieć ustawowy walor ochronny dla podatnika. Oznacza to, że WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podmiotu, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi.

Zatem organ nie będzie mógł w trakcie kontroli kwestionować np. stawki VAT, jeżeli opiera się ona o klasyfikację WIS. WIS będzie mogła zostać uchylona lub zmieniona. W takim przypadku funkcja ochronna będzie realizowana do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana/uchylenie WIS.

 

Co zrobić?

 

Co do zasady organ ma trzy miesiące na wydanie WIS. Biorąc pod uwagę doświadczenie w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych, organy nie będą spieszyć się z wydawaniem WIS. WIS będą mogły być wykorzystane (będą w odpowiedni sposób chronić podatników) zasadniczo dopiero w odniesieniu do transakcji dokonywanych po dniu 1 stycznia 2020 r.

Wydaje się, że jest to odległy termin, jednak warto, aby przedsiębiorcy już teraz zaczęli przygotowywać się na zmiany, poprzez analizę klasyfikacji towarów i usług oraz identyfikację obszarów, które mogłyby być zabezpieczone przez WIS.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec