Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Zespół Bieżącego Doradztwa Podatkowego (ang. Tax Advisory)

Polityki podatkowe i antyfraudowe

Prowadzenie przedsiębiorstwa to już nie tylko działalność stricte związana z bieżącą działalnością operacyjną. W czasach, kiedy polski przedsiębiorca jest traktowany jak intruz o podejrzanych zamiarach próbujący zrujnować budżet państwa swoimi interesami, do kanonu dobrych praktyk weszło posiadanie w firmie przepisów wewnętrznych prawidłowego postępowania firmy z kontrahentami przed i po podjęciu z nimi współpracy oraz właściwego dokumentowania pod względem handlowym i podatkowym dokonywanych z nimi transakcji.

 

W celu uniknięcia zarzutów m.in. świadomego udziału w przestępstwie, udziału w grupie przestępczej, braku należytej staranności w doborze kontrahenta czy prania brudnych pieniędzy warto zawczasu wprowadzić w firmie dedykowane polityki podatkowe i antyfraudowe.

Usługi świadczone przez Kancelarię
Prawną Skarbiec w zakresie
polityki podatkowej i antyfraudowej

  1. Polityka Przeciwdziałania Udziałowi w Przestępstwach Karuzelowych,
  2. Polityka Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy,
  3. Stress Test Podatkowy.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

W limitowanych kosztach podmiotów powiązanych
nie uwzględnia się kosztów alokowanych
do działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

W limitowanych kosztach podmiotów powiązanych nie uwzględnia się kosztów alokowanych
do działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wszystkich wskazanych w ustawie o CIT kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych. Muszą poddać je limitowaniu do kwoty 3 mln zł w roku podatkowym. W rozstrzygniętym 10 lipca 2019 r. przed WSA w Krakowie sporze z fiskusem wygrał przedsiębiorca, któremu sąd przyznał rację, że przy ustalaniu podlegających limitowaniu kosztów nie uwzględnia się kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (sygn. akt I SA/Kr 577/19).

Dokumentowanie usług marketingowych
na potrzeby VAT i podatku dochodowego

Dokumentowanie usług marketingowych na potrzeby VAT i podatku dochodowego

Podatnicy, kupując różnego rodzaju usługi marketingowe, często nie zdają sobie sprawy z aspektów podatkowych towarzyszących zakupowi. Głównym ich celem jest przecież zakup konkretnych świadczeń, za które gotowi są zapłacić określone wynagrodzenie. Tymczasem konsekwencje podatkowe wynikające z braku świadomości mogą okazać się bardzo kosztowne. Fiskus, próbując kwestionować koszty podatkowe czy odliczenie VAT, próbuje różnych pomysłów, z których część jest bardzo kontrowersyjna. Przekonał się o tym podatnik, który ostatecznie w wyniku sporu z fiskusem trafił do sądu administracyjnego (wyrok WSA w Gliwicach z 18 lipca 2019 r., sygn. I SA/Gl 448/19).

Kompleksowa usługa pośrednictwa
objęta podatkiem u źródła

Kompleksowa usługa pośrednictwa objęta podatkiem u źródła

Wszystkie osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wypłacające należności na rzecz zagranicznych kontrahentów są każdorazowo zmuszone do weryfikowania, czy dokonywana płatność nie rodzi obowiązku podatkowego. Obowiązek ten polega na pobraniu tzw. podatku u źródła.

Brak rachunku bankowego i zapłata gotówką
nie stanowią dowodu na fikcyjną transakcję

Brak rachunku bankowego i zapłata gotówką nie stanowią dowodu na fikcyjną transakcję

Fiskus stwierdził, że przedsiębiorca wystawił fakturę niedokumentującą rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, bo m.in. rozliczeń transakcji dokonano gotówką i z pominięciem rachunków bankowych. Rozpoznający skargę przedsiębiorcy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że „...ani brak rachunków bankowych, ani dokonywanie płatności gotówką (...) nie mogą stanowić żadnego dowodu na fikcyjność transakcji...” (wyrok z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 148/19).

Biała lista podatników a płatności
na rzecz podmiotów zagranicznych

Biała lista podatników a płatności na rzecz podmiotów zagranicznych

Od 1 września 2019 r. obowiązują przepisy o tzw. białej liście podatników, czyli elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT. Dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach, które wcześniej funkcjonowały oddzielnie, zostały połączone w jeden wykaz rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, a także numery rachunków bankowych. Korzystanie z „białej listy” będzie jednym z wymogów dochowania należytej staranności w czasie dokonywania płatności. Podatnik będzie musiał co do zasady sprawdzić, czy dokonuje płatności na konto ujęte w wykazie, ponieważ w przeciwnym razie czekają go dotkliwe sankcje podatkowe.

Kontrola podatkowa a celno-skarbowa –
podstawowe podobieństwa i różnice

Kontrola podatkowa a celno-skarbowa – podstawowe podobieństwa i różnice

Kontrola podatkowa to podstawowy tryb weryfikacji rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, regulowany przez Ordynację podatkową. Natomiast kontrola celno-skarbowa jest stosunkowo nową instytucją, wprowadzoną 1 marca 2017 r. w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W założeniu kontrola celno–skarbowa ma na celu wykrywanie i zwalczanie najpoważniejszych uchybień podatkowych, takich jak karuzele VAT czy zorganizowana przestępczość podatkowa. W praktyce okazuje się, że może ona dotknąć zwykłego podatnika prowadzącego np. jednoosobową działalność gospodarczą. Czym tak naprawdę różnią się oba tryby kontroli i jakie są prawa kontrolowanego podmiotu?

Brak podatku u źródła za usługi IT oraz licencje
za korzystanie z oprogramowania

Brak podatku u źródła za usługi IT oraz licencje za korzystanie z oprogramowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 16 sierpnia 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził, że płatności spółki na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu usług wsparcia informatycznego oraz licencji za korzystanie z oprogramowania komputerowego w świetle ustawy o CIT oraz polsko-niemieckiej umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.164.2019.2.HK).

Wykup z leasingu na cele osobiste bez podatku

Wykup z leasingu na cele osobiste bez podatku

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, użytkujące samochody osobowe w ramach leasingu operacyjnego na koniec okresu umowy stają przed decyzją odnośnie do wyboru sposobu wykupu pojazdu. Możliwości są zależne od umowy leasingu, ale najczęściej spotykany jest wykup pojazdu „na firmę”, czyli do dalszego wykorzystywania w działalności. Większość firm oferuje także możliwość wykupu tzw. prywatnego, tj. na cele osobiste podatnika. Decyzja dokonana w momencie wykupu ma istotny wpływ na dalsze rozliczenia podatkowe związane z użytkowaniem pojazdu oraz jego sprzedaż. W związku z tym każdorazowo decyzja o wykupie pojazdu powinna zostać dokładnie przemyślana, zwłaszcza pod kątem wynikających z niej efektów podatkowych.

Brak dokumentacji remontowej a ustalenie
wartości początkowej mieszkania wprowadzanego
do ewidencji środków trwałych

Brak dokumentacji remontowej a ustalenie wartości początkowej mieszkania
wprowadzanego do ewidencji środków trwałych

Nabyte ponad 20 lat temu po ówczesnych cenach mieszkanie do remontu, przedsiębiorca chciał w 2019 r. wprowadzić do ewidencji środków trwałych działalności polegającej na wynajmie mieszkań i poddać amortyzacji. Nie zachował jednak żadnych faktur i rachunków poświadczających poniesione koszty niezbędne na remont, a zwiększające wartość mieszkania. Wystąpił więc do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, czy ustalenia tej wartości może dokonać w oparciu o aktualną wartość rynkową nieruchomości, a dokładnie na podstawie cen obowiązujących w grudniu roku poprzedniego (interpretacja indywidualna z 26 sierpnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.352.2019.1.KS).

Odstąpienie od umowy najmu
poza kosztami podatkowymi

Odstąpienie od umowy najmu poza kosztami podatkowymi

Tematyka podatkowego rozliczenia umów najmu zawiera szereg ciekawych zagadnień. Jednym z nich jest problematyka kwalifikacji wydatków związanych z odstąpieniem od umowy najmu do kosztów podatkowych. Podatnicy będący najemcami lub planujący wynajem, którzy zawarli umowę lub umowę przedwstępną, często nie są świadomi, że w zależności od okoliczności skutki podatkowe takich rozliczeń mogą być odmienne.

Fiskus boi się badań wariografem, bo zaświadczają
o niewinności podejrzanych o wyłudzenia przedsiębiorców

Fiskus boi się badań wariografem, bo zaświadczają o niewinności podejrzanych
o wyłudzenia przedsiębiorców

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem – tak głosi art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiący podstawę liczącego ponad 200 stron, wniesionego przez Kancelarię Prawną Skarbiec odwołania w imieniu przedsiębiorcy, który – chcąc udowodnić swoją nieświadomość udziału w karuzeli VAT – poddał się badaniu wariografem. Co więcej, poddał temu badaniu także trzech najistotniejszych w procesie dostawy współpracowników. Przeprowadzone przez biegłego badania wszystkich czterech osób potwierdziły, że nie miały one świadomości co do działań mających na celu wyłudzenie VAT. Organ skarbowy dowodów tych jednak nie chciał dopuścić, bo stwierdził, że wszyscy czterej świadkowie kłamią.

Zarządzanie dostawami i zamówieniami podlega ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Zarządzanie dostawami i zamówieniami podlega ograniczeniu
w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy współpracujący w ramach grup kapitałowych wciąż mają problemy z odpowiednim klasyfikowaniem nabywanych usług do kategorii określonej w art. 15e ustawy o CIT, dodanym z początkiem 2018 r. Pomimo tego, że regulacje te obowiązują już od dłuższego czasu, praktyka interpretacyjna i orzecznicza znacznie się rozmijają. Na ich ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do czasu, aż tego rodzaju spory trafią na wokandę NSA.

Cesja praw z umowy przedwstępnej korzysta
z tej samej stawki VAT i zwolnień, co dostawa nieruchomości

Cesja praw z umowy przedwstępnej korzysta z tej samej stawki VAT i zwolnień,
co dostawa nieruchomości

„Ostatecznie rację ma zatem skarżąca, że transakcje zbycia praw i obowiązków z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, należy na gruncie podatku od towarów i usług traktować tak samo jako dostawę nieruchomości, której te umowy dotyczą, co oznacza, że będą one opodatkowane na takich samych zasadach (zwolnienie lub obniżona stawka podatku), jak finalna dostawa nieruchomości objętych tymi umowami” – orzekł 23 lipca 2019 r. WSA w Bydgoszczy w sprawie przedsiębiorcy, którego transakcje cesji praw do nieruchomości fiskus chciał opodatkować stawką 23% zamiast 8% i stawką zwolnioną.

Limity do dokumentacji cen
transferowych w kwotach netto

Limity do dokumentacji cen transferowych w kwotach netto

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych stanowi duże wyzwanie dla podatników. Sprawy nie ułatwiają zmieniające się z roku na rok przepisy w zakresie definicji transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Większość podatników korzysta w tym zakresie z pomocy doświadczonych doradców podatkowych, gdyż tematyka ta zawiera szereg wątpliwości, które winny być rozstrzygnięte na etapie przygotowania dokumentacji. Do najważniejszych kwestii należy ustalenie progu dokumentacji, czyli limitu kwotowego transakcji, które powinny być przez podatnika dokumentowane. Ich prawidłowe ustalenie przez doradcę pomoże znacznie ograniczyć obowiązek dokumentacyjny, jak i pozostałe wymagania stawiane w ustawie. Dodatkowo dokumentacja powinna mieć odpowiednią strukturę, określać sposoby kształtowania cen oraz zawierać analizy i inne elementy określone w ustawie.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie świadczeń niematerialnych

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków
poniesionych na nabycie świadczeń niematerialnych

Z dniem 1 stycznia 2018 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) dodano art. 15e, który w poprzednim stanie prawnym nie posiadał swojego odpowiednika. Regulacja ta ogranicza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usług i wartości o charakterze niematerialnym i prawnym.

Szkolenie zarządu w kosztach podatkowych

Szkolenie zarządu w kosztach podatkowych

Wydatki na szkolenie kadry zarządczej zatrudnionej w oparciu o inną umowę niż umowa o pracę, sfinansowane przez podatnika, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Choć twierdzenie to wydaje się proste, organy podatkowe nie zawsze zgadzały się z takim podejściem, często kwestionując możliwość klasyfikacji w koszty podatkowe wydatku niedotyczącego pracownika. W ostatnim czasie można jednak zaobserwować korzystniejsze dla podatników stanowisko fiskusa.

Brak przychodu pomimo nieoddania pożyczki

Brak przychodu pomimo nieoddania pożyczki

Powszechną formą finansowania działalności gospodarczej są pożyczki. Szczególnie w przypadku grup kapitałowych zdarzają się sytuacje, gdy pożyczki dokonuje się na działalność operacyjną. Czasami zdarza się jednak, że pomimo finansowania podmioty są likwidowane, a pożyczki nie są zwracane. Powstaje wtedy pytanie, jak rozliczyć na potrzeby podatkowe niespłaconą pożyczkę. Czy jest to przychód dla likwidowanego podmiotu, który, kończąc działalność, może mieć środki w niższej wartości niż kwota udzielonej pożyczki? Co w sytuacji, gdy likwidowany podmiot w ogóle nie ma środków na zapłatę podatku? Takie pytania zadają sobie podatnicy w likwidacji, którzy nie spłacili długów w trakcie funkcjonowania.

Płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

W dniu 27 czerwca 2019 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej opublikował komunikat dotyczący zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Szef KAS przypomina, iż przedsiębiorcy dokonujący płatność na rzecz innych przedsiębiorców, gdzie jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, są obowiązani dokonywać tej płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu podatnicy powinni wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu takie wydatki. Na zakończenie Szef KAS poinformował, że według jego informacji nie wszyscy podatnicy stosują te przepisy. Taka wypowiedź może być potraktowana jako publiczna zapowiedź szerszych kontroli w tym zakresie, dlatego już teraz warto przygotować swoją firmę.

Czy korekta deklaracji VAT jest możliwa
także po wyrejestrowaniu?

Czy korekta deklaracji VAT jest możliwa także po wyrejestrowaniu?

Fakt zakończenia działalności gospodarczej nie może pozbawiać podatnika prawa skorygowania złożonej deklaracji VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatkowe metody weryfikacji cen transferowych

Podatkowe metody weryfikacji cen transferowych

Polskie prawo podatkowe w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych formułuje pięć zasadniczych metod ustalania cen transakcyjnych, skupionych w ramach dwóch kategorii – metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego.

Nie zawsze można zastosować
stawkę zerową przy eksporcie

Nie zawsze można zastosować stawkę zerową przy eksporcie

Co do zasady transakcje, w przypadku których towar opuszcza granice Polski, mogą korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 0%. Jednakże, jak pokazuje praktyka wynikająca z interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych, prawidłowe zakwalifikowanie na potrzeby VAT transakcji towarowych międzynarodowych jest bardzo trudne i wymaga wnikliwej analizy warunków dostawy oraz przebiegu transakcji. Jedną z transakcji, która z pozoru jest prosta, lecz w pewnych warunkach może generować duże ryzyko podatkowe w VAT, jest eksport towarów.

Opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń

Opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń

Stowarzyszenia i fundacje w zakresie zasad opodatkowania podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności ustawodawca przewidział dla nich jednak wiele zwolnień i udogodnień.

Neutralna podatkowo wymiana udziałów między wspólnikami polskiej i zagranicznej spółki

Neutralna podatkowo wymiana udziałów między wspólnikami polskiej i zagranicznej spółki

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniesioną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skargę kasacyjną w rozstrzygniętej przez WSA sprawie, dotyczącej neutralności podatkowej wymiany udziałów, dokonanej przez wspólnika nieposiadającego 50% akcji. W swym rozstrzygnięciu NSA powołał się na utartą linię orzeczniczą, wyrażoną m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z którą: „...zróżnicowanie podatkowych skutków działań mających ten sam cel tylko w zależności od dopuszczalnej w świetle przepisów prawa ilości osób, które zawiązały spółkę, mogłoby zniweczyć cel założony przez ustawodawcę w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzić do niczym nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spółek kapitałowych podejmujących tożsame, zgodne z prawem, działania restrukturyzacyjne w zależności od tego, jaki pakiet udziałów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14).

Kiedy dochodzi do powstania depozytu nieprawidłowego dla celów opodatkowania PCC?

Kiedy dochodzi do powstania depozytu nieprawidłowego dla celów opodatkowania PCC?

Samo przelanie pieniędzy na konto bankowe określonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpłacającego innej osobie nie oznacza, że doszło do powstania depozytu nieprawidłowego, podlegającego podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Należy ponadto udowodnić uprawnienie przechowawcy do rozporządzania przedmiotem przechowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Nietrafiony zakup nie może być kosztem

Nietrafiony zakup nie może być kosztem

Podatnicy w toku prowadzonej działalności dokonują różnego rodzaju zakupów towarów czy usług. Zdarza się jednak, że po zakupie następuje zmiana planów podatnika lub po prostu towary są słabej jakości czy niezgodne z zamówieniem. Wtedy przedsiębiorcy mają kilka możliwości – sprzedaż, zgłoszenie reklamacji czy utylizacja. Klasyfikacja takich towarów na potrzeby podatków dochodowych często sprawia wiele problemów.

Zapłata podatku u źródła a koszty podatkowe

Zapłata podatku u źródła a koszty podatkowe

Nabywając usługi od podmiotów zagranicznych będących nierezydentami w Polsce albo ich oddziałów, każdorazowo należy rozważyć wpływ przepisów w zakresie podatku u źródła na rozliczenia. Co do zasady płatnik zobowiązany jest z tytułu tego rodzaju należności pobrać podatek u źródła, chyba że inne postanowienia wynikają z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Brak informacji o rzeczywistym właścicielu odsetek – konieczność zapłaty podatku u źródła

Brak informacji o rzeczywistym właścicielu odsetek –
konieczność zapłaty podatku u źródła

Na temat podatku u źródła w ostatnich miesiącach pojawiło się bardzo dużo publikacji, co pokazuje, że zagadnienie to budzi coraz większe zainteresowanie, także jako przedmiot kontroli urzędów skarbowych. Kwestia podatku u źródła jest wielowątkowa, dlatego przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na kilka pułapek zastawionych przez ustawodawcę. Dotyczą one zwłaszcza kwestii dokumentacyjnych czy kwestii należytej staranności, jednak nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować koniecznością zapłaty podatku odpowiednio według stawek 20% lub 19%, co w przypadku braku poboru podatku przy płatności oznacza konieczność zapłaty z własnych środków płatnika.

Interpretacja przepisów o CFC powinna uwzględniać istotę pierwotnego źródła przychodów zagranicznej spółki

Interpretacja przepisów o CFC powinna uwzględniać istotę
pierwotnego źródła przychodów zagranicznej spółki

Dla uznania spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną (ang. Controlled Foreign Company – CFC) należy wykazać, dlaczego dochody zagranicznej spółki z tytułu udziału w spółkach niemających osobowości prawnej mieszczą się w kategorii przychodów pasywnych. A w związku z tym należy jednocześnie wyjaśnić, dlaczego dla oceny przychodów zagranicznej spółki, jako podlegających opodatkowaniu CFC, decydujące znaczenie ma kwalifikacja przychodu na poziomie spółek osobowych, w której spółka ma udział w zyskach, a nie na poziomie samej spółki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, oddalający skargę polskiego rezydenta podatkowego na interpretację Ministra Finansów, uznającą cypryjską spółkę, w której posiada 100% udziałów, za zagraniczną spółkę kontrolowaną (wyrok NSA z 9 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2522/17).

Odpowiedzialność wspólników
za zaległości podatkowe spółek

Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek

Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek różni się znacząco w zależności od przyjętej formuły przedsiębiorstwa. Inne zasady obowiązują w odniesieniu do wspólników spółek osobowych, czyli spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Inne natomiast odnoszą się do wspólników spółek kapitałowych, czyli spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Dodatkowo istnieją pewne odrębności w kontekście spółek z o.o. w organizacji, a także spółek akcyjnych w organizacji.

Skutki podatkowe sprzedaży auta po upływie
pół roku od jego wykupu od leasingodawcy

Skutki podatkowe sprzedaży auta po upływie pół roku od jego wykupu od leasingodawcy

Sprzedaż składników majątkowych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności, nawet jeśli przed sprzedażą zostały z niej wycofane, ale do dnia ich zbycia nie upłynęło 6 lat (liczonych od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym miało miejsce wycofanie). Opodatkowaniu PIT nie będzie jednak podlegało zbycie takich składników, jeśli po wycofaniu ich z działalności gospodarczej nie będą do jej celów wykorzystywane (interpretacja podatkowa z 3 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG).

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to często stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym ciągu nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak należy ją poprawnie stosować?

Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment

Rząd planuje od września 2019 r. wprowadzić obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) w niektórych transakcjach. Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje w Polsce od lipca 2018 r. jako dobrowolna metoda regulowania płatności. Zakłada on, że płatności VAT wynikające z wystawianych faktur sprzedaży będą dokonywane na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy, a możliwości dysponowania nimi będą ograniczone. Do tej pory mechanizm działał na zasadzie dobrowolności, tzn. nabywca mógł zdecydować, czy chce płacić w mechanizmie podzielonej płatności, czy nie. Ministerstwo Finansów dostrzegło jednak lukę polegającą na stosunkowo niewielkim wykorzystaniu przez podatników tej metody płatności. Projekt nowych regulacji jest kolejnym krokiem w kierunku wprowadzenia obowiązkowego split paymentu we wszystkich transakcjach. Zmiany przygotowane przez rząd mają charakter kompleksowy, dlatego warto już dziś skontaktować się z doradcą podatkowym, żeby sprawdzić, jak wpłyną one na działalność gospodarczą.

Przełomowy wyrok TSUE dot.
momentu powstania obowiązku podatkowego
w VAT dla usługi budowlanej

Przełomowy wyrok TSUE dot.
momentu powstania obowiązku podatkowego
w VAT dla usługi budowlanej

Na początku maja 2019 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stanął po stronie firm budowlanych. Niewątpliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a także lawinę wniosków o wznowienie postępowań podatkowych. Wygląda na to, że organy podatkowe będą musiały zmienić dotychczasowy sposób postępowania.

Wartość firmy nie podlega PCC

Wartość firmy nie podlega PCC

W toku prowadzonej działalności gospodarczej dochodzić może do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź całego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 pkt 1) ustawy o VAT takie transakcje są co do zasady zwolnione z podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji przedsiębiorcy powinni rozważyć jednak konsekwencje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Opodatkowanie sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest kwestią wielowątkową i wymaga zawsze szczegółowej i dokładnej analizy. Tematykę komplikuje dodatkowo niejednolite orzecznictwo jak choćby w przypadku opodatkowania PCC wartości firmy.

Zmiany w Dyrektywie VAT
dotkną rozliczeń w ramach UE

Zmiany w Dyrektywie VAT dotkną rozliczeń w ramach UE

Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian do Dyrektywy VAT. Nowelizacja ta jest kluczowa zwłaszcza dla podatników dokonujących obrotu towarowego z innymi krajami Unii Europejskiej. W chwili obecnej przepisy są na etapie unijnym, ale Ministerstwo zapowiedziało, że w najbliższym czasie opublikuje projekt nowelizacji ustawy wdrażający unijne regulacje do krajowego porządku. Co do zasady zmiana Dyrektywy VAT zostanie wprowadzona, począwszy od planowanej daty (1 stycznia 2020 r.). Jaki będzie kształt polskich przepisów w tym zakresie, na razie nie wiadomo. Biorąc jednak pod uwagę praktykę polskiego fiskusa oraz zakres zmienianych regulacji, można przyjąć, że zakres polskich przepisów nie będzie się różnił w znacznym stopniu od przepisów unijnych. Dlatego podatnicy już teraz powinni przygotować się na wdrożenie zmian.

Podatkowa grupa kapitałowa –
duże korzyści i duże ryzyko

Podatkowa grupa kapitałowa – duże korzyści i duże ryzyko

Podatkowe grupy kapitałowe, choć niezbyt popularne w polskiej rzeczywistości gospodarczej, postrzegane są jako skuteczny sposób legalnego zmniejszenia zobowiązań podatkowych oraz ograniczenia obowiązków natury formalnej dla podmiotów wchodzących w skład takich grup. Funkcjonowanie w ramach grup wiąże się jednak z dużym ryzykiem, które sprawia, że rozwiązanie to nie zawsze bywa korzystne.

Kradzież a koszty?

Kradzież a koszty?

Ustawy podatkowe przewidują szereg przepisów zmuszających przedsiębiorców do prowadzenia i korzystania z konta bankowego. Pieniądz elektroniczny wiąże się jednak z nowymi zagrożeniami. Cyberataki, skimming, phishing, kradzieże danych prowadzą do realnego ryzyka poniesienia wydatków związanych z kradzieżą środków z firmowego konta. Prokuratura i policja są często bezradne, gdyż hakerzy dysponują wiedzą i techniką utrudniającą lub uniemożliwiającą wręcz ich wykrycie, w efekcie czego postępowania są umarzane, a przedsiębiorcy muszą liczyć się z brakiem możliwości odzyskania tych środków. W związku z tym podatnicy zastanawiają się, czy poniesione przez nich straty środków pieniężnych powstałe w związku z kradzieżą z konta firmowego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to na jakich zasadach.

Odszkodowanie za błąd w podatkach

Odszkodowanie za błąd w podatkach

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu podatkowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nietrudno o popełnienie błędu. Coraz większa liczba nowych regulacji wymusza nie tylko posiadanie aktualnej wiedzy, lecz także odpowiednie zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz kontakt z ekspertami. W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest także współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w transakcję (sprzedawcą i nabywcą, w niektórych przypadkach pośrednikami), oparta nie tylko na zaufaniu, ale także na weryfikacji i kontroli, gdyż nieprawidłowość występująca po jednej stronie transakcji może mieć wpływ na rozliczenia podatkowe drugiej strony. Naprawienie i rozliczenie błędów jednej strony może nastąpić w formie ugodowej tj. poprzez zaakceptowanie podejścia i rozliczenia podatkowego transakcji zaproponowanego przez jedną ze stron. Jeżeli jednak to nie nastąpi, w wielu przypadkach z pomocą nie przyjdzie podatnikowi prawo administracyjne czy podatkowe, ale prawo cywilne i regulacje dotyczące odszkodowania. W konsekwencji podatnicy zaczęli zastanawiać się, czy w związku z nieprawidłowościami w podatkach kontrahenta mogą dochodzić od niego odszkodowania na zasadach prawa cywilnego?

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
po śmierci małżonka w świetle nowych przepisów

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości
po śmierci małżonka w świetle nowych przepisów

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalające na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych przez małżonków do majątku wspólnego.

Odliczenie VAT od usług
noclegowych i gastronomicznych

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych

Tematyka odliczenia podatku VAT od nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych już od kilku lat jest powodem licznych sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Jest to tematyka wielowątkowa i dotyczy większości przedsiębiorców. Usługi noclegowe i gastronomiczne mogą zostać nabyte samoistnie lub jako tak zwane usługi kompleksowe (np. organizacja wydarzenia czy spotkania). Przed zakupem tego rodzaju usług warto zastanowić się nad konsekwencjami podatkowymi, w celu uniknięcia sporów z fiskusem oraz niepotrzebnych wydatków.

Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

Wierzytelności nieściągalne na gruncie podatków dochodowych i VAT

W stosunkach gospodarczych może zdarzyć się sytuacja, w której kontrahent nie zapłaci faktury, a wyegzekwowanie od niego tego zobowiązania będzie w zasadzie niemożliwe. Zarówno na gruncie ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT istnieje możliwość zaliczenia takich wyłącznie teoretycznych przychodów do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei na gruncie ustawy o VAT możliwe jest skorzystanie z ulgi. Takie zabiegi wymagają jednak spełnienia ustawowych przesłanek. Jak zrobić to poprawnie?

Opłata licencyjna w cenie towaru a podatek u źródła

Opłata licencyjna w cenie towaru a podatek u źródła

Podatnicy dokonujący zakupu towarów z zagranicy nabywają także prawa związane ze znakiem towarowym lub licencję do używania tych towarów. Umowy z podmiotami zagranicznymi w tym zakresie są różnie konstruowane. W większości przypadków prawa do znaku towarowego lub licencje przekazywane są w cenie towaru, bez ich odrębnego specyfikowania w umowie czy na fakturze. Zdarzają się jednak przypadki, gdzie prawo do znaku lub licencja stanowią na tyle materialną wartość, że podmiot zagraniczny decyduje się zapisać to w umowie. Takie postępowanie ma jednak określone skutki podatkowe, które mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje dla nieświadomego nabywcy.

Polski pośrednik i chiński dostawca a VAT

Polski pośrednik i chiński dostawca a VAT

Według danych polskiej Ambasady w Pekinie obroty towarowe Polski z Chinami osiągnęły w 2017 r. wartość 29 331 mln USD, zaś wartość chińskiego importu do Polski wzrosła o blisko 3,1 mld USD (w stosunku do 2016 r.). W 2017 r. nastąpiło również rozszerzenie typowej w relacjach handlowych z Chinami asymetrii. Polska importowała bowiem z Chin towary o wartości blisko 12-krotnie wyższej niż wartość polskiego eksportu do Chin. Wskutek tego deficyt dwustronnej wymiany towarowej powiększył się do rekordowego poziomu 24 721 mln USD.

Jeśli spadkobierca jest Polakiem, to opodatkowany
w Wielkiej Brytanii spadek należy drugi raz opodatkować w Polsce

Jeśli spadkobierca jest Polakiem, to opodatkowany w Wielkiej Brytanii spadek
należy drugi raz opodatkować w Polsce

Cywilizowane, demokratyczne państwa prawa zawierają między sobą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, by tego samego dobra i tego samego podatnika nie obarczać tym samym ciężarem dwukrotnie. Jednak w wydanej 6 maja 2019 r. interpretacji podatkowej fiskus poinformował, że opodatkowany w Wielkiej Brytanii spadek trzeba drugi raz opodatkować w Polsce, bo zgodnie z polskim prawem jest to konieczne, jeśli w chwili otwarcia spadku spadkobierca był obywatelem Polski lub miał miejsce stałego pobytu na jej terytorium (sygn. 0111-KDIB4.4015.42.2019.1.MD).

Karty podarunkowe dla pracowników
a koszty uzyskania przychodu

Karty podarunkowe dla pracowników a koszty uzyskania przychodu

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorcy wręczają pracownikom bony towarowe oraz vouchery. Najczęściej związane jest to ze specjalnymi okazjami. Tego typu działania mają na celu podkreślenie wagi wydarzenia, zmotywowanie pracowników, czy zaznaczenie pozycji firmy na rynku.

Uzasadnienie pozwala podatnikowi
skarżyć decyzje podatkowe

Uzasadnienie pozwala podatnikowi skarżyć decyzje podatkowe

Uzasadnienie jest jednym z kluczowych elementów decyzji podatkowej. Samo w sobie nie wpływa zwykle na sytuację podatnika – nie kształtuje jego praw i obowiązków, które określa przede wszystkim rozstrzygnięcie, ale pozwala odtworzyć sposób rozumowania organu podatkowego. Zazwyczaj pozwala też stwierdzić, że decyzja jest prawidłowa lub ustalić, jaki organ podatkowy popełnił błędy przy jej wydawaniu. Z tego powodu to ten element decyzji ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu przez podatnika wszelkich środków zaskarżenia – w tym zwłaszcza odwołania i skargi do sądu administracyjnego.

Spółka cywilna w ustawie PIT i VAT

Spółka cywilna w ustawie PIT i VAT

Spółka cywilna jest najprostszą i najbardziej powszechną formą prawną prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych i osobowych nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie zostało uregulowane w Kodeksie cywilnym, a ściśle rzecz ujmując, w prawie zobowiązań. W praktyce spółka cywilna oznacza umowę pomiędzy wspólnikami, którzy realizują wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spółki cywilnej nakłada jednak na wspólników liczne obowiązki na tle podatkowym. Istotną jej cechą jest fakt, że na gruncie podatków dochodowych podatnikami są wyłącznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT będzie już sama spółka.

Niejasności w prawie mają być rozstrzygane
na korzyść podatnika

Niejasności w prawie mają być rozstrzygane na korzyść podatnika

Jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego, której celem jest poprawa pozycji podatników w autorytatywnych relacjach z fiskusem, jest zasada in dubio tributario. Zgodnie z jej treścią, jeśli w trakcie wykładni przepisów podatkowych pojawią się jakiekolwiek wątpliwości trudne do jednoznacznej interpretacji, należy odczytywać je zgodnie z interesem podatnika.

Wyroby akcyzowe pod lupą Ministerstwa Finansów

Wyroby akcyzowe pod lupą Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnych zmian w przepisach, które mają na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Tym razem na celownik bierze wyroby akcyzowe. Czego mają dotyczyć planowane zmiany oraz czy podatnicy mają się czego obawiać?

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę

Rozliczenie usług budowlanych budzi wiele kontrowersji i sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. W szczególności wiele wątpliwości powstaje w zakresie momentu wykonania usług budowlanych, który wpływa na obowiązek podatkowy. W chwili obecnej, gdy Naczelny Sąd Administracyjny wypracował już praktykę i określone podejście do tematu, oliwy do ognia dolał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 2 maja 2019 r. (w polskiej sprawie C-224/18). Dyskusja znów się ożywia, co pozwala twierdzić, że niebawem możemy spodziewać się zmiany praktyki rynkowej.

Usługa budowlana wykonana z chwilą
podpisania protokołu

Usługa budowlana wykonana z chwilą podpisania protokołu

Rozliczenie usług budowlanych budzi wiele kontrowersji i sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. W szczególności wiele wątpliwości powstaje w zakresie momentu wykonania usług budowlanych, który wpływa na obowiązek podatkowy. W chwili obecnej, gdy Naczelny Sąd Administracyjny wypracował już praktykę i określone podejście do tematu, oliwy do ognia dolał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 2 maja 2019 r. (w polskiej sprawie C-224/18). Dyskusja znów się ożywia, co pozwala twierdzić, że niebawem możemy spodziewać się zmiany praktyki rynkowej.

Wyrok TSUE C-127/18 – podatnicy VAT
mogą odzyskać nadpłacone środki

Wyrok TSUE C-127/18 – podatnicy VAT mogą odzyskać nadpłacone środki

8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok, który może potwierdzić nieprawidłową implementację dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porządku prawnego. Powyżej celowo użyto zwrotu „może”, ponieważ orzeczenie TSUE zostało wydane na gruncie ustawy VAT obowiązującej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkreślenia wymaga, że w niedługim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygniętej z udziałem czeskiego podatnika. Mając na uwadze, że Trybunał właściwie nie odstępuje od swej praktyki orzeczniczej, należy przyjąć, że także i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsiębiorców rozstrzygnięcia.

Podatnicy nie wiedzą jak rozliczać VAT
od sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Podatnicy nie wiedzą jak rozliczać VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Sprzedaż hoteli, galerii handlowych, sklepów, biurowców i innych obiektów o charakterze komercyjnym zazwyczaj stanowi transakcje o wielomilionowych wartościach. Niestety, ich opodatkowanie VAT wciąż pozostaje kwestią sporną. Tymczasem nabywcy, chcąc skutecznie zaplanować budżet, oczekują jasnych wskazówek, jaki podatek są zobowiązani zapłacić i czy mogą liczyć na jego zwrot. Jednak Ministerstwo Finansów, zamiast wydać objaśnienie, rozkłada ręce.

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m.in. tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Wprowadzony został także przepis określający limit kosztów podatkowych dla niektórych usług niematerialnych, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek. Jak wynika z liczby złożonych wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych (ponad 1000) oraz pojawiających się już wyroków sądów administracyjnych, powyższe zmiany nie są dla podatników oczywiste i proste do zrozumienia oraz wdrożenia. Jednym z problemów jest rozliczenie gwarancji i poręczeń udzielanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Do tej tematyki nawiązał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 19 kwietnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.77.2019.1.ŚS (dalej: Interpretacja).

Nadużycie prawa i obejście ustawy na gruncie przepisów ustawy o VAT i ich możliwe konsekwencje

Nadużycie prawa i obejście ustawy na gruncie przepisów ustawy o VAT i ich możliwe konsekwencje

Nadużycie prawa to instytucja, która od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji i żywych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdzałaby, jaki jest dokładny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odróżnić ją od legalnego planowania podatkowego albo w drugą stronę – od oszustwa podatkowego.

Metody amortyzacji na gruncie
ustaw o podatkach dochodowych

Metody amortyzacji na gruncie ustaw o podatkach dochodowych

Amortyzacja, czyli po prostu koszt ponoszony przez przedsiębiorcę w związku ze stopniowym zużywaniem się środka trwałego, może zostać rozliczony w różnorodny sposób, przy użyciu różnych metod. Najczęściej dotyczy ona samochodów, ale z powodzeniem stosuje się ją również w kontekście budynków, budowli, maszyn, licencji, prawa autorskiego, oprogramowania, a nawet kosztu prac rozwojowych.

Jakie zmiany w podatkach przyniesie
Wieloletni Plan Finansowy państwa?

Jakie zmiany w podatkach przyniesie Wieloletni Plan Finansowy państwa?

Resort finansów podejmuje kolejne działania zmierzające do uszczelniania systemu podatkowego. Świadczy o tym przyjęty w ostatnim tygodniu kwietnia Wieloletni Plan Finansowy państwa na lata 2019-2022. Ministerstwo Finansów wynajduje coraz to nowe sposoby na poszukiwanie źródeł dochodów budżetowych. Co resort wymyślił tym razem i jakie niesie to ze sobą konsekwencje dla podatników?

Po kontrolach w VAT nadszedł czas na CIT?

Po kontrolach w VAT nadszedł czas na CIT?

W ostatnim czasie wiele mówi się o luce w CIT, która według mediów w latach 2015-2017 mogła wynieść nawet 90 mld zł. Odzyskanie takich pieniędzy z pewnością pomogłoby sfinansować obietnice wyborcze. Co to oznacza dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych?

Zagraniczny serwer bez podatku u źródła

Zagraniczny serwer bez podatku u źródła

Płatności transgraniczne do podmiotów zagranicznych za różnego rodzaju usługi budzą coraz większe zainteresowanie organów skarbowych. Dzieje się tak głównie za sprawą prawidłowego opodatkowania ryczałtowo dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty niebędące polskimi rezydentami. Podatnicy niemający w Polsce siedziby ani zarządu podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskiwanych w Polsce. Co do zasady podatkowi u źródła podlegają między innymi przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego.

Kara umowna za nieodebranie lokalu handlowego
jako koszt uzyskania przychodu

Kara umowna za nieodebranie lokalu handlowego jako koszt uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą spotkać się z problematyką kar umownych i odszkodowań wynikających z różnych tytułów. Temat ten jest nie tylko skomplikowany na gruncie prawnym i gospodarczym, ale także na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W szczególności w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z karami umownymi lub odszkodowaniami, a w innych już nie. Wszystko zależy od tytułu, z jakiego ma zostać dokonana wypłata, ciągu zdarzeń do niej prowadzącego, umów i porozumień z kontrahentem, a także odpowiedniej dokumentacji. Powyższe sprawia, że problematyka rozliczenia kary umownej czy odszkodowania stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy w tym zakresie często sięgają po pomoc doświadczonych doradców podatkowych.

Uproszczone APA – szansa czy strata czasu?

Uproszczone APA – szansa czy strata czasu?

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Wstępna wersja ustawy została opublikowana 22 marca 2019 r. Projektowane przepisy przewidują m.in. zapewnienie przejrzystości i dostępności procedur, uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania, wprowadzenie nowego mechanizmu rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz wprowadzenie zmian i ujednolicenie terminologii. Dodatkowo projekt przewiduje długo wyczekiwane przez przedsiębiorców przepisy dotyczące uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych. Projektowane przepisy wejdą w życie 1 lipca 2019 r. Nowe regulacje mają sprawić, że procedura ta będzie bardziej dostępna dla podatników, ale czy w rzeczywistości tak się stanie?

Progi dokumentacyjne – ceny transferowe

Progi dokumentacyjne – ceny transferowe

Polskie regulacje w zakresie cen transferowych przed 1 stycznia 2019 r. były bardziej rygorystyczne niż wytyczne OECD, przez co dokumentację musiało przygotowywać więcej podatników i w zakresie dużej liczby transakcji. W związku z powyższym ustawodawca zdecydował się dokonać gruntownych zmian w przepisach, mających na celu dostosowanie regulacji do standardów międzynarodowych. Jedną z ważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. jest podniesienie progów transakcyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jest to bardzo korzystna zmiana z punktu widzenia podatników, jednak wraz z nią powstał szereg definicji i wątpliwości.

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej podatkowej

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej podatkowej

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej to jeden ze sposobów wzruszenia decyzji podatkowych, od których nie przysługuje żaden zwyczajny środek odwoławczy. Rozwiązanie to w niektórych przypadkach może okazać się jedynym skutecznym sposobem zmiany niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Rozliczanie usług niematerialnych pod znakiem zapytania?

Rozliczanie usług niematerialnych pod znakiem zapytania?

Przedsiębiorcy mają coraz więcej problemów ze skutecznym rozliczeniem nabywanych usług o charakterze niematerialnym. Gdy idziemy do piekarni po bułki na śniadanie, otrzymujemy materialny produkt, za który jesteśmy zobowiązani uiścić odpowiednią cenę. Inaczej ma się rzecz z niektórymi usługami, których wykonania nie da się potwierdzić fizycznie. Nie znosi to jednak ze stron transakcji obowiązków podatkowych.

Interpretacja podatkowa i opinia zabezpieczająca – kiedy warto z nich skorzystać?

Interpretacja podatkowa i opinia zabezpieczająca – kiedy warto z nich skorzystać?

Opinie zabezpieczające i interpretacje prawa podatkowego to różne instytucje służące innym celom. Mimo to łączy je wiele podobieństw, sprawiając, że podatnicy często nie wiedzą, z której instytucji skorzystać.

Przedsiębiorcy zapłacą o 60% podatku więcej,
bo fiskus po latach zmienił zdanie

Przedsiębiorcy zapłacą o 60% podatku więcej, bo fiskus po latach zmienił zdanie

Gotowe posiłki i dania korzystają zasadniczo z 5% preferencyjnej stawki VAT. Dlatego też przedsiębiorcy z branży gastronomicznej (restauratorzy, właściciele barów) taką stawkę przez lata doliczali do ceny sprzedawanych posiłków. Co więcej, prawidłowość stosowania takiej stawki potwierdzały same organy podatkowe. Obecnie w ramach wzmożonych działań dla zaspokojenia rosnących potrzeb finansowych państwa fiskus sięga po uśpiony oręż – po interpretację ogólną Ministra Finansów z 2016 r. stwierdzającą, że 5% stawka jest błędna.

Zakończenie budowy w podatku od nieruchomości

Zakończenie budowy w podatku od nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2018.1445 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi ich powierzchnia użytkowa. Zgodnie z art. 6 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Z kolei ust. 2 tegoż artykułu przewiduje, że jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W opodatkowaniu nieruchomości niezmiernie istotne jest więc prawidłowe ustalenie daty zakończenia budowy.

Zawężenie definicji rzeczywistego właściciela
na potrzeby podatku u źródła

Zawężenie definicji rzeczywistego właściciela na potrzeby podatku u źródła

Celem wprowadzenia koncepcji rzeczywistego właściciela było ograniczenie możliwości wykorzystania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) w przypadkach, gdzie odbiorca płatności, będący jednocześnie stroną umowy, byłby jedynie formalnym dysponentem płatności. W sytuacji, gdy odbiorca nie spełnia definicji rzeczywistego właściciela, co do zasady brak jest możliwości skorzystania z preferencji (obniżonej stawki lub zwolnienia). Tematyka związana z definicją rzeczywistego właściciela dotyczy określonych płatności na rzecz podmiotów zagranicznych, bez rozróżniania na podmioty powiązane i nie. Mimo iż temat nie jest nowy, w dalszym ciągu budzi liczne kontrowersje i niejasności.

Brak prawa do odliczenia VAT z faktury
w przypadku, gdy usługi powinny być objęte odwrotnym obciążeniem

Brak prawa do odliczenia VAT z faktury w przypadku, gdy usługi powinny być objęte odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie polega na „przerzuceniu” na nabywcę obowiązku rozliczenia podatku VAT. Jest to mechanizm promowany przez fiskusa jako narzędzie walki z wyłudzeniami VAT. W związku z tym jest on rozszerzany na kolejne obszary działalności gospodarczej. Objęty został nim już nie tylko obrót towarowy, ale także usługi (szeroko pojęte usługi budowlane). Przepisy rozszerzające odwrotne obciążenie na kolejne towary i usługi są stosunkowo nowe, a przedsiębiorcy powinni wdrożyć odpowiednie mechanizmy, celem kontroli prawidłowości fakturowania, gdyż błędy mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje, o czym poinformował ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie C-691/17.

Biała lista podatników – konieczność szerszej weryfikacji kontrahentów

Biała lista podatników – konieczność szerszej weryfikacji kontrahentów

Należyta staranność przy weryfikacji dostawców w przypadku podatku od towarów i usług ma bardzo istotne znaczenie. Zwracają na to uwagę sądy administracyjne, które wskazują, że podatnicy powinni przykładowo weryfikować płatność na rachunek bankowy, pozyskiwać informacje o statusie podatnika na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy o VAT oraz sprawdzać miejsce, gdzie kontrahent ma siedzibę.

Nowelizacja przepisów o wymianie informacji podatkowych

Nowelizacja przepisów o wymianie informacji podatkowych

W poniedziałek 15 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazała się Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 694). Nowe prawo nadaje więcej uprawnień organom podatkowym i więcej obowiązków podmiotom i instytucjom zobowiązanym do raportowania informacji podatkowych.

Opodatkowanie transakcji wirtualnych

Opodatkowanie transakcji wirtualnych

Transakcje wirtualne to nie tylko popularny ostatnio obrót kryptowalutami. Handel w sieci sięga znacznie dalej. Na przykład amatorzy gier komputerowych są w stanie zapłacić bardzo dużo za wirtualną broń, wyspę lub strój dla swojego fikcyjnego bohatera. Niektórzy nawet z takich wirtualnych transakcji uczynili sobie stałe źródło dochodu. Rosnące zyski wiążą się jednak nieuchronnie z koniecznością rozliczenia takiego dochodu. Jak wygląda opodatkowanie transakcji wirtualnych?

Skutki podatkowe cesji wierzytelności
z jednoczesnym przeniesieniem własności
przedmiotu leasingu

Skutki podatkowe cesji wierzytelności
z jednoczesnym przeniesieniem własności przedmiotu leasingu

W art. 17k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca uregulował sytuację, w której będący stroną umowy leasingu finansujący, dokonuje cesji należnych mu z tytułu tej umowy wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, bez przenoszenia na tę osobę własności przedmiotu leasingu. Co więc w sytuacji, gdy finansujący z cesjonariusza uczyni jednocześnie nowego właściciela przedmiotu leasingu?

Zwolnienie z VAT dla używanych budynków

Zwolnienie z VAT dla używanych budynków

W większości przypadków sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy regulujące tę preferencję wielokrotnie były przedmiotem interpretacji organów podatkowych, sądów administracyjnych i komentarzy przedstawicieli doktryny prawa podatkowego, a mimo to do tej pory budzą sporo wątpliwości. Sprawę dodatkowo komplikuje bogate orzecznictwo TSUE, choć w ostatnich latach wykładnia Trybunału w tym zakresie coraz bardziej sprzyja podatnikom i jest to kluczowy argument w przypadku sporu przedsiębiorcy z fiskusem.

Usługi wsparcia zakupów a limit z art. 15e CIT

Usługi wsparcia zakupów a limit z art. 15e CIT

W grupach kapitałowych coraz częstszym trendem jest powierzanie pewnych funkcji jednemu podmiotowi (np. centrum usług wspólnych). Dotyczy to różnych usług, takich jak księgowość, podatki, prawo, IT czy zakupy. Celem jest przede wszystkim ujednolicenie procesów w grupie oraz wygenerowanie oszczędności. Trendy w rozwoju grup kapitałowych nie idą jednak w parze z rozwiązaniami legislacyjnymi, ponieważ ustawodawca, chcąc ograniczyć swobodne transfery kapitału pomiędzy spółkami powiązanymi, znacząco wpłynął na możliwość zaliczenia wskazanych kosztów do kosztów podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdzie pomiędzy podmiotami świadczone są usługi, których wartość przekracza kwotę progu określoną w przepisach. W zakresie ww. usług podejście fiskusa jest jednolite i bardzo restrykcyjne, co nie spotyka się jednak z aprobatą podatników oraz sądów administracyjnych.

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę
bez podatku dochodowego

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę bez podatku dochodowego

Praktyka gospodarcza pokazuje, że szereg polskich przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie działalności gospodarczej poza Polskę. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorakie, poczynając od rozszerzenia rynków zbytu, zredukowania barier przepływu towarów, wzrostu konkurencyjności, poprzez wzrost obowiązków administracyjnych, na zbyt agresywnej polityce aparatu fiskalnego naszego państwa kończąc.

Exit tax – podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych

Exit tax – podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego konstrukcję exit tax. Ich źródłem była tak zwana dyrektywa ATAD, czyli Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Podatek od wyjścia, bo tak należałoby tłumaczyć to pojęcie, ma zapobiegać nadużyciom podatkowym, związanym z przenoszeniem kapitału z jednego kraju do drugiego przynajmniej w teorii. A jak to wygląda w praktyce?

Sprzedawcy Amazona mają problem
z rozliczaniem podatku VAT

Sprzedawcy Amazona mają problem z rozliczaniem podatku VAT

Amazon to spółka akcyjna, która prowadzi największy na świecie sklep internetowy będący platformą sprzedażową dla kupujących i sprzedawców z całego świata. Nic dziwnego, że tak rozwinięta baza potencjalnych klientów przyciąga przedsiębiorców z branży e-commerce, jak magnes. Niestety sprzedawcy mają poważny problem z rozliczaniem podatku VAT od zrealizowanych transakcji.

STIR – kto jest narażony?

STIR – kto jest narażony?

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujący od 2018 r. to nowe narzędzie kontrolująco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową. Ma ono przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyskał szeroki zakres nowych uprawnień, a instytucje finansowe, tj. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kolejne obowiązki. Czy przedsiębiorcy powinni obawiać się wprowadzonej niedawno regulacji?

Opodatkowanie spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych

Opodatkowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe stanowią bardzo specyficzną konstrukcję prawną. Ze względu na swoją złożoną i szczególną strukturę posiadają one odrębny sposób opodatkowania. Na pierwszy rzut oka chciałoby się stosować do nich zasady właściwe dla spółek kapitałowych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe różnią się jednak tym, że nie są osobami prawnymi, a nadto stanowią zrzeszenie osób, a nie kapitałów. Jak zatem wygląda opodatkowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych? Ze względu na specyficzny charakter tych podmiotów nie będą one podlegały opodatkowaniu CIT, o ile podejmowane przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową czynności będą mieściły się w ramach „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. W pozostałych przypadkach spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa zapłaci 19% podatek.

Dowód zdobyty nielegalnie w postępowaniu podatkowym

Dowód zdobyty nielegalnie w postępowaniu podatkowym

Nie można obarczyć podatnika odpowiedzialnością za zobowiązanie podatkowe, jeżeli kluczowe dowody w sprawie, świadczące o jego odpowiedzialności, pozyskano w sposób nielegalny, tj. sprzeczny z obowiązującym prawem. Tak właśnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 1860/17). Po kilkuletniej batalii wreszcie wydano orzeczenie, które stanie się kluczowe dla niejednego podatnika.

Transakcje łańcuchowe a odliczenie VAT

Transakcje łańcuchowe a odliczenie VAT

W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z tych podmiotów. Na gruncie przepisów o VAT tego typu transakcja stanowi tzw. transakcję łańcuchową. Transakcje łańcuchowe mogą występować w różnych konfiguracjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z perspektywy rozliczeń VAT bardzo ważne jest odpowiednie rozpoznanie transakcji łańcuchowych, szczególnie z zaangażowaniem podmiotów zagranicznych. Szczególnym przypadkiem transakcji łańcuchowych są transakcje trójstronne, dokonywane pomiędzy trzema podmiotami z różnych krajów w ramach Unii Europejskiej. W zakresie rozliczenia transakcji łańcuchowych mogą skutkować brakiem możliwości odliczenia VAT wraz z możliwością nałożenia dodatkowych sankcji.

Dział IIIA Ordynacji podatkowej –
przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Dział IIIA Ordynacji podatkowej – przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Po dwóch latach funkcjonowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania można z całą pewnością stwierdzić, że to „złote antidotum" stało się uciążliwe dla podatników. Niewątpliwie nie jest to lek na agresywną optymalizację podatkową. Teraz nikt nie może mieć pewności, czy dokonana przez niego transakcja nie zostanie uznana za zmierzającą do uniknięcia opodatkowania. Z początkiem 2019 r. zniesiono bowiem limit 100 000 złotych dla uzyskanej korzyści. W konsekwencji każdy podatnik może zostać objęty działaniem klauzuli.

Co należy rozumieć przez pustą fakturę?

Co należy rozumieć przez pustą fakturę?

Pomimo szerokiej palety narzędzi informatycznych i weryfikacyjnych, którymi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa, w dzisiejszych realiach gospodarczych wciąż występuje zjawisko wprowadzania do obrotu prawnego tzw. pustych faktur. Wystawienie takiej faktury może skutkować nie tylko zastosowaniem sankcji finansowych wobec jej wystawcy, ale również zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego lub ujęcia jej w kosztach podatkowych przez jej odbiorcę.

Wypłaty dywidend a podatek u źródła (WHT) –
nowe zasady i nowe problemy

Wypłaty dywidend a podatek u źródła (WHT) – nowe zasady i nowe problemy

Wypłaty dywidend przez polskie spółki na rzecz zagranicznych udziałowców często stwarzają pewne problemy. Wynika to z budzących wątpliwości regulacji dotyczących podatku u źródła. Rok 2019 przynosi kolejne zmiany w przepisach dotyczących tego mechanizmu, a wraz z nimi kolejne problemy dla podatników. Dotkną one przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy dokonują wypłat objętych WHT w wysokości przewyższającej 2 miliony złotych rocznie.

Usługa kompleksowa – jaka stawka VAT?

Usługa kompleksowa – jaka stawka VAT?

Świadczona przez podatnika usługa nie musi mieć charakteru jednostkowego, samodzielnego, ale może być całą serią usług i czynności, które finalnie składają się na tak zwaną usługę kompleksową. Usługi podejmowane w jej ramach służą realizacji tego samego celu, a jednocześnie umożliwiają skorzystanie z preferencyjnych stawek VAT.

Zmiany w podatku u źródła w 2019 r.

Zmiany w podatku u źródła w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy regulujące kwestię podatku u źródła, które utrudniają płatnikom możliwość skorzystania ze zwolnień oraz preferencyjnych stawek opodatkowania. Do tej pory polscy przedsiębiorcy mogli uwzględniać ulgi już w momencie wpłacania należności do urzędu skarbowego. Czy zmieniło się to w 2019 r.?

Obniżenie CIT do 9% – dla jakich podmiotów,
kiedy można zastosować

Obniżenie CIT do 9% – dla jakich podmiotów, kiedy można zastosować

Od stycznia 2019 r. ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159) obniżona stawka CIT 15% została zastąpiona stawką w wysokości 9%. Teoretycznie zmiana powinna zostać korzystnie odczytana przez podatników, którzy są uprawnieni do skorzystania z tej preferencji, jako zmniejszenie opodatkowania. W praktyce jednak okazuje się, że dodatkowe warunki wprowadzone razem z obniżeniem stawki, stają się znaczącym utrudnieniem. Obniżona stawka opodatkowania będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r. i tylko dla nielicznych.

Eksport towarów – dokumenty uprawniające
do zastosowania zerowej stawki VAT

Eksport towarów – dokumenty uprawniające do zastosowania zerowej stawki VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym lista przedmiotów opodatkowania ma charakter zamknięty i wszelkie zjawiska lub aktywność nie wymieniona na tej liście nie podlega opodatkowaniu. Jedną z czynności generujących obowiązek zapłaty podatku VAT jest eksport towarów, którego definicja legalna zawarta jest w art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Na jej podstawie należy wyróżnić tzw. eksport bezpośredni oraz eksport pośredni.

CIT obniżony do 9% – kto rzeczywiście na tym skorzysta?

CIT obniżony do 9% – kto rzeczywiście na tym skorzysta?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa niższa stawka podatku CIT dla małych oraz nowych przedsiębiorców. Podatnicy, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro, co do zasady będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki 9%. Czy rzeczywiście wszyscy „mali przedsiębiorcy" zapłacą mniej oraz czy niższa stawka CIT oznacza dużą korzyść dla podatników?

Fiskus nie może odbierać spadkobiercom praw,
które przysługiwały spadkodawcy

Fiskus nie może odbierać spadkobiercom praw, które przysługiwały spadkodawcy

„(...) z art. 97 § 1 O.p. wynika, iż "spadkobiercy podatnika z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy". Prawem podatnika (tu: spadkodawcy) przejmowanym przez spadkobierców było prawo do wyłączenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (z opodatkowania – przyp. autora) (...) Nie mogą więc oni znaleźć się w sytuacji prawnej gorszej, niż ich poprzednik prawny” – orzekł 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, uchylając interpretację organu podatkowego odmawiającą małżonce prawa do skorzystania przy sprzedaży nieruchomości z przysługującego jej zmarłemu mężowi zwolnienia podatkowego (sygn. akt I SA/Łd 790/18).

Co stracą podatnicy na zmianie przepisów o cenach transferowych?

Co stracą podatnicy na zmianie przepisów o cenach transferowych?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące cen transferowych. Zmianie uległa m.in. definicja podmiotu powiązanego, próg określający obowiązek dokumentowania transakcji oraz zasada ich raportowania. Niestety, część przepisów niekorzystnie zmienia sytuację podatników.

Zmiana proporcji praw do udziału w zysku w ciągu roku a rozliczenie roczne

Zmiana proporcji praw do udziału w zysku w ciągu roku a rozliczenie roczne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zasadę tę stosuje się również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Zbiorcze deklaracje PCC

Zbiorcze deklaracje PCC

W ustawie wprowadzającej uproszczenia w prawie podatkowym dla przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) ustawodawca wprowadził zmiany dla podatników w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC). Zgodnie z art. 10 ust 1a ustawy o PCC w niektórych przypadkach deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych można składać zbiorczo w okresach miesięcznych oraz wpłacić podatek w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Są jednak pewne warunki, które muszą zostać uprzednio spełnione. Przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2019 r.

Nowe zasady opodatkowania zbycia nieruchomości

Nowe zasady opodatkowania zbycia nieruchomości

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz Ordynacji podatkowej wprowadziła nowe zasady opodatkowania sprzedaży i innych form zbycia nieruchomości. Do końca 2018 r. zbywcy byli obciążeni podatkiem za odpłatne pozbycie się nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu. Jak wygląda ich sytuacja po 1 stycznia 2019 r.?

Wynagrodzenie prowizyjne w ramach umowy komisu – NSA po stronie fiskusa

Wynagrodzenie prowizyjne w ramach umowy komisu – NSA po stronie fiskusa

Umowa komisu jest umową nazwaną, unormowaną w art. 765 Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie przyjmujący zlecenie, czyli komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem do kupna lub sprzedaży określonych rzeczy na rachunek dającego zlecenie, czyli komitenta. Sprzedaż tych rzeczy następuje w imieniu komisanta.

Innovation Box, czyli jaki podatek zapłacą firmy
z komercjalizacji praw własności intelektualnej?

Innovation Box, czyli jaki podatek zapłacą firmy z komercjalizacji praw własności intelektualnej?

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu podatkowego ulgę dla przedsiębiorców w postaci tzw. Innovation Box. Tym samym Polska dołączyła do grupy państw wspierających komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Aby jednak firmy mogły skorzystać z obniżonej stawki podatku, muszą spełnić szereg ściśle określonych warunków.

Czym są wiążące informacje stawkowe?

Czym są wiążące informacje stawkowe?

Wraz z nową matrycą stawek VAT Ministerstwo planuje wprowadzić instytucję wiążącej informacji stawkowej (WIS). Ma to być instrument dający podatnikom pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT. WIS ma wypełnić lukę w zakresie wydawania interpretacji podatkowych, gdyż w chwili obecnej organy podatkowe nie dokonują oceny zastosowanej kwalifikacji, bazując w trakcie wydawania interpretacji na klasyfikacji dokonanej przez podatnika. W efekcie może dojść do sytuacji, że podatnicy w trakcie kontroli zostaną pozbawieni funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej z uwagi na niezgodność opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) z rzeczywistością – błędna kwalifikacja towarów czy usług.

Rozprawa w postępowaniu podatkowym

Rozprawa w postępowaniu podatkowym

Zgodnie z Ordynacją podatkową postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w taki sposób, aby dokładnie ustalić stan faktyczny sprawy oraz wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Dodatkowo postępowanie powinno zapewniać stronom udział w każdym jego stadium. W postępowaniach sądowych, a często także administracyjnych, jednym z podstawowych środków służących do realizacji tych celów jest rozprawa. W postępowaniu podatkowym możliwość jej przeprowadzenia jest jednak niewielka, a praktyczne znaczenie marginalne.

Limit CIT w odniesieniu do usług IT

Limit CIT w odniesieniu do usług IT

W grupach kapitałowych coraz powszechniejszą praktyką jest wewnątrzgrupowe świadczenie usług IT. Standaryzacja procesów oraz specyficzna wiedza z obszaru informatyki i zarządzania projektami IT sprawiają, że grupy kapitałowe decydują się na powierzenie funkcji IT jednemu podmiotowi i obsługę przez ten podmiot pozostałych. Regulacje wprowadzone do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2018 r. nie sprzyjają jednak takiemu uregulowaniu współpracy w ramach grup w obszarze IT. Zgodnie z art. 15e ust 1 pkt 1) ustawy o CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Co do zasady katalog ten nie uwzględnia zatem bezpośrednio usług w zakresie IT. W związku jednak ze wskazaniem w ostatnim zdaniu art. 15e ust 1 pkt 1) ustawy CIT sformułowania „świadczeń o podobnym charakterze”, w zakresie usług IT wykształciła się już spora praktyka organów w zakresie kwalifikacji usług IT do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie.

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

W toku prowadzonej działalności występują sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku nie ulega znaczącym modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego a rynkowym. W konsekwencji powyższego na koniec roku przeprowadzane są korekty, aby transakcje odzwierciedlały warunki rynkowe. Korekty wynikają często z powodów biznesowych (np. dodatkowych rabatów), prawno-podatkowych (np. konieczności zapewnienia rynkowości transakcji) czy ekonomicznych (np. istotne zmiany rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych). Korekta ceny transferowej zawsze budziła zainteresowanie organów podatkowych.

Zagraniczny podatek VAT a koszty uzyskania przychodu

Zagraniczny podatek VAT a koszty uzyskania przychodu

Przepis art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog wydatków, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Takim wydatkiem jest m.in. podatek od towarów i usług. Jak to zazwyczaj bywa na gruncie prawa podatkowego, prawodawca ustanowił kilka wyjątków, w związku z którymi podatek VAT może jednak obniżyć przychód podatkowy. Wyjątki te uregulowano w art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Dla objęcia opodatkowaniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia, czy działalność ta jest w ogóle prowadzona – według Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej

Dla objęcia opodatkowaniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia, czy działalność ta jest w ogóle prowadzona – według Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej

Zbycie przez osobę fizyczną własnej nieruchomości, dokonane nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej po upływie pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, zgodnie z ustawą o PIT nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże na potrzeby objęcia podatnika opodatkowaniem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 7 lutego 2019 r. interpretacji indywidualnej stwierdził, że „Bez znaczenia pozostaje fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej” (sygn. 0115-KDIT2 1.4011.434.2018.4.KK).

Kompleksowa organizacja eventów w rozumieniu organów administracyjnych

Kompleksowa organizacja eventów w rozumieniu organów administracyjnych

W ramach działalności gospodarczej przedsiębiorcy organizują różnego rodzaju spotkania o charakterze marketingowym lub szkoleniowym, a także konferencje przeznaczone dla pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz dziennikarzy. Powyższe działania są wykonywane najczęściej przez podmioty trzecie (np. agencje marketingowe). Konsekwencje podatkowe nabywania kompleksowych usług organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze marketingowym lub motywacyjnym są różne, a każda usługa powinna być analizowana odrębnie.

Wyrok NSA dotyczący rozliczania bonusu jakościowego

Wyrok NSA dotyczący rozliczania bonusu jakościowego

W celu wzrostu jakości sprzedaży towarów udzielane są tzw. bonusy jakościowe. Jest to forma zachęty partnera biznesowego do podjęcia działań zmierzających na przykład do zapewnienia określonego sposobu sprzedaży, raportowania czy dodatkowej jakości w obsłudze klienta. Pojawia się jednak pytanie, czy udzielanie takich bonusów pieniężnych za wypełnienie działań jakościowych jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT, biorąc pod uwagę, że partner handlowy jest niezależnym podmiotem, któremu także zależy na sprzedaży? A może jest to forma rabatu powiązana z dostawami towaru bądź zwykłe dofinansowanie działalności partnera?

Nowe zasady rozliczania kosztów firmowych samochodów w 2019 r.

Nowe zasady rozliczania kosztów firmowych samochodów w 2019 r.

Wraz z początkiem nowego roku nadeszły zmiany dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe do prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe reguły najboleśniej dotknęły te przedsiębiorstwa, które rozliczają koszty eksploatacji samochodu na firmę, wykorzystując go jednocześnie w celach prywatnych. Jakie jeszcze nowości ustawodawca przygotował dla podatników?

Centralny Rejestr Faktur – kolejna broń fiskusa

Centralny Rejestr Faktur – kolejna broń fiskusa

Blisko po 10 latach od opublikowania Zielonej Księgi polski ustawodawca zamierza urzeczywistnić idee w niej zawarte i ustanowić w porządku prawnym Centralny Rejestr Faktur. Pomysł ten jest więc niejako kalką koncepcji zaprezentowanej w omawianym opracowaniu. Warto jednak dodać, że w parze z wprowadzeniem omawianej instytucji miała również iść według Komisji Europejskiej eliminacja dotychczasowych obowiązków związanych z rozliczeniem podatku. Być może chodziło nawet o przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku na organy podatkowe. Dziwnym trafem polski prawodawca nie przewidział jednak żadnej minimalizacji obciążeń formalnych, pomimo nałożenia kolejnego w postaci funkcjonowania rejestru.

Twardy brexit – skutki podatkowe

Twardy brexit – skutki podatkowe

Wielka Brytania nie zawarła umowy kształtującej relacje ze Wspólnotą, w związku z czym 30 marca 2019 r. nastąpi tzw. twardy brexit. Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej, a w zamian uzyska status państwa trzeciego. Nowa rzeczywistość będzie miała skutki także na gruncie prawa podatkowego.

Korzyści z uzyskania zaświadczenia na podstawie Ordynacji podatkowej

Korzyści z uzyskania zaświadczenia na podstawie Ordynacji podatkowej

Mogłoby się wydawać, że w dobie postępującej technologii cyfrowej instytucja tradycyjnego zaświadczenia odeszła do lamusa i stanowi relikt minionej epoki. Nic bardziej mylnego! To dzięki zaświadczeniom wydawanym w trybie Ordynacji podatkowej przedsiębiorca może zabezpieczyć prowadzenie własnego biznesu, uwiarygodnić wypłacalność w relacjach z bankami czy w końcu zminimalizować ryzyko przy zawieraniu transakcji z nowymi kontrahentami. Istnieje zatem wiele powodów, aby przyjrzeć się tej instytucji z bliska.

Zaliczenie do kosztów podatkowych wartości pracy własnej wspólnika spółki osobowej

Zaliczenie do kosztów podatkowych wartości pracy własnej wspólnika spółki osobowej

W praktyce gospodarczej dosyć często spotykaną sytuacją jest świadczenie usług przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą na rzecz spółki osobowej. Kolejnym elementem jest posiadanie przez tę osobę statusu wspólnika tej spółki. Zasadne staje się zatem postawienie pytania, czy wynagrodzenie wypłacane na rzecz takiego wspólnika może stanowić koszt uzyskania przychodu tego wspólnika, jak również pozostałych. Pytanie to jest o tyle istotne, iż w pewnym sensie kwota stanowiąca wynagrodzenie wspólnika staje się w określonej części jego kosztem uzyskania przychodów. Dzieje się tak z uwagi na brzmienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Zasadę tę stosuje się również do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

Niejednokrotnie ze strony organów administracji podatkowej dochodzi do różnych naruszeń i uchybień. Wielu podatników rezygnuje jednak z dochodzenia należnych im roszczeń i naprawienia wyrządzonej szkody, ponieważ nie mają świadomości, iż takie prawo im przysługuje. Tymczasem przepisy Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazują, że w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej należy stosować przepisy prawa cywilnego.

Jednolity plik kontrolny zastąpi deklarację VAT?

Jednolity plik kontrolny zastąpi deklarację VAT?

Już od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostaną zwolnieni z obowiązku składania części deklaracji podatkowych. Nowe przepisy mają na celu wyręczenie przedsiębiorców z konieczności dopełniania zbędnych formalności, dzięki czemu zyskają oni więcej czasu na obsługę innych sektorów firmy. Jak w założeniach ma wyglądać nowa rzeczywistość dla podatników VAT?

Świadczenie usług na rzecz wirtualnego biura a kraj odprowadzenia VAT

Świadczenie usług na rzecz wirtualnego biura a kraj odprowadzenia VAT

W jednym z najnowszych wyroków NSA (sygn. akt I FSK 1460/16) polska spółka została pozbawiona prawa do zastosowania mechanizmu reverse chargé pozwalającego na brak odprowadzenia podatku VAT w Polsce. Przyjęto bowiem, że usługi nie były świadczone na rzecz zagranicznej spółki, której siedziba znajdowała się w tzw. wirtualnym biurze zlokalizowanym na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. NSA wskazał, że świadczenia były dokonywane na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności tej spółki, które znajdowało się w Polsce. W związku z tym na polską spółkę nałożony został obowiązek odprowadzenia zaległego podatku VAT.

Ukłon w stronę podatnika? Nowa ordynacja
podatkowa wprowadzi niewładcze formy
załatwiania spraw podatkowych

Ukłon w stronę podatnika? Nowa ordynacja podatkowa wprowadzi niewładcze formy załatwiania spraw podatkowych

Projekt nowej Ordynacji podatkowej ma dwa podstawowe cele: chronić podatnika przed organami podatkowymi oraz zwiększać efektywność zbierania podatków. Jak ustawodawca zamierza pogodzić te dwa przeciwstawne sobie cele? Przekonamy się już w 2020 r., bo na ten rok wyznaczono wejście w życie nowych przepisów.

Koszty finansowania dłużnego – rozbieżności w orzecznictwie sądowym oraz administracyjnym

Koszty finansowania dłużnego – rozbieżności w orzecznictwie sądowym oraz administracyjnym

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nastąpiła nowelizacja przepisów ograniczających m.in. wysokość odsetek od pożyczek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzenie zmian jest pokłosiem implementacji dyrektywy Rady (EU) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD). W związku z tym prawodawca dokonał modyfikacji przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (ang. thin cap).

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Ustawodawca, formułując przepisy Ordynacji podatkowej, uwzględnił nie tylko odpowiedzialność podatkową samego podatnika za zobowiązania podatkowe, ale również posiłkowo odpowiedzialność tzw. osób trzecich. Takie przeniesienie odpowiedzialności na osoby spoza bezpośredniego kręgu podmiotów zobowiązanych ze stosunku prawnopodatkowego było uzasadnione interesem fiskalnym państwa i możliwością skuteczniejszego egzekwowania należności od płatnika i inkasenta.

Przyszłość interpretacji podatkowych

Przyszłość interpretacji podatkowych

Indywidualne interpretacje podatkowe stanowią narzędzie do zarządzania ryzykiem podatkowym. Pełnią one dwie role: informacyjną i gwarancyjną. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanowiska fiskusa i sądów administracyjnych w zakresie funkcji gwarancyjnej indywidualnych interpretacji podatkowych. Stanowisko to zmienia się na przestrzeni lat, a przedsiębiorcy nie mogą już być pewni ochrony, jaką daje im interpretacja.

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – zmiany 2019

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – zmiany 2019

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych. Polskie przepisy dotyczące przychodu z nieruchomości w pierwotnym kształcie nie spotkały się jednak z akceptacją ze strony Komisji Europejskiej, która wskazała, że dyskryminują one niektórych podatników (dotyczą wyłącznie właścicieli budynków biurowych oraz handlowo-usługowych).

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

W 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym. Mimo iż pierwsze przepisy weszły w życie już we wrześniu, większość z nich zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Ponadto w drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się dwie inne ustawy, które zmieniły zasady wprowadzone przez samą nowelę. Jakie ostatecznie zmiany wynikną dla obywateli z tego legislacyjnego bałaganu w 2019 r.?

Pakiet przewozowy – sposób na walkę z wyłudzeniami

Pakiet przewozowy – sposób na walkę z wyłudzeniami

Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów został wprowadzony system monitorowania transportu drogowego i kolejowego niektórych towarów wskazanych w ustawowym katalogu zgodnie z pozycjami CN (tzw. system SENT). Celem przepisów o monitorowaniu przewozu jest walka z nadużyciami podatkowymi w zakresie podatku VAT i akcyzy. Podmiotami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń w systemie są co do zasady wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji, tj. dostawca, nabywca oraz przewoźnik. Jednocześnie przepisy wprowadziły dotkliwe kary dla podmiotów, które nie wypełniają nałożonych na nie obowiązków.

Ulepszenie środków trwałych – jedna stawka dla wszystkich w 2019 r.

Ulepszenie środków trwałych – jedna stawka dla wszystkich w 2019 r.

Wygląda na to, że nowelizacje przepisów podatkowych wymagają korekty, jeszcze zanim na dobre zaczną funkcjonować. Początek 2019 r. przyniósł kolejne zmiany w zasadach rozliczania wydatków na ulepszenie środków trwałych firmy. Funkcjonujący w ubiegłym roku dualizm kwot granicznych, przysporzył przedsiębiorcom więcej problemów niż korzyści. Co ustawodawca zaproponował tym razem?

Podatek u źródła 2019 – usługi niematerialne

Podatek u źródła 2019 – usługi niematerialne

Od początku 2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów ustaw o podatku dochodowym PIT i CIT w zakresie podatku u źródła (WHT). Od tego roku przedsiębiorcy będący płatnikami podatku u źródła muszą zwrócić większą uwagę na swoje rozliczenia międzynarodowe.

Czynności sprawdzające według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Czynności sprawdzające według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Projekt nowej Ordynacji podatkowej, który znajduje się obecnie na etapie opiniowania, określany jest jako innowacyjne podejście do podatków w Polsce. Jednak nie wszystkie zapisy dokumentu są rewolucyjne. Część z nich jest zaledwie drobną korektą obowiązujących już przepisów. Jako przykład przytaczane są przepisy dotyczące czynności sprawdzających. Czy projekt zmieni cokolwiek w tej kwestii?

Szacowanie podstawy opodatkowania przez organy podatkowe

Szacowanie podstawy opodatkowania przez organy podatkowe

Przepisy podatkowe przewidują, że w pewnych sytuacjach może dojść do określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Dokonuje tego arbitralnie organ podatkowy, jeśli zostanie spełniona któraś z przesłanek wskazanych w art. 23 § 1 Ordynacji podatkowej (np. gdy brak jest ksiąg podatkowych lub gdy prowadzone były one nierzetelnie). A taka arbitralność rodzi ryzyko nadużyć ze strony fiskusa, który nie powinien zapominać, że szacowanie to nadzwyczajna forma wymiaru opodatkowania. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny: „każda metoda szacunkowa wynikająca z art. 23 § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej nie ma nigdy cech metody doskonałej” (wyrok z 2 lutego 2016 r., sygn. II FSK 1527/14).

Spłata udziału byłego małżonka w lokalu
mieszkalnym jako wydatek na własne cele mieszkaniowe

Spłata udziału byłego małżonka w lokalu mieszkalnym jako wydatek na własne cele mieszkaniowe

Czy możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej zależy od momentu nabycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (np. lokalu mieszkalnego)? Czy spłata udziału byłego małżonka w lokalu mieszkalnym może stanowić wydatek na cele mieszkaniowe? Obecne stanowisko organów podatkowych w tej kwestii jest niestety niekorzystne dla podatnika. Czy słusznie?

Zmiana konstrukcji przedawnienia w nowej Ordynacji podatkowej – podobno ma być korzystniej dla podatników, a jak będzie w rzeczywistości?

Zmiana konstrukcji przedawnienia w nowej Ordynacji podatkowej – podobno ma być korzystniej dla podatników, a jak będzie w rzeczywistości?

Przedawnienie w prawie podatkowym to istotna konstrukcja zarówno dla organów podatkowych, jak i samych podatników. Wskazane w Ordynacji podatkowej terminy mobilizują fiskusa do podjęcia działań w odpowiednim czasie. Z drugiej strony powinny chronić podatnika przed spóźnioną interwencją organu podatkowego. Projekt nowej Ordynacji podatkowej, w którym konstrukcja przedawnienia została przebudowana, ma być jeszcze korzystniejszy dla płacących podatki. Czy rzeczywiście?

Nowe zasady pobierania podatku u źródła, czyli nowe problemy podatników

Nowe zasady pobierania podatku u źródła, czyli nowe problemy podatników

Z początkiem 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w podatkach dochodowych w tym, m.in. nowe regulacje w zakresie poboru podatku u źródła. W ich konsekwencji zwolnienie od podatku oraz stosowanie obniżonych stawek w momencie wypłaty należności w wielu przypadkach będzie niemożliwe, co doprowadzi do realnego wzrostu opodatkowania. I choć istnieje prawna możliwość późniejszego odzyskania nadwyżki, przedsiębiorców czeka cały szereg problemów.

Fiskus chce zniechęcić podatników do schematów podatkowych

Fiskus chce zniechęcić podatników do schematów podatkowych

1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej, wprowadzające obowiązek raportowania fiskusowi schematów podatkowych. Nowe zasady, mające swoje źródło w dyrektywie unijnej, mają na celu ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej. Wywołują jednak liczne kontrowersje.

Umowa o współdziałanie według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Umowa o współdziałanie według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Celem projektu nowej Ordynacji podatkowej jest wprowadzenie kompromisowych rozwiązań na linii podatnik – organ podatkowy. Autorzy projektu chcą wyeliminować władczą postawę fiskusa wobec przedsiębiorców i zastąpić ją różnorodnymi formami współpracy między tymi podmiotami. Jednym z nowych rozwiązań ma być umowa o współdziałanie (ang. cooperative compliance). Jednak jej idea, pozornie słuszna, budzi liczne wątpliwości.

Nadpłata podatku – czym jest, kiedy występuje,
kto może otrzymać zwrot?

Nadpłata podatku – czym jest, kiedy występuje, kto może otrzymać zwrot?

Początek roku oznacza zbliżający się obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. W wyniku zsumowania osiągniętego przychodu oraz finalnego ustalenia należnego podatku niejednokrotnie okazuje się, że doszło do niedopłaty lub nadpłaty podatku. Zaliczki na podatek dochodowy były zatem niższe lub wyższe niż te wynikające z rocznej deklaracji podatkowej. Czym jest nadpłata podatku, kiedy występuje i kto może otrzymać jej zwrot?

Rozszerzona definicja rzeczywistego właściciela –
nowe wymagania dla podatników

Rozszerzona definicja rzeczywistego właściciela – nowe wymagania dla podatników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w polskim prawie podatkowym pojawił się szereg zmian, na które przedsiębiorcy muszą się dokładnie przygotować. Jedną z nich są nowe regulacje dotyczące poboru podatku u źródła oraz powiązana z tą tematyką uszczegółowiona definicja rzeczywistego właściciela (tzw. beneficial owner), która w bardzo istotny sposób może wpływać na rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Przejęcie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym jako forma wygaśnięcia
zobowiązania podatkowego

Przejęcie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym jako forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że jedną z możliwych form wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przejęcie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Co należy wiedzieć o takim sposobie wygaśnięcia? Jakie są jego konsekwencje i kiedy dokładnie następuje?

Umowa podatkowa według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Umowa podatkowa według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Umowa podatkowa proponowana przez autorów projektu nowej Ordynacji podatkowej jest zupełnie nową instytucją w polskim prawie podatkowym. Jej szczegóły określa rozdział 10 dokumentu. Można znaleźć w nim nie tylko przyzwolenie na zawarcie takiej umowy, ale również szczegółowe informacje, w jaki sposób może zostać ona zawarta pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Jednak bez względu na to, jaki charakter będą miały jej zapisy, zawarte w niej postanowienia muszą mieścić się w granicach obowiązującego prawa. Ewentualne ustępstwa nie mogą dotyczyć wysokości wymiaru podatku.

Dla objęcia opodatkowaniem VAT niezbędna jest zapłata wynagrodzenia

Dla objęcia opodatkowaniem VAT niezbędna jest zapłata wynagrodzenia

Zdaniem fiskusa każdy, kto dokonuje czynności w ramach działalności gospodarczej, co do zasady powinien zostać uznany za podatnika VAT. Reguła ta wg organu podatkowego dotyczy również bezpłatnego przekazania towaru między małżonkami. Nie ma znaczenia istnienie między nimi wspólności majątkowej, skoro towar wykorzystywany był do działalności przedsiębiorstwa należącego wyłącznie do jednego z małżonków. Sąd w Gdańsku w wyroku z 11 grudnia 2018 r. stwierdził, że obowiązuje również zasada, zgodnie z którą opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i usług, a zatem dla objęcia tym ciężarem fiskalnym niezbędny jest element zapłaty wynagrodzenia (wyrok WSA w Gdańsku, sygn. akt I SA/Gd 939/18).

Nowelizacje ustaw podatkowych przyjęte przez sejm
w październiku 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.

Nowelizacje ustaw podatkowych przyjęte przez sejm w październiku 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r.

W listopadzie 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przynosi wiele istotnych zmian w podatkach dochodowych, które w dużej mierze weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów mają przede wszystkim ułatwić podatnikom realizację obowiązków podatkowych oraz zwiększyć czytelność i precyzję istniejących regulacji. Jednakże, czy w rzeczywistości przyniosą one zamierzony skutek?

Czy dostawę przerwaną na pewien czas
można uznać za WDT?

Czy dostawę przerwaną na pewien czas można uznać za WDT?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli odbiorca towarów z Wielkiej Brytanii jest znany, a zasady dostawy zostały określone w umowie, wówczas dostarczenie towaru do magazynu w Belgii, z którego towar jest dostarczany do odbiorcy, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT).

Opodatkowanie odsetek od pożyczki na wypłatę dywidendy

Opodatkowanie odsetek od pożyczki na wypłatę dywidendy

Pozyskanie pieniędzy na wypłatę dywidendy nie wiąże się z uzyskaniem przychodu, jego zwiększeniem, zabezpieczeniem lub zachowaniem jego źródła. Zatem odsetek od pożyczki na wypłatę dywidendy nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania
podatkowego według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Najnowszy projekt ustawy Ordynacja podatkowa istotnie poszerza katalog podmiotowego i przedmiotowego zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego oraz rezygnuje z instytucji wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu.

Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna – warunki zastosowania uproszczenia w VAT

Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna – warunki zastosowania uproszczenia w VAT

W obrocie gospodarczym z zagranicą firmy bardzo często biorą udział w tzw. transakcjach łańcuchowych. Co do zasady dotyczy to takich transakcji, gdy pomiędzy sprzedawcą towaru a jego ostatecznym odbiorcą pojawiają się kolejne podmioty występujące m.in. w roli pośrednika. Na tym tle szczególną uwagę należy poświęcić Procedurze uproszczonej w Wewnątrzwspólnotowych Transakcjach Trójstronnych (dalej: WTT), która w wielu przypadkach – choć po spełnieniu licznych warunków – może ułatwić życie przedsiębiorcom handlującym towarami w UE.

Fiskus rozstrzygnął sprawę przedsiębiorcy, ale od siedmiu lat twierdzi, że o tym nie wie

Fiskus rozstrzygnął sprawę przedsiębiorcy, ale od siedmiu lat twierdzi, że o tym nie wie

Siedem lat – tyle może zająć ochrona majątku firmy i dochodzenie swoich praw przed fiskusem, nawet jeśli – jak pokazuje sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2018 r. – podstawą żądania tej ochrony jest postanowienie wydane przez... fiskusa (sygn. akt I FSK 1892/18).

Aby uzyskać zwolnienie z podatku, pracodawca musi sprawdzać, co jedzą pracownicy

Aby uzyskać zwolnienie z podatku, pracodawca musi sprawdzać, co jedzą pracownicy

Zgodnie z wydaną 22 listopada 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacją indywidualną wartość kuponów żywieniowych dla pracowników stanowi dla nich przychód. Pracodawca, który je wydaje, nie kontrolując, na jakie posiłki lub artykuły spożywcze są przez pracowników przeznaczane, nie może skorzystać z przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych (0115-KDIT2-2.4011.361.2018.2.HD).

Spółka zachowa prawo do odliczenia VAT,
nawet jeśli transakcja nie doszła do skutku

Spółka zachowa prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli transakcja nie doszła do skutku

Prawo do odliczenia podatku jest fundamentalną zasadą systemu VAT w całej Unii Europejskiej. Prawo to może być ograniczone tylko w wyjątkowych sytuacjach, a podstawą takiego ograniczenia nie może być nawet fakt, iż planowana działalność, w związku z którą podatnik nabył usługi opodatkowane, w ogóle nie doszła do skutku. Ważniejszy jest bowiem zamiar rozpoczęcia działalności będącej źródłem transakcji podlegających opodatkowaniu – tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 października 2018 r., C-249/17.

Zasada domniemania rzetelności (dobrej wiary) zobowiązanego w projekcie nowej ordynacji podatkowej

Zasada domniemania rzetelności (dobrej wiary) zobowiązanego w projekcie nowej ordynacji podatkowej

Polscy podatnicy przyzwyczaili się już do faktu, że w sporze z organem podatkowym stoją na przegranej pozycji. Fiskus z góry zakłada, że wszelkie pomyłki w rozliczeniach są zamierzonym działaniem zobowiązanego. Nawet wtedy, kiedy ewentualne błędy są wynikiem niewiedzy – to podatnik musi udowodnić nieufnemu organowi, że jest uczciwy. Szansą na zmianę podejścia organów podatkowych do zobowiązanych jest Projekt nowej ordynacji podatkowej, nad którymi trwają obecnie prace w Sejmie. Zawarta w nim zasada domniemanej rzetelności podatnika ma skutecznie chronić dobre imię i interesy polskich przedsiębiorców.

Leasing i amortyzacja samochodu w firmie w 2019 r.

Leasing i amortyzacja samochodu w firmie w 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie negatywne zmiany w zasadach opodatkowania nabycia i użytkowania samochodu w firmie. Odczują je przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy wykorzystują auto w prowadzonej działalności gospodarczej i do celów prywatnych, z uwagi na wprowadzenie limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tego tytułu. Stracą również biorący w leasing auta warte więcej niż 150 tys. zł.

„Fiskus się zbroi” – rząd wyda 1,9 mld zł na modernizację KAS w latach 2019-2022

Fiskus się zbroi – rząd wyda 1,9 mld zł na modernizację KAS w latach 2019-2022

Pod koniec października Ministerstwo Finansów zapowiedziało kolejną modernizację Krajowej Administracji Skarbowej. Program ma rozpocząć się już w 2019 r. i potrwać kolejne 4 lata. Resort finansów szacuje, że modernizacja będzie kosztowała ponad 1,9 mld zł. Ma objąć przede wszystkim podwyżki wynagrodzeń i reorganizację techniczną. Czy tak duże wydatki są potrzebne? Jakie konsekwencje dla podatników mają planowane zmiany?

Organy, zamiast działać, przedłużają terminy
na podjęcie tych działań

Organy, zamiast działać, przedłużają terminy na podjęcie tych działań

W orzecznictwie sądów administracyjnych istniały rozbieżności co do określenia momentu skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT przez organy podatkowe. W braku jednolitej linii orzeczniczej organy wielokrotnie przyjmowały, że przedłużenie tego terminu następuje z dniem wydania postanowienia o przedłużeniu zwrotu lub najpóźniej w dniu złożenia tego postanowienia w placówce operatora pocztowego. W wyroku z 22 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził, że termin zwrotu podatku od towarów i usług może skutecznie przedłużyć jedynie postanowienie o przedłużeniu, doręczone podatnikowi przed upływem terminu zwrotu (sygn. akt I SA/Po 691/18).

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie
dokumentacji cen transferowych

Nowe projekty rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

Dzień po ukazaniu się projektów rozporządzeń w sprawie cen transferowych w zakresie podatków PIT i CIT, we wtorek 20 listopada 2018 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa nowe projekty rozporządzeń w sprawie ich dokumentacji. Mają one określić szczegółowy zakres elementów lokalnej oraz grupowej dokumentacji cen transferowych i tym samym ułatwić podatnikom dochowanie formalności związanych z ich sporządzaniem.

Fiskus także dopuszcza się nadużyć w VAT

Fiskus także dopuszcza się nadużyć w VAT

Nadużycia w podatku VAT są faktem. Olbrzymia skala wyłudzeń sprawia, że budżet państwa każdego roku traci miliardy złotych. Problem ten występuje nie tylko w Polsce – walkę z tym zjawiskiem podejmują wszystkie państwa Unii Europejskiej. Tym samym przyjmowanie regulacji prawnych, które pozwolą ten szkodliwy proceder ograniczyć, jest bez wątpienia słuszne. Konieczne jest jednak zachowanie pewnych zasad i norm, które pozwolą chronić także uczciwego podatnika. Tymczasem coraz częściej mówi się, że obok walki z nadużyciami w podatku VAT pojawiają się nowe nadużycia – tym razem dokonywane przez fiskusa. Jednym z nich jest podejście do mechanizmu podzielonej płatności, czyli tzw. split payment.

Błędna stawka VAT na fakturze – analiza podatkowa

Błędna stawka VAT na fakturze – analiza podatkowa

Przyczyny wykazywania nieprawidłowej stawki VAT na fakturze mogą być wynikiem niewłaściwej klasyfikacji podatkowej danego towaru lub usługi przez wystawcę faktury. Bywają także rezultatem zwykłej omyłki pisarskiej powstałej w trakcie wystawiania faktury. Zastosowanie błędnej stawki wywiera skutki zarówno dla dostawcy, jak i nabywcy. Natomiast w przypadku powstania uszczuplenia podatku należnego może to skutkować sankcjami finansowymi na gruncie ustawy VAT, jak również konsekwencjami karno-skarbowymi. Warto zatem dokładnie przeanalizować skutki błędnego zafakturowania i ustrzec się ewentualnych błędów.

Prawa i obowiązki zobowiązanego według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Prawa i obowiązki zobowiązanego według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Projekt nowej Ordynacji podatkowej z dnia 4 lipca 2018 r. wprowadza instytucję „zobowiązanego”. Pod tym pojęciem według słowniczka do ustawy należy rozumieć podatnika, płatnika, inkasenta, osobę trzecią oraz następcę prawnego. Ustawodawca w Rozdziale 3 projektu ustawy składającym się z dwóch artykułów wymienił przysługujące tym osobom uprawnienia oraz ciążące na nich obowiązki. Czym są i co z nich będzie wynikało?

Należytą staranność należy zachować także
w imporcie

Należytą staranność należy zachować także w imporcie

Od kilku lat przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych muszą wykazać, że dochowali należytej staranności w weryfikacji kontrahenta. Brak jej dokonania może skutkować utratą prawa do odliczenia VAT. Najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza, że obowiązek ten dotyczy również transakcji importowych, ale odpowiedzialność podatnika nie może mieć charakteru bezwzględnego.

Korzystne wyroki w sprawach o przedłużanie
terminów zwrotów VAT

Korzystne wyroki w sprawach o przedłużanie terminów zwrotów VAT – urzędy skarbowe powinny oddać zatrzymane pieniądze?

Uchwała NSA I FPS 2/16 z 24 października 2016 r. wywołała falę zażaleń na postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT wydawane przez organy podatkowe w latach 2014-2016. Powoli zaczynają zapadać korzystne wyroki w tych sprawach, z czym przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje. Jednak czy orzeczenia te są respektowane przez organy podatkowe?

Podatek od wyjścia, czyli nowy podatek od 2019 r.

Podatek od wyjścia, czyli nowy podatek od 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w podatkach dochodowych. Jedną z najistotniejszych może być wprowadzenie opodatkowania od niezrealizowanych zysków, czyli tzw. exit tax. W istocie będzie to nowy podatek płacony przez podmioty przenoszące majątek za granicę. I choć do wprowadzenia stosowanych regulacji ustawodawca był zobowiązany dyrektywą unijną, to i tak nie należy mieć złudzeń, że zakres zastosowania polskich przepisów będzie znacznie szerszy niż w innych państwach wspólnoty.

Cesja wierzytelności na rzecz banku to usługa
ściągania długów opodatkowana VAT

Cesja wierzytelności na rzecz banku to usługa ściągania długów opodatkowana VAT

Transakcja sprzedaży istniejących niewymagalnych lub przyszłych wierzytelności na rzecz banku skutkująca przeniesieniem ciężaru finansowania na bank nie stanowi usługi finansowania. Należy ją uznać za usługę ściągania długów, podobną w swej konstrukcji do usługi factoringu, który na gruncie ustawy o VAT powinien być traktowany analogicznie jak cesja wierzytelności – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 16 listopada 2018 r. interpretacji podatkowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.585.2018.3.AKO.

Podatek u źródła od 2019 r. – co dalej ze zwolnieniem?

Podatek u źródła od 2019 r. – co dalej ze zwolnieniem?

Niewątpliwie podatek u źródła („WHT” – ang. withholding tax) należy do kategorii obciążeń podatkowych firm, które wzbudzają największe kontrowersje wśród przedsiębiorców. Pomimo że podatnikami podatku u źródła są firmy z zagranicy (nierezydenci PIT i CIT), a polskie firmy występują jedynie w charakterze płatnika tego podatku, to niejednokrotnie ekonomiczny ciężar zapłaty daniny spoczywa właśnie na polskim przedsiębiorcy. Do tej pory możliwe było uniknięcie zapłaty podatku zarówno na gruncie ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, jak i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tymczasem od 1 stycznia 2019 r. przepisy ulegną zaostrzeniu, a dotychczasowe warunki zwolnienia od zapłaty podatku zostaną znacznie obostrzone.

Deklarację po kontroli celno-skarbowej
skorygujesz tylko raz

Deklarację po kontroli celno-skarbowej skorygujesz tylko raz

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw coraz bliżej. 9 listopada kontrowersyjny projekt nowelizacji o KAS został przegłosowany przez Sejm i przekazany Prezydentowi. Wygląda zatem na to, że pozostała już tylko „ostatnia prosta". Jeżeli prace przebiegną sprawnie, nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już od przyszłego roku. Co się zmieni? Czy istnieje ryzyko pozbawienia podatników prawa do sądu?

Czy „Innovation Box" to realna szansa na podatkowe oszczędności?

Czy „Innovation Box" to realna szansa na podatkowe oszczędności?

W sierpniu tego roku został opublikowany projekt ustawy przewidującej wiele zmian w zakresie podatku dochodowego. Celem tej regulacji jest z jednej strony dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce, z drugiej natomiast ujednolicenie i uproszczenie przepisów dotyczących podatku dochodowego. W ramach planowanych modyfikacji zakłada się wprowadzenie tak zwanego Innovation Box, czyli mechanizmu umożliwiającego obniżenie opodatkowania dochodu osiąganego z praw własności intelektualnej. Jak to działa? Czy Innovation Box to realna szansa na podatkowe oszczędności?

Samochód w firmie. Na co warto zwrócić uwagę
od 2019 roku?

Samochód w firmie. Na co warto zwrócić uwagę od 2019 roku?

23 października 2018 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustaw PIT i CIT, w wyniku których, począwszy od 2019 r., na niekorzyść dla podatników zmienią się m.in. zasady rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów w firmie. Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmą tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują pojazdy firmowe do celów prywatnych i służbowych, jak również całą rzeszę firm, które korzystają z najbardziej popularnej formy finansowania pojazdów, jaką jest leasing. W rezultacie profiskalny charakter nowelizacji zmierza wprost do zwiększenia podstawy opodatkowania dla zdecydowanej większości podatników prowadzących działalność gospodarczą. Na tym tle wyróżnia się jednak kilka rozwiązań prawnych, które w efektywny sposób mogą zneutralizować wzrost obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem samochodów od 2019 r.

Ponad 30 nowych opłat, podatków i danin

Ponad 30 nowych opłat, podatków i danin

4 października 2018 r. odbył się trzeci dzień obrad 69 posiedzenia sejmu. Jednym z jego punktów było „Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019”. Zdaniem chwalącej projekt Minister Finansów polityka budżetowa rządu wpisuje się w strategię rozwoju i jest przyjazna wzrostowi gospodarczemu. Z przedstawionych przez posłów opozycji danych wynika jednak zupełnie coś innego.

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez powiadomienia pełnomocnika

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez powiadomienia pełnomocnika

Organy skarbowe w ostatnim okresie wykazują się ogromną aktywnością w wydawaniu decyzji określających zobowiązania podatkowe. Istotnym zagadnieniem, które musi być brane przy tym pod uwagę jest to, iż zobowiązania podatkowe, co do zasady, ulegają przedawnieniu. Należy jednak pamiętać, iż przepisy Ordynacji podatkowej przewidują szereg przypadków, gdy bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu. Jednym z takich przypadków jest wszczęcie postępowania karnego skarbowego i powiadomienie o tym fakcie podatnika. Nie zawsze jednak dostarczenie takiej informacji podatnikowi oznacza zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co otwiera organowi skarbowemu drogę, do czasami wieloletniej, procedury zmierzającej do określenia podatnikowi zobowiązań podatkowych w drodze decyzji.

Usługa gastronomiczna w kosztach uzyskania przychodu

Usługa gastronomiczna w kosztach uzyskania przychodu

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu: „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych” (Dz.U. 1992 nr 21, poz. 86, ze zm.). Dlatego każdy wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę na któryś ze wskazanych w tym artykule kosztów, organy podatkowe uznają za wyłączony z rachunku podatkowego. W wyroku z 23 października 2018 r. wojewódzki sąd administracyjny wskazał jednak, że „...nie każdy wydatek na zakup usługi gastronomicznej należy klasyfikować do kosztów reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów” (wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 741/18).

Kontrahenta trzeba wybierać rozważnie

Kontrahenta trzeba wybierać rozważnie

Organy Krajowej Administracji Skarbowej, jak również wymiaru sprawiedliwości coraz częściej wskazują na konieczność należytej weryfikacji kontrahenta, z którym firma nawiązuje współpracę. Jej zaniechanie bądź niedokonanie w stopniu należytym może rodzić poważne konsekwencje, zwłaszcza na gruncie prawa podatkowego. Ustalenie przed podjęciem współpracy, z kim tak naprawdę mamy do czynienia, nabiera w dzisiejszych czasach szczególnego znaczenia.

Sąd pouczył fiskusa: przepisy prawa podatkowego
to nie tylko te, które noszą taką nazwę

Sąd pouczył fiskusa: przepisy prawa podatkowego to nie tylko te, które noszą taką nazwę

W ramach wzmożonej polityki uszczelniania systemu fiskalnego organy podatkowe odmawiają udzielania interpretacji podatkowych. To pozwala im przerzucić odpowiedzialność za ewentualne błędy interpretacyjne na podatnika. W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia WSA w Opolu z 4 października 2018 r. organ odmówił wydania interpretacji, podnosząc, że wniosek o jej wydanie nie dotyczy przepisów prawa podatkowego. Sąd pouczył organ, że „...pojęcia „przepisy prawa podatkowego”, o którym mowa w art. 14b § 1 o.p., nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które w swoim tytule zawierają takie pojęcie” (I SA/Op 245/18).

Jak coś może być przychodem i jednocześnie nim nie być – czyli przykład hipokryzji fiskusa

Jak coś może być przychodem i jednocześnie nim nie być – czyli przykład hipokryzji fiskusa

Zbycie nieruchomości celem zwolnienia się z długu stanowi podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym źródło przychodu. Sprzedający nie może jednak w jego ramach skorzystać z przysługującego mu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy o PIT zwolnienia podatkowego – stwierdził naczelnik jednego z urzędów skarbowych, odmawiając podatnikowi prawa do tzw. ulgi mieszkaniowej. WSA w Gdańsku uznał takie rozumienie wskazanego przepisu za zbyt wąskie (wyrok z 24 października 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 683/18).

Fiskus daje i zabiera – nowe pomysły resortu
finansów budzą wątpliwości

Fiskus daje i zabiera – nowe pomysły resortu finansów budzą wątpliwości

Urzędnikom Ministerstwa Finansów zdecydowanie brakuje konsekwencji w podejmowanych działaniach. Z jednej strony chcą ułatwić przedsiębiorcom odzyskanie nadpłaconego podatku, a z drugiej planują rozwiązania mające zniechęcić firmy do dyskusji z kontrolującym ich organem. Podatnik musi zachować wzmożoną czujność wobec aparatu skarbowego.

Ulga abolicyjna należy się podatnikowi, nawet
gdy nie zapłacił podatku w innym państwie

Ulga abolicyjna należy się podatnikowi, nawet gdy nie zapłacił podatku w innym państwie

Podatek obliczony to nie to samo, co podatek zapłacony. Polski rezydent podatkowy będący osobą fizyczną może skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, nawet jeśli w państwie źródła dochodu nie zapłacił podatku i nawet w sytuacji, gdy Polska nie ma z tym państwem zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – wskazał w wyroku z 18 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (sygn. akt I SA/Gd 749/18).

Przychód ze zbycia udziałów w spółce osobowej a wynagrodzenie za wystąpienie z niej

Przychód ze zbycia udziałów w spółce osobowej a wynagrodzenie za wystąpienie z niej

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej pozwala uniknąć niekorzystnego mechanizmu podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku, zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z treścią ustawy CIT oraz ustawy PIT spółki osobowe co do zasady nie są podatnikami podatku dochodowego, w konsekwencji ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym spoczywa jedynie na ich wspólnikach. O ile kwestia opodatkowania przychodów wspólników w spółce osobowej nie budzi większych wątpliwości, to samo zbycie udziałów lub wystąpienie ze spółki osobowej często przysparza problemów interpretacyjnych, zwłaszcza w przedmiocie przyporządkowania takiej czynności do odpowiedniego źródła przychodów na gruncie ustawy o PIT.

Odstępne z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy stanowi koszt uzyskania przychodu

Odstępne z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy stanowi koszt uzyskania przychodu

W wyroku z 4 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wydatek firmy poniesiony na odstępne, stanowiące rekompensatę za wcześniejsze – zgodne z ugodą – przedterminowe rozwiązanie umowy, stanowi koszt uzyskania przychodu. Jak wskazał w uzasadnieniu: „Interpretując przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., należy kierować się przesłankami zdrowego rozsądku przy dokonywaniu oceny racjonalności poniesienia przez danego podatnika kosztu ...” (sygn. akt II FSK 2840/16).

Zobowiązania sprzedanego przedsiębiorstwa nie zmniejszą przychodu do opodatkowania

Zobowiązania sprzedanego przedsiębiorstwa nie zmniejszą przychodu do opodatkowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił niedawno skargę podatnika na interpretację w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem składu orzekającego w przychodzie do opodatkowania z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa uwzględnić należy również związane z nią zobowiązania. Ustalenia między stronami transakcji nie mają znaczenia, jeśli wartość długów została już uwzględniona w cenie sprzedaży.

Fiskus walczy z nieuczciwymi przedsiębiorcami,
czyli przestępcami i terrorystami

Fiskus walczy z nieuczciwymi przedsiębiorcami, czyli przestępcami i terrorystami

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Nim jedne przepisy podatkowe zdążą na dobre przyjąć się do porządku prawnego, a inne w ogóle wejść w życie, tworzy się następne. Podstawowym, jeśli nie jedynym celem wprowadzania nowych regulacji jest zapewnienie zwiększonych wpływów do państwowej kasy. Projekty budżetu państwa są budowane i przeliczane wprost w oparciu o zwiększone wpływy z poboru podatków. Ma je zapewnić uszczelnienie systemu podatkowego, czyli walka z niewpisującymi się w politykę budżetową fiskusa podatnikami, zwanymi przestępcami, a od niedawna również terrorystami.

Duże zmiany w rozliczeniu podatku u źródła

Duże zmiany w rozliczeniu podatku u źródła

Sejm na posiedzeniu 23 października 2018 r. uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Jako cel proponowanej regulacji wskazuje się uproszczenie prawa podatkowego i uszczelnienie systemu podatków dochodowych. W ramach tych regulacji największe zmiany czeka podatek u źródła. Jak zmieni się sytuacja podatników?

Niższy CIT w 2019 roku? – fakty i mity

Niższy CIT w 2019 roku? – fakty i mity

Ostatnie doniesienia medialne w zakresie nowelizacji podatków dochodowych skupiają się m.in. na obniżce stawek CIT. Do postulatu obniżenia CIT z 15% do 9% należy jednak podchodzić z ostrożnością, gdyż głównym celem fiskusa jest kontynuacja uszczelniania systemu podatkowego. Oznacza to, że większość z wprowadzanych zmian będzie jeszcze mniej korzystna dla przedsiębiorców niż dotychczas.

Wydatki z tytułu umowy deweloperskiej uprawniają
do ulgi mieszkaniowej

Wydatki z tytułu umowy deweloperskiej uprawniają do ulgi mieszkaniowej

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości podlega 19% opodatkowaniu. Daniny można uniknąć, przeznaczając uzyskane ze sprzedaży środki na własne cele mieszkaniowe, czyli np. na zakup innej nieruchomości, w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Fiskus wymagał jednak, by w terminie tym nastąpiło przeniesienie własności nabywanej na własne cele mieszkaniowe nieruchomości. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 11 października 2018 r.: „...z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PDOF nie można wywieść, że dla zastosowania zwolnienia konieczne jest, by w terminie wskazanym w tym przepisie nastąpiło również nabycie prawa własności rzeczy lub prawa, o którym mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o PDOF” (sygn. akt I SA/Po 500/18).

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych

Kwestie celno-podatkowe importu samochodów osobowych

Rynek używanych samochodów osobowych w Polsce jest zdominowany przez używane pojazdy sprowadzone z innych krajów UE, przede wszystkim z Niemiec, Francji, Holandii i Belgii. Jednak pomimo zdecydowanej dominacji na rynku wewnętrznym pojazdów używanych, samochodów sprowadzonych z krajów UE, istnieje znaczny rynek używanych pojazdów sprowadzonych np. ze Stanów Zjednoczonych. Ma to związek z atrakcyjną ceną używanych pojazdów na rynku amerykańskim. Jednak zanim podejmiemy decyzję o imporcie samochodu osobowego ze Stanów Zjednoczonych, powinniśmy taką decyzję oprzeć na dokładnym rachunku ekonomicznym, ponieważ sprowadzenie pojazdu z USA wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych dodatkowych wydatków, które musimy doliczyć do ceny zakupu samochodu i które wiążą się ze sprowadzeniem pojazdu ze Stanów Zjednoczonych. Należą do nich głównie: znaczne koszty transportu zakupionego pojazdu oraz należności celno-podatkowe, które należy uiścić po wprowadzeniu pojazdu na obszar celny Unii Europejskiej.

Fiskus zapomina, że „żyje” dzięki podatnikom i ich racjonalnym działaniom

Fiskus zapomina, że „żyje” dzięki podatnikom i ich racjonalnym działaniom

Nawet działania przynoszące straty mogą być uzasadnione celem gospodarczym oraz współgrać z dążeniem przedsiębiorcy do osiągania przychodów i zwiększania zysków – stwierdził w wyroku z 5 września 2018 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 706/18). Sąd uchylił decyzję urzędu celno-skarbowego odmawiającą zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjnej, ponoszonej przez podmiot powiązany w związku z produkcją i sprzedażą dokonywaną wewnątrz tej samej grupy kapitałowej.

Fiskus chwali się zwiększonymi wpływami
z podatków, a firmy ogłaszają upadłość

Fiskus chwali się zwiększonymi wpływami z podatków, a firmy ogłaszają upadłość

28 września 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało „Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2018 r.”. Fiskus pieje z zachwytu, chwaląc się wyższymi wpływami do państwowej kasy o blisko 16 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. To zasługa głównie działań uszczelniających system podatkowy oraz zwiększonych wpłat podatku dochodowego od przedsiębiorców. A wszystko to w warunkach korzystnej koniunktury gospodarczej. Polska wydaje się więc gospodarczym rajem. Tyle tylko, że dane płynące z innych źródeł mówią zupełnie coś innego.

CIT 9%, czyli kolejne zachęty i nowe problemy dla przedsiębiorców

CIT 9%, czyli kolejne zachęty i nowe problemy dla przedsiębiorców

Rząd dokonuje kolejnych zmian w podatkach, które mają zachęcić do prowadzenia biznesu. Planowane jest przede wszystkim uregulowanie opodatkowania kryptowalut, preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej oraz wprowadzenie niższej, dziewięcioprocentowej stawki CIT dla małych przedsiębiorstw. Ta ostatnia zmiana była zapowiadana od dawna i wydawało się, że może przynieść duże korzyści spółkom kapitałowym. Jednak może się okazać, że z nowych regulacji skorzysta niewielu.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika
(in dubio pro tributario) według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario) według projektu nowej Ordynacji podatkowej

Projekt nowej Ordynacji podatkowej z dnia 4 lipca 2018 r. zmienia istotnie zasady ogólne prawa podatkowego, w tym głównie zasady prowadzenia postępowania podatkowego, jak również wprowadza nową instytucję „zobowiązanego”, którym będzie zazwyczaj podatnik w owym postępowaniu. Wśród istotnych zmian wymienić można m.in. wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego oraz stanu faktycznego rozstrzyga się na korzyść zobowiązanego. Można by od razu przyklasnąć fiskusowi światłych rozwiązań, gdyby nie pewne wyjątki od tych zasad. Czy nowe zasady to faktycznie rewolucja, czy zwykłe mydlenie podatnikom oczu?

Ograniczenia ujmowania wydatków na obsługę marketingową w kosztach uzyskania przychodu

Ograniczenia ujmowania wydatków na obsługę marketingową w kosztach uzyskania przychodu

Koszty usług stałej obsługi marketingowej poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z podjętego 11 września 2018 r. rozstrzygnięcia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB1-1.4010.245.2018.2.ŚS). Jest to kolejna niekorzystna dla przedsiębiorców interpretacja nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Split payment a odwrotne obciążenie VAT

Split payment a odwrotne obciążenie VAT

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności VAT, wszedł w życie już 1 lipca 2018 r. Do tej pory niewielu przedsiębiorców zdecydowało się jednak na skorzystanie z tej konstrukcji z uwagi na fakt, iż budzi ona wiele wątpliwości. Szczególnie małe podmioty boją się, że zamrażanie pieniędzy na VAT-owskim koncie spowoduje trudności w utrzymaniu płynności finansowej. Niestety od 2019 r. przedstawiciele kilku branż, w tym branży budowlanej, nie będą już mieli wyboru. Split payment przybierze bowiem formę obowiązkową. Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej?

Zwrot VAT powinien być regułą

Zwrot VAT powinien być regułą

Przewidziana w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług instytucja przedłużania terminu zwrotu VAT podatnikowi stanowi jedynie wyjątek od zasady natychmiastowości zwrotu. Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając zarówno zaskarżone przez spółkę postanowienia organów podatkowych dwóch instancji, jak i broniące ich stanowiska rozstrzygnięcie WSA (wyrok z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1025/18).

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej – zastrzeżenia

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej – zastrzeżenia

W ostatnim czasie w środowisku polskich prawników, przedsiębiorców oraz ekonomistów toczą się burzliwe dyskusje na temat projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej. Najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia planowanego wprowadzenia wniosków grupowych o wydanie interpretacji podatkowych. Kolejne podmioty zwracają się do Ministerstwa Finansów o rozważenie wstrzymania prac nad projektem z uwagi na błędne sformułowanie przepisów, a niekiedy być może nawet ich sprzeczność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie zmiany budzą największe wątpliwości?

Dostawa wyrobów stalowych wraz z usługą
malowania – problem na gruncie VAT

Dostawa wyrobów stalowych wraz z usługą malowania – problem na gruncie VAT

Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną stawką podatku. W wielu przypadkach zastanawiają się, czy nie powinni rozdzielać usługi na odrębne czynności, które indywidualnie będą podlegały różnym stawkom VAT. Remedium na niejasne przepisy, jak również zmieniające się orzecznictwo, może być wystąpienie o wiążącą interpretację prawa podatkowego.

Korzystny wyrok dla przedsiębiorców: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

Korzystny wyrok dla przedsiębiorców: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21, poz. 86 ze zm.) stanowi, że przychodem są również wartości rzeczy, praw lub świadczeń otrzymanych nieodpłatnie. Jednak według najnowszej linii orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazana regulacja nie ma zastosowania do nieodpłatnej służebności przesyłu. Nie jest więc źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu CIT. Potwierdza to wyrok WSA w Gliwicach z 1 sierpnia 2018 r. (I SA/Gl 596/18).

Dalsze zmiany w cenach transferowych

Dalsze zmiany w cenach transferowych

Kolejne zmiany w zakresie cen transferowych mają wejść w życie z początkiem 2019 r. – tak wynika z najnowszego projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki nowym przepisom sporządzenie dokumentacji ma być prostsze, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Łatwiej ma być także z uzasadnieniem rynkowości stosowanych rozliczeń. Jednocześnie nowe regulacje mają doprowadzić do dalszego uszczelnienia systemu podatków dochodowych, czyli w praktyce większych kwot doszacowań podatku przez organy.

Konsekwencje Konwencji MLI

Konsekwencje Konwencji MLI (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties)

Z początkiem 2019 r. Polacy, którzy mają w Polsce rodzinę, ale pracują i zarabiają wyłącznie za granicą, będą musieli rozliczać się także z rodzimym fiskusem. Jest to konsekwencja przepisów, które weszły w życie 1 lipca 2018 r. Początkowo nowe regulacje będą dotyczyły jedynie części osób pracujących w Austrii oraz Słowenii, ale z czasem lista zobowiązanych podmiotów będzie się wydłużała. Powyższe jest rezultatem międzynarodowych regulacji (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) mających na celu walkę z unikaniem podwójnego opodatkowania.

Rewolucja w podatkach – rząd konsekwentny w
walce o dochody budżetowe

Rewolucja w podatkach – rząd konsekwentny w walce o dochody budżetowe

Rok 2019 przyniesie istotne zmiany, jeśli chodzi o podatki dochodowe. Rząd przyjął projekty ustaw, które znacząco wpłyną na sytuację podatników, zarówno osób fizycznych, jak i spółek. Znając tempo prac legislacyjnych obowiązujące w bieżącej kadencji parlamentu, z dniem 1 stycznia 2019 r. możemy obudzić się w nowej, jeszcze bardziej profiskalnej rzeczywistości.

Usługi na rzecz podmiotów powiązanych wyłączone
z kosztów uzyskania przychodów

Usługi na rzecz podmiotów powiązanych wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

Od stycznia 2018 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów świadczonych usług. Zmiany uderzyły wprost w podatników, przede wszystkim przedsiębiorców, pozbawiając ich możliwości zmniejszenia ciężarów fiskalnych. Nowe przepisy to kolejny przykład no to, że nie trzeba podwyższać stawek, by podwyższać podatki.

Uszczelnianie systemu podatkowego: VAT „od przedszkolaków” to też VAT

Uszczelnianie systemu podatkowego: VAT „od przedszkolaków” to też VAT

Fiskus uszczelnia system podatkowy i zapewnia zwiększone wpływy z VAT do budżetu państwa. W tym celu jeden z jego organów chciał obłożyć podatkiem od towarów i usług świadczoną przez gminę opiekę nad dziećmi w przedszkolu publicznym, a także ich wyżywienie. Organ dostrzegł, że gmina „zachowuje się jak podmiot gospodarczy”, a to z automatu musi zobowiązywać do płacenia podatków.

Ceny transferowe – zmiany na horyzoncie

Ceny transferowe – zmiany na horyzoncie

1 października 2018 r. upłynął ostateczny termin złożenia do Urzędu Skarbowego sprawozdań CIT-TP i PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za 2017 r. według znowelizowanych przepisów. Mimo że rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. był pierwszym, w którym podmioty powiązane wypełniały obowiązki dokumentacyjne na nowych zasadach, to na horyzoncie pojawił się kolejny obszerny pakiet zmian w obszarze cen transferowych. W założeniu fiskusa projekt ma na celu uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym. Jednak zasadniczym celem regulacji nadal pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego.

Ważny wyrok NSA w sprawie łączenia zwolnień podatkowych z zezwoleń na działalność w SSE

Ważny wyrok NSA w sprawie łączenia zwolnień podatkowych z zezwoleń na działalność w SSE

Zwolnieniem z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. może zostać objęty dochód ustalany łącznie z całej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) w oparciu o wszystkie posiadane przez niego zezwolenia” – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 2233/16. Rozstrzygnięcie to jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy wbrew stanowisku fiskusa mogą wykorzystywać wszystkie uzyskane zwolnienia podatkowe wobec wszystkich prowadzonych przez siebie inwestycji na terenie jednej SSE.

EXIT TAX nie przejdzie?

EXIT TAX nie przejdzie? – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tle dotychczasowych rozwiązań państw europejskich

Kolejnym krokiem polskiego rządu w stronę uszczelniania systemu podatkowego jest tak zwany exit tax, czyli „podatek od wyjścia”. Ma on zniechęcić polskich przedsiębiorców do przenoszenia działalności za granicę. Od 2019 r. taki zabieg będzie bowiem wiązał się z większym opodatkowaniem. Czy nowa regulacja rzeczywiście wejdzie w życie i ile przez to stracą przedsiębiorcy?

Podatek solidarnościowy – konsekwencje

Podatek solidarnościowy – konsekwencje

Od 2019 r. najbogatsi Polacy zapłacą nowy podatek – daninę solidarnościową. Zmiany te wynikają z opublikowanego w lipcu 2018 r. projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Co zmieni się na mocy nowych przepisów?

Bezprawne przedłużanie zwrotu VAT przez urzędy skarbowe

Bezprawne przedłużanie zwrotu VAT przez urzędy skarbowe

Wstrzymywanie zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom weszło już do kanonu praktyk fiskusa. Mowa tu o wielokrotnym przedłużaniu terminu zwrotu, do tego bez podania konkretnego uzasadnienia. Organy gubią się jednak w tym automatyzmie przedłużania i naruszają prawo. W wyroku z 18 lipca 2018 r. WSA w Opolu przypomniał fiskusowi, że „nie można przedłużyć skutecznie terminu, który już upłynął” (I SA/Op 170/18).

Exit Tax, czyli jak zdobyć „szybką gotówkę”,
aby wygrać wybory

Exit Tax, czyli jak zdobyć „szybką gotówkę”, aby wygrać wybory

Exit Tax może się okazać lekiem na obietnice wyborcze i ratunkiem w przyszłorocznej kampanii parlamentarnej. Podatnicy nie powinni mieć złudzeń – to prawo będzie wdrożone, choćby było złe, niekonstytucyjne i dopchnięte kolanem.

Organ przekroczył czas trwania kontroli

Organ przekroczył czas trwania kontroli –
konsekwencje w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Zarówno ustawa Prawo przedsiębiorców, jak i ustawy podatkowe określają czas trwania kontroli w firmie, którego organy nie mogą przekroczyć. Przepisy nie uściślają jednak konsekwencji jego przekroczenia, przez co fiskus chętnie korzysta z materiałów zgromadzonych również po upływie ustawowego limitu. W ostatnim czasie sądy administracyjne aprobują takie postępowanie, ale nie oznacza to, że podatnik nie może skutecznie bronić swoich interesów.

Interpretacja podatkowa nie zawsze chroni podatnika

Interpretacja podatkowa nie zawsze chroni podatnika

Urzędowa zmiana interpretacji co do zasady daje podatnikowi prawo do uzyskania zwrotu nadpłaty podatku zapłaconego w wyniku zastosowania się do wykładni fiskusa. Problem pojawia się w sytuacji, gdy zobowiązanie, którego dotyczyła zmieniona interpretacja, uległo już przedawnieniu. Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnej serii wyroków stwierdził, że w takiej sytuacji podatnik nie może już ubiegać się o zwrot nadpłaconej daniny.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej może odpowiadać za jej zobowiązania – także za zobowiązania podatkowe. Można to uznać ze swego rodzaju sankcję za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki we właściwym czasie. Odpowiedzialność tę ponosi jedynie osoba, która w chwili, gdy zgłoszenie takiego wniosku było konieczne (a obowiązek ten nie został dopełniony), pełniła funkcję członka zarządu. Udowodnienie tej okoliczności nie zawsze jest oczywiste, dlatego aby uchronić się przed odpowiedzialnością należy zadbać o silne dowody na wykazanie, kiedy przestało się pełnić tę funkcję. Taki wniosek można wyciągnąć z jednego z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2018 r., II FSK 3461/15.

Amerykańska FATCA podstępnie zbiera żniwo

Amerykańska FATCA podstępnie zbiera żniwo. Czy Trump okaże się grabarzem kontrowersyjnego prawa podatkowego?

Zacznijmy od przypomnienia, czym jest kontrowersyjne i wielokrotnie przez nas krytykowane amerykańskie prawo podatkowe FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). FATCA to ustawa federalna uchwalona w 2010 r., wdrożona 1 lipca 2014 r., która wymaga od zagranicznych instytucji finansowych identyfikacji amerykańskich klientów i przekazywania informacji o ich rachunkach finansowych bezpośrednio lub za pośrednictwem zagranicznego podmiotu. Głównym celem FATCA jest uniemożliwienie amerykańskim podatnikom korzystania z zagranicznych kont w celu unikania opodatkowania i dokonywania innych przestępstw podatkowych.

Rzetelna dokumentacja podstawą wstrzymania egzekucji skarbowej

Rzetelna dokumentacja podstawą wstrzymania egzekucji skarbowej

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej jest wyjątkiem od reguły jej wykonalności. Występujący o to podatnik musi użyć w swoim wniosku przekonującej argumentacji, aby sąd przyznał mu tymczasową ochronę przed jej skutkami. Najistotniejsza w tym względzie okazuje się rzetelna dokumentacja składana przez podatnika w toku postępowania. Potwierdził to wojewódzki sąd administracyjny rozstrzygnięciem z 4 września 2018 r. (sygn. akt I SA/Sz 482/18).

Nowa Ordynacja podatkowa od 2020 r. –
rewolucja czy pozorna zmiana?

Nowa Ordynacja podatkowa od 2020 r. – rewolucja czy pozorna zmiana?

Ministerialny projekt nowej ordynacji podatkowej ma wkrótce trafić do konsultacji publicznych. Zgodnie z założeniami ma być on krokiem milowym w kierunku stworzenia prostego, przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego. Resort finansów zapowiada, że nowa regulacja zagwarantuje przede wszystkim wzmocnienie mechanizmów ochronnych podatnika, poprawę relacji na linii podatnik – urzędnik oraz zwiększenie świadomości na temat obowiązków podatkowych. Zdaniem władz obecną ustawę trzeba zmienić, ponieważ jest przestarzała i nie nadąża za światowymi oraz unijnymi standardami podatkowymi. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2020 r. Czy szumnie zapowiadane reformy to prawdziwa rewolucja podatkowa, czy tylko pozorna zmiana?

Fiskus nie zwróci podatnikom pieniędzy, bo jemu przydadzą się bardziej

Fiskus nie zwróci podatnikom pieniędzy, bo jemu przydadzą się bardziej

Podwyższone od 1 stycznia 2011 r. podstawowe stawki VAT miały obowiązywać przez 3 lata. Pierwotny plan zakładał, że podatnicy tylko chwilowo będą się dorzucali do budżetu państwa, a stawki 22% i 7% VAT powrócą wraz z początkiem 2014 r. W sierpniu 2018 r. minister finansów potwierdziła, że wyższe stawki podatku od towarów i usług zostaną utrzymane także w 2019 r., gdyż pieniądze przydadzą się bardziej państwu niż podatnikom.

Rzecznik Praw Podatnika

Urzędnik obroni podatnika przed… urzędnikiem ? – projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika przekazany do konsultacji

Całkiem niedawno przedsiębiorcy zyskali obrońcę swoich interesów w osobie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Niedługo za sprawą resortu finansów dołączyć ma do niego Rzecznik Praw Podatnika, który reprezentował będzie obywateli w sprawach podatkowych. Znając dotychczasowe praktyki fiskusa można mieć spore wątpliwości, czy mnożenie kolejnych stanowisk urzędniczych to najlepsza droga do zadbania o interesy podatnika.

Jak należy rozumieć pojęcie podatnika
nieistniejącego na gruncie ustawy o VAT?

Jak należy rozumieć pojęcie podatnika nieistniejącego na gruncie ustawy o VAT?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podatnik nieistniejący to taki, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub stwarza pozory istnienia, ale nie uczestniczy w obrocie prawnym.

Marketing w kosztach podatkowych

Marketing w kosztach podatkowych

Intensywne działania marketingowe znacznie zwiększają szanse przedsiębiorcy na pozyskanie nowych klientów. Jednak nie każdy wydatek związany z promocją firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Protokół kontroli musi spełniać ustawowe wymogi

Protokół kontroli musi spełniać ustawowe wymogi – Naczelny Sąd Administracyjny krytycznie o działaniach fiskusa

Przepisy proceduralne szczegółowo określają, z czego składa się protokół kontroli. Brak obowiązkowych elementów może nawet uniemożliwić organowi wydanie decyzji wobec podatnika. Takie stanowisko potwierdził niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Usługi elektroniczne a zwolnienie z kasy fiskalnej

Usługi elektroniczne a zwolnienie z kasy fiskalnej

Podatnicy VAT wykonujący usługi na rzecz nie płacących podatków zobowiązani są do rejestracji obrotu z wykorzystaniem kas fiskalnych. Zwolnione z tego obowiązku mogą zostać podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną. Przedsiębiorcy często mają jednak trudności z wykazaniem przed fiskusem, że ich usługi są w ten sposób wykonywane.

Uchylenie decyzji podatkowej w zasięgu ręki

Uchylenie decyzji podatkowej w zasięgu ręki

Nie zawsze trzeba czekać na sądowe uchylenie decyzji podatkowej. Oczekiwany skutek może przynieść również dobrze sporządzone odwołanie, nawet w przypadku podatnika, który według organu podatkowego uczestniczył w karuzeli VAT. Kluczową kwestią dla odmówienia podatnikowi odliczenia podatku naliczonego są bowiem prawidłowe ustalenia faktyczne.

Prawo do zwrotu VAT jest niezbywalne

Prawo do zwrotu VAT jest niezbywalne

Możliwość odliczenia podatku naliczonego jest jednym z fundamentalnych praw przedsiębiorcy. Wątpliwości budzi kwestia, czy podatnik może przenieść prawo do uzyskania zwrotu na inny podmiot. Organy podatkowe uważają takie działanie za niedopuszczalne.

Przestępczość podatkowa na celowniku wymiaru sprawiedliwości

Przestępczość podatkowa na celowniku wymiaru sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość od momentu objęcia rządów w 2015 r. postawiło sobie za cel zwiększenie wpływów budżetowych, zwłaszcza z tytułu podatku VAT. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być między innymi walka z przestępcami podatkowymi. Wielu przedsiębiorców obawia się, że ciężkie działa, które wytaczają resorty sprawiedliwości i finansów mogą uderzyć w nich rykoszetem.

Wydatek na cele mieszkaniowe to także zakup drugiego mieszkania

Wydatek na cele mieszkaniowe to także zakup drugiego mieszkania – Naczelny Sąd Administracyjny przychylny dla podatników

Sprzedający nieruchomość może uniknąć zapłaty podatku, jeśli uzyskany z tego tytułu przychód przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Spory z fiskusem często koncentrują się wokół kwestii, kiedy zakup nowego lokum może zostać uznany za taki wydatek? Korzystne dla podatników stanowisko w tym przedmiocie zajął niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej
nie są kosztem dla jej wspólnika

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie są kosztem dla jej wspólnika

W środowisku przedsiębiorców znów zawrzało za sprawą nowej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Organ na skutek wniosku podatnika odniósł się do kwestii zaliczenia odsetek od pożyczki udzielonej spółce osobowej, jako kosztu jej wspólnika. Co to oznacza dla osób prowadzących działalność gospodarczą? Ile stracą podatnicy z uwagi na nową, kształtującą się linię orzeczniczą?

Co dla podatnika oznacza
nowa ordynacja podatkowa?

Co dla podatnika oznacza nowa ordynacja podatkowa?

Ministerstwo Finansów nie chce już nowelizować ordynacji podatkowej. Chęć powołania nowej ustawy argumentuje koniecznością doścignięcia światowych standardów prawnych i jest jednocześnie przyznaniem się do winy w kwestii niewłaściwego jak dotąd traktowania podatników. Jakie zmiany planuje wprowadzić fiskus i co tak naprawdę będą one oznaczały dla podatników?

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania karnoskarbowego

18 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał kolejną niekorzystną dla podatników uchwałę (komentarz do uchwały NSA, sygn. akt I FPS 1/18) dotyczącą przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, w jaki sposób podatnik powinien zostać poinformowany o wszczęciu postępowania karnoskarbowego, aby można było mówić o skutecznym zawieszeniu biegu terminu przedawnienia.

Inspektor danych osobowych a zwolnienie z VAT

Inspektor danych osobowych a zwolnienie z VAT

25 maja 2018 r. weszło w życie unijne rozporządzenie RODO regulujące zasady przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z nim w wielu przypadkach podmioty przetwarzające takie dane mają obowiązek powołać inspektora ochrony danych osobowych. W praktyce pojawiła się wątpliwość, czy pełnienie takiej funkcji w ramach działalności gospodarczej może podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Śmierć mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Śmierć mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Nowa Ordynacja podatkowa, której wejście w życie przewidziano na 1 stycznia 2020 r., ma być prosta, przejrzysta, a przede wszystkim przyjazna podatnikowi. To właśnie z myślą o nim ustawa podatkowa jest rewolucjonizowana. To jemu, w celu lepszego dialogu z fiskusem, służyć mają nowe regulacje i instytucje, wśród których znalazła się m.in. mediacja.

Podatki i niepewność prawa
największymi barierami rozwoju

Podatki i niepewność prawa największymi barierami rozwoju

Wpływy z podatków w 2017 r. stanowiły 90% dochodu budżetu państwa i były wyższe niż w roku poprzednim. Jest to zasługa przede wszystkim dobrej sytuacji w gospodarce. Jednak według raportów Narodowego Banku Polskiego to właśnie podatki i zmiany regulacji podatkowych stanowią główne bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.

Podatek od zysków hipotetycznych

Podatek od zysków hipotetycznych. Ostatnia szansa na uzyskanie dodatkowej rezydencji podatkowej

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie nowy podatek od zysków hipotetycznych. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przenieść swoje aktywa, siedzibę lub stały zakład za granicę i tam zrealizować zyski kapitałowe, zapłacą z tego tytułu podatek. Osoby chcące zdążyć ze zmianą rezydencji podatkowej i uniknąć tego obciążenia muszą pamiętać, że pozostało im już niewiele czasu.

Fiskus znów zabiera przedsiębiorcom

Fiskus znów zabiera przedsiębiorcom. Na celowniku podmioty powiązane

1 stycznia 2018 r. wszedł w życie nowy art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków ponoszonych na rzecz tzw. podmiotów powiązanych. W kwietniu Ministerstwo Finansów doprecyzowało, o jakie koszty chodzi.

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych

W kwietniu 2018 r. opublikowano zaproponowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w przepisach Ordynacji podatkowej dotyczący indywidualnych interpretacji podatkowych. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z wykorzystywaniem indywidualnych interpretacji podatkowych przez grupy podatników do osiągania korzyści podatkowych. Nowelizacja wywrze także wpływ na dotychczas wydane interpretacje podatkowe, dotyczące czynności z udziałem podmiotów powiązanych.

Nowy podatek

Nowy podatek od zysków, których nie ma

Podatek od niezrealizowanych zysków to kolejne z obciążeń fiskalnych przyjmujące za podstawę opodatkowania fikcję dochodową. Przenoszone przez przedsiębiorcę poza granice RP aktywa zostaną opodatkowane daniną na rzecz polskiego fiskusa w zakresie, w jakim wygenerowałyby one zyski w kraju. Nowy podatek miałby wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

Najem krótkoterminowy

Najem krótkoterminowy jako nowy sposób fiskusa na wyższe wpływy do budżetu państwa? WSA wyjaśni rozbieżności.

Fiskus postanowił zaostrzyć interpretację obowiązujących przepisów podatkowych odnośnie do rozliczania krótkoterminowego najmu. Zdaniem skarbówki podatnicy powinni rozliczać się jak przedsiębiorcy, bez możliwości korzystania z preferencyjnej stawki ryczałtu w wysokości 8,5%. Wątpliwości co do tego, kiedy najem należy uznać za działalność gospodarczą, a nie prywatną rozstrzygnięte zostały przez sądy administracyjne. Czy dotychczasowa działalność organów podatkowych była prawidłowa?

Firma opodatkuje sprzedaż prawa do utworu jak zysk kapitałowy

Firma opodatkuje sprzedaż prawa do utworu jak zysk kapitałowy

W marcu 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podjął temat podatku dochodowego od osób prawnych w kontekście sprzedaży prawa do utworu. Chodziło o ustalenie, czy uzyskane przychody ze sprzedaży praw majątkowych generują obowiązek prezentowania ich jako zysków kapitałowych. Zajęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że po stronie przedsiębiorcy istnieje konieczność dokonania osobnego wyliczenia uzyskanego dochodu i niemożność ewentualnego łączenia takich zysków ze stratą z innych źródeł przychodów. Jakie zagrożenia się z tym wiążą? Kto ucierpi najbardziej?

Klauzula pewności prawa

Klauzula pewności prawa – jeden z czterech filarów „Konstytucji Biznesu” – kolejne plany,
a jakie są fakty?

„Konstytucja Biznesu” to jeden z głównych projektów prawnych obecnego rządu. Jego celem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jednym z jej kluczowych filarów jest klauzula pewności prawa, która gwarantuje właściwą ochronę przedsiębiorcom stosującym w swojej działalności utrwaloną dotąd praktykę. Jednak czy rzeczywiście klauzula działa?

Utworzenie przez fundację spółki celowej

Utworzenie przez fundację spółki celowej do realizacji
celów statutowych nie podlega zwolnieniu z CIT

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach: „Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów” (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97, z późn. zm.). Fundacja, tworząc spółkę celową i obejmując w niej udziały, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Bez znaczenia jest bowiem fakt, że powołanie i działalność spółki ma służyć wyłącznie realizacji jej celów statutowych.

Fiskus musi określić termin zwrotu VAT

Fiskus musi określić termin zwrotu VAT

21 marca 2018 r. w Łodzi, zapadł rewolucyjny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczący podatku VAT. W wydanym orzeczeniu stwierdzono, iż data określająca nowy termin zwrotu podatku VAT nie może być późniejsza niż data zakończenia prowadzonych postępowań, w tym także kontroli podatkowej. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Czy skrócą się terminy zwrotu nadwyżki podatku VAT?

Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej

Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej

7 maja 2018 r. Dyrektor KIS wydał kontrowersyjną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczania przychodu ze sprzedaży miejsca w spółce osobowej. Takie rozumienie przepisów to kolejny cios wymierzony w polskich przedsiębiorców. Ile i w jaki sposób stracą podmioty sprzedające udziały?

Spółka zapłaci VAT rozliczając się z udziałowcem

Spółka zapłaci VAT rozliczając się z udziałowcem

Spółki przez wiele lat toczyły dyskusje z fiskusem, czy przekazując odchodzącemu udziałowcowi nieruchomość w zamian za jego umorzone akcje muszą odprowadzić podatek VAT z tego tytułu. Spór zakończył w 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że czynność ta podlega opodatkowaniu. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął również niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Planowane zmiany w leasingu aut osobowych

Planowane zmiany w leasingu aut osobowych – konsekwencje podatkowe

Kilkanaście dni temu resort finansów oficjalnie zapowiedział zmiany związane z rozliczeniami podatkowymi dokonywanymi w ramach zawartej umowy leasingu samochodu. Nowa koncepcja wprowadziła zamęt i niepokój wśród polskich przedsiębiorców, ponieważ zakłada szereg niekorzystnych rozwiązań. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, oceniając projekt Ministerstwa Finansów, nie pozostawił na nim suchej nitki. Czy polski rząd przejmie się apelem ze strony organizacji i wycofa się z realizacji swoich planów?

Split payment

Split payment od lipca 2018 r. – konsekwencje dla przedsiębiorców

1 lipca 2018 r. weszła w życie kontrowersyjna regulacja podzielonej płatności VAT, czyli tzw. split payment. Jest to kolejny pomysł Ministerstwa Finansów na uszczelnienie systemu podatkowego, który od samego początku budzi wątpliwości podatników. Wiele osób podnosi, że nowy mechanizm jest „zabójstwem” dla osób prowadzących działalność w skali mikro. Czy rzeczywiście należy się bać nowej regulacji?

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska również dla fiskusa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych ukształtował się pogląd, zgodnie z którym organy podatkowe mogą wykorzystywać instytucję skargi pauliańskiej w celu dochodzenia wierzytelności publicznoprawnych. Egzekwowanie przez fiskusa należności podatkowych poprzez stosowanie środka charakterystycznego dla stosunków cywilnoprawnych – pomimo iż jest niekorzystne dla samych podatników – uznane zostało przez Trybunał za działanie zgodne z Konstytucją RP.

Opodatkowanie VAT i PCC

Opodatkowanie VAT i PCC pożyczki od spółki dla członka zarządu

Komentarz do wyroku NSA, sygn. akt II FSK 1105/16.

W kwietniu 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył toczącą się trzy lata batalię pomiędzy przedsiębiorcą a organami administracji państwowej oraz sądami, w której spór toczył się o ustalenie obowiązku podatkowego z tytułu zawartej pomiędzy członkiem zarządu spółki a spółką umowy pożyczki. Sąd przyznał rację fiskusowi. Podatnicy znów zapłacą więcej.

Presja fiskalna

Presja fiskalna – co oznacza dla przedsiębiorców?

Eksperci szacują, że w latach 2018-2019 deficyt sektora finansów publicznych zmierzać będzie w kierunku 3 procent PKB. Łatanie dziury budżetowej wiąże się z potrzebą zwiększenia wpływów z tytułu podatków. Dla przedsiębiorców oznacza to wzmożone kontrole i spory z organami podatkowymi.

Pensja dyrektora maltańskiej spółki
bez podatku w Polsce

Pensja dyrektora maltańskiej spółki bez podatku w Polsce

Dochód polskiego dyrektora zarządzającego maltańską spółką podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to stanowisko w wydanej 25 maja 2018 r. indywidualnej interpretacji podatkowej.

Podatek akcyzowy

Prawne pułapki na podatników. Tym razem celem akcyza

Uszczelnianie systemu podatkowego weszło w nową fazę. Fiskus żąda zapłaty akcyzy od przedsiębiorców rejestrujących czasowo samochody, celem umożliwienia ich wywozu za granicę. Choć robią to zgodnie z literą prawa, zamykają sobie drogę do odzyskania opłaconej w kraju akcyzy.

Dokumentacja podatnika – papierowa, czy elektroniczna?

Dokumentacja podatnika – papierowa, czy elektroniczna?

Przywiązanie organów podatkowych do dokumentów w wersji papierowej to tylko jeden z argumentów, iż fiskus mentalnie nadal tkwi w poprzednim stuleciu. Na szczęście z duchem czasu coraz częściej idą sądy administracyjne, które w tego typu sprawach stają po stronie podatników. Przykładem może być sprawa pewnej spółki obciążonej karą porządkową za przekazanie dokumentacji na płycie CD, a nie – jak żądał tego organ – w formie dokumentu.

Przedsiębiorca może ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy fiskalnej

NSA uchylił interpretację indywidualną fiskusa – przedsiębiorca może ponownie odliczyć wydatek na zakup kasy fiskalnej

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że organy skarbowe błędnie odmawiały prawa do ponownego odliczenia wydatku na kasę fiskalną w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. A zatem interpretacja fiskusa odnosząca się do przejmowania obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas rejestrujących przez spółki powstałe w wyniku przekształcenia jest wadliwa.

Urzędowa interpretacja chroni prawo do zwrotu podatku

Urzędowa interpretacja chroni prawo do zwrotu podatku

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego chroni podatnika, który się do niej zastosował. Zakres tej ochrony bywa jednak często przedmiotem sporów z fiskusem. W jednym z najnowszych orzeczeń wojewódzki sąd administracyjny zdecydował, iż należy ją pojmować w sposób szeroki.

Podatek od działalności cyfrowej

Nowe propozycje Komisji Europejskiej dotyczące regulacji podatku od działalności cyfrowej

Na początku marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozwiązania mające na celu opodatkowanie działalności cyfrowej w sprawiedliwy i zrównoważony sposób na terenie całej Unii Europejskiej. Pomysłodawcy projektu zauważyli, że rozwój przedsiębiorstw opartych na działalności cyfrowej, takich jak media społecznościowe czy dostarczanie treści za pomocą Internetu, ma ogromny wpływ na gospodarkę unijną. Obecnie aż 9 z 20 największych pod względem kapitalizacji firm stanowią przedsiębiorstwa cyfrowe – dziesięć lat temu była to jedna taka firma. Obowiązujące przepisy podatkowe nie są dostosowane do rzeczywistej sytuacji na rynku, ponieważ nie uwzględniają nowych sposobów generowania zysków w cyfrowym świecie, a także ogromnej roli, jaką odgrywają w tym procesie użytkownicy. Zastosowanie rozwiązań zaproponowanych przez Komisję Europejską ma być odpowiedzią na powyższe problemy.

Interpretacje podatkowe

Fiskus wydaje interpretacje podatkowe, których potem sam nie uznaje

Organy podatkowe wydają indywidualne interpretacje podatkowe, w zgodzie z którymi podatnicy przeprowadzają transakcje. Po ich dokonaniu wnoszą o należny zwrot VAT – wówczas fiskus odmawia, odwracając się od wydanej wcześniej interpretacji. W efekcie nie tylko wstrzymuje zwrot VAT, ale i żąda zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sądy nazywają to szkodzeniem podatnikowi i wciąganiem go w pułapkę.

Przestępstwo skarbowe
a przedawnienie

Postawienie zarzutu przestępstwa skarbowego a przedawnienie

Każdy przedsiębiorca w prowadzonej przez siebie działalności powinien dobrze orientować się w gąszczu przepisów regulujących podejmowane przez niego działania. I pamiętać, że musi mieć się na baczności szczególnie wtedy, gdy wykonuje ustawowe obowiązki ogólnie zwane skarbowymi, bo konsekwencje ich niedopełnienia mogą być bardzo duże. Co dokładnie się dzieje, gdy świadomie bądź nieświadomie przedsiębiorca uszczupli lub choćby narazi na uszczuplenie należności publicznoprawne?

Podatek od przychodów
bez pokrycia

Od przybytku głowa boli. 75% podatku od przychodów bez pokrycia

Jeśli prezenty ślubne, to tylko przelewem, a dniówka za zbieranie truskawek – za pokwitowaniem. Nieudokumentowane darowizny, nawet te od najbliższej rodziny, zagraniczne zarobki i odkładane latami oszczędności można bowiem w sporej części utracić, jeśli nie udowodni się legalności ich pochodzenia. Od tzw. przychodów bez pokrycia trzeba zapłacić 75% podatek.

Podatek dochodowy od
wynajmu powierzchni biurowej

Spółka zapłaci podatek dochodowy od wynajmu powierzchni biurowej

Przychody z tytułu własności nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli budynek wykorzystywany jest wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika. Problem pojawia się w sytuacji, gdy spółka wynajmuje część powierzchni biurowej innym podmiotom. Zdaniem fiskusa jedynie przeznaczenie niewielkiej części nieruchomości na cele komercyjne pozwala uniknąć podatku.

Fiskus ma prawo do skargi pauliańskiej

Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Skarb Państwa ma prawo żądać, aby sąd uznał za bezskuteczną czynność dłużnika, która doprowadziła do jego niewypłacalności. Oznacza to, że zbycie majątku w toku postępowania przed organem podatkowym z pokrzywdzeniem fiskusa może skutkować pozwaniem przed sąd cywilny osoby, która taki majątek nabyła. W takim wypadku to Skarb Państwa musi udowodnić, że podatnik działał z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela. Wcale nie oznacza to jednak, że podatnik może pozostać bierny i nie podejmować żadnych działań, by bronić swoich racji.

Interpretacje podatkowe

Podejrzenie unikania opodatkowania nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu interpretacji podatkowej

Od ponad 1,5 roku obowiązują art. 119a–119f Ordynacji podatkowej pozwalające organom podatkowym na zakwestionowanie czynności dokonywanych przez podatników, jeśli uznają, że czynności te mają charakter sztuczny i zmierzają jedynie do osiągnięcia korzyści podatkowej. Organy, powołując się na te regulacje i odmawiając podatnikom wydania interpretacji podatkowych, nie biorą jednak pod uwagę przesłanek wyłączających stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Niedawno sąd administracyjny opowiedział się po stronie podatników.

Fiskus wie lepiej

Orzecznictwo sądów to tylko dodatek. Fiskus wie lepiej, jak interpretować przepisy

Choć małżonkowie nabyli wspólnie nieruchomość 9,5 roku przed jej sprzedażą, to w obliczu śmierci jednego z nich fiskus uznał, że udział zmarłego obciążony będzie 19% podatkiem dochodowym. Dodatkowo odmówił możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie tego udziału. Stojąc na straży pieniędzy Skarbu Państwa i odmawiając podatnikowi korzystnego dla niego rozstrzygnięcia, zawarł w jednej interpretacji dwa sprzeczne stanowiska.

Uzasadnienia fiskusa muszą być rzetelne

Uzasadnienia organów podatkowych muszą być rzetelne, nie enigmatyczne

Organy podatkowe muszą właściwie uargumentować brak uznania dla stanowiska przedstawionego przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Są też zobowiązane wskazać, jakie to stanowisko powinno być i dlaczego. Takie konkluzje przyniósł trwający blisko pięć lat, toczony przed trzema sądami, niedawno zakończony spór przedsiębiorcy z fiskusem.

Mistrz Świata bohaterem afery podatkowej

Jak mistrz świata Formuły 1 stał się (niesłusznie) bohaterem afery podatkowej

Ze względu na duże obciążenia podatkowe coraz więcej znanych ludzi, m.in. polityków, sportowców i biznesmenów, przenosi swoje centra biznesowe do atrakcyjnych jurysdykcji podatkowych. Na taki krok zdecydował się także Lewis Hamilton, przez co został wrzucony przez media do jednego worka z bohaterami afery Paradise Papers. Sęk w tym, że struktury prawne, z których Hamilton skorzystał na Wyspie Man, nie są nielegalne.

Przedawnienie zobowiązania

Przedawnienie zobowiązania korzystne dla dłużnika, ale i dla fiskusa

Przedawnienie zobowiązania to okoliczność, która niewątpliwie cieszy dłużnika, gdyż uwalnia go od odpowiedzialności za dług. Równie szczęśliwy z tego powodu może być fiskus. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że przedawnienie zobowiązania skutkuje u dłużnika powstaniem przychodu do opodatkowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

„Timeo Danaos et dona ferentes” – tymi łacińskimi słowami, które znaczą: „boję się Greków nawet, gdy składają dary”, kapłan Laokoon ostrzegał Trojan przed prezentem, jaki w postaci drewnianego konia sprawili im Grecy. Idealnie oddają one też nastawienie podatników do pomysłu nowej minister finansów o powołaniu instytucji Rzecznika Praw Podatnika.

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Podejrzenie dokonywania w polskim obrocie prawnym legalnych czynności, służących jednak zmniejszeniu zobowiązań fiskalnych, skłoniło ustawodawcę do wprowadzenia regulacji mających temu zapobiec. Nowelizacją Ordynacji podatkowej, 15 lipca 2016 r. weszła w życie tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Po blisko półtorarocznym okresie obowiązywania, wydaje się, że rodzi więcej wątpliwości niż wprowadza jasności do porządku prawnego.

Zmiany w ustawie o podatku PIT

Zmiany w ustawie o podatku PIT

Prezydent podpisał kolejną obszerną nowelizację przepisów prawa podatkowego. Proponowane zmiany opierają się na założeniu odbudowy dochodów finansowych w budżecie państwa i ograniczeniu zjawiska tzw. agresywnego planowania podatkowego. Szczególnie istotna wydaje się być reforma ustawy o PIT odnosząca się do wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku dochodowego – od 2018 r. ich przychody podlegają opodatkowaniu stawką 18% i 32%.

Neutralność podatku VAT

Podstawową zasadą podatku VAT jest jego neutralność. Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny przypomniał o tym fiskusowi

W pogoni za pieniędzmi fiskus jest gotów odgryźć własny ogon – dla zaspokojenia fiskalnego apetytu Minister Finansów chciał odmówić jednej z gmin prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Na szczęście sądy po raz kolejny powstrzymują zapędy MF, przypominając o naczelnych zasadach prawa.

Śmierć nie zwolni z podatków

Śmierć nie zwolni z podatków

W życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki. Podatki są jednak pewniejsze – w świetle niektórych pomysłów legislacyjnych śmierć zdaje się jedynie pojęciem względnym. Ministerstwo Rozwoju chce na przykład, by mimo zgonu przedsiębiorcy zachować ciągłość rozliczeń podatkowych jego firmy.

NIP na paragonie i kasy fiskalne online

NIP na paragonie i kasy fiskalne online

Zakup udokumentowany paragonem, a potem powrót po fakturę? Tak, ale tylko pod warunkiem, że będzie on spersonalizowany. Jeśli po dokonaniu transakcji nabywca zapomni poprosić o dopisanie na paragonie NIP-u, nie będzie mógł go później objąć fakturą i odliczyć takiego kosztu zakupu towaru lub usługi. Projektowana zmiana łączy się ściśle z wprowadzeniem kas fiskalnych podpiętych do sieci teleinformatycznej. Nowe regulacje autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Finansów mają zacząć obowiązywać w tym roku.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości a kwestie podatkowe

Decydując się na zniesienie dotychczasowej współwłasności nieruchomości, podatnicy powinni pamiętać, że nie zawsze będzie ono neutralne podatkowo. Tym samym niezbędne jest odpowiednie zaplanowanie sposobu przeprowadzania transakcji, które nie narazi podmiotów na ujemne konsekwencje finansowe podjętej decyzji. Czy właściwe ukształtowanie pod względem prawnym transakcji, a przede wszystkim wybór sposobu zniesienia współwłasności mają wpływ na wysokość i rodzaj podatku?

Zwrot podatku

Nowe zasady weryfikacji zasadności zwrotu podatku. Ustawodawca znacznie zwiększa kompetencje fiskusa

1 stycznia 2017 r. ustawodawca znacząco zmienił sytuację prawną podatników. Wprowadził nowe regulacje, które zwiększyły uprawnienia organów skarbowych do przeprowadzania kontroli podatkowych przedsiębiorców. Celami zmian według Ministerstwa Finansów są uszczelnienie systemu podatkowego, zwalczenie oszustw podatkowych i poprawa efektywności fiskusa w egzekwowaniu należności podatkowych. Czy dokonując reformy podatkowej, ustawodawca utrudni codzienne funkcjonowanie uczciwych podatników w obrocie gospodarczym?

Podatek dochodowy

Opodatkowanie PIT odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia

Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródła przychodów po nowemu

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje mają wprowadzać inne zasady dotyczące opodatkowania wynagrodzeń, przychodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów będzie publikowało wybrane informacje podatników

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który umożliwia Ministrowi publikowanie informacji zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych informacji podatkowych wynikających ze składanych przez podatników CIT zeznań podatkowych.

CIT – skutki podatkowe umorzenia długu

Umorzenie zobowiązań jest dla przedsiębiorcy podstawowym narzędziem, którym może on zmieniać swój portfel zobowiązań lub wierzytelności. Na umorzeniu bazuje wiele instytucji – począwszy od ugody, poprzez nowację zobowiązań, aż po tzw. datio in solutum (świadczenie w miejsce zobowiązania).

Ministerstwo Finansów chce zastąpić ustawy o PIT i CIT trzema nowymi ustawami

Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie kolejnego rewolucyjnego projektu w zakresie przepisów prawa podatkowego. Zmiany mają być zasadnicze, rząd chce bowiem doprowadzić do zastąpienia obecnych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych trzema nowymi ustawami regulującymi opodatkowanie dochodów z wynagrodzeń, działalności gospodarczej i oszczędności kapitałowych. Reformy w powyższym zakresie są konieczne. Pozostaje jednak do rozważenia: czy niezbędne jest przygotowywanie nowych aktów prawnych, czy wystarczy nowelizacja przepisów?

Usługi pośrednictwa handlowego/agencyjne – korzystne skutki w podatku dochodowym

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Ustawowa definicja umowy agencyjnej zawarta jest w art. 758 § 1 kodeksu cywilnego. Pamiętać należy, iż każda umowa, która spełnia wskazane powyżej elementy kodeksowe, będzie umową agencyjną. Nie ma przy tym znaczenia to, jak ją nazwiemy – a nazywana jest różnie, np. umową przedstawicielstwa handlowego.

Zmiany w ustawie o PIT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT. Przewiduje ona, że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT, wraz z odliczeniami.

Rozliczenia podatkowe

Jawność rozliczeń podatkowych podatników

24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym indywidualne dane niektórych podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości. Ustawodawca deklaruje, że jego intencją było zwiększenie transparentności podatkowej największych i osiągających najwyższe przychody podmiotów gospodarczych.

Zmiana w rozliczaniu nakładów na środki trwałe

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Umożliwia ona coroczne jednorazowe rozliczenia przez przedsiębiorców nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł.

In dubio pro tributario

Wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. NSA odwołał się wprost do klauzuli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Polskie prawo podatkowe cechują częste zmiany, niejasne definicje i trudności interpretacyjne systemu, z którym musi zmierzyć się każdy podatnik. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Ponadroczne funkcjonowanie przepisu, który miał być przychylny wszystkim podatnikom wykazało, że był on częściej wykorzystywany przez sądy administracyjne, aniżeli przez same instytucje podatkowe. Co powinien zrobić przedsiębiorca w sytuacji, kiedy przepis podatkowy jest niejasny, wykładnia jest niejednoznaczna i można go rozumieć na wiele sposobów? W jaki sposób powołać się na przedmiotową zasadę?

Skarbówka rzuca podatnikom kłody pod nogi

Regulacje prawa podatkowego silnie ingerują w sferę praw i wolności obywatelskich, a zatem szczególnie istotne jest, aby stanowione były w jasny i zrozumiały sposób. Jednak w praktyce okazuje się, że są to skomplikowane i obszerne regulacje, a określenie swoich uprawnień i obowiązków staje się dla podatników nie lada wyzwaniem.

Niezasadnie zwrócony podatek

Niezasadnie zwróconego podatku fiskus nie powinien odzyskiwać w postępowaniu cywilnym

W piśmie do Wicepremiera i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł pomysł związany z dochodzeniem należności podatkowych na drodze cywilnej na podstawie przepisów dotyczących nienależnego świadczenia (bezpodstawnego wzbogacenia).

Podatek od nieruchomości

Zmiana w płaceniu podatków od nieruchomości

Większość przedsiębiorców zobowiązana jest do regulowania podatku od nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Bez wątpienia stanowi to znaczne obciążenie finansowe. Maksymalne stawki podatków co roku ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Przez ostatnie dwa lata obserwujemy nieznaczny spadek tego wskaźnika, a w konsekwencji maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

Kontrole podatkowe

Nie taki diabeł straszny... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

Strach, a czasem wręcz panika – takie emocje najczęściej towarzyszą przedsiębiorcom, tuż po otrzymaniu zawiadomienia, że firma zostanie poddana kontroli podatkowej. Tymczasem, właściwa reakcja na fakt kontroli, rzutuje na cały jej przebieg. Dlatego należy unikać błędów popełnianych podczas początkowych etapów kontroli podatkowej.

Wojna z fiskusem

Lepiej się poddać, niż prowadzić wojnę z fiskusem?

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której przedmiotem był nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Konkluzje wypływające z tej kontroli zostały udokumentowane raportem NIK z 17 kwietnia 2015 r.

Postępowanie przed organem podatkowym

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organem podatkowym – urzędnicy wykorzystują wątpliwości.

Od stycznia 2016 roku, znowelizowane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadziły szereg znaczących zmian m.in. w zakresie udzielania pełnomocnictw oraz doręczania pism profesjonalnym pełnomocnikom.

Niesprawiedliwy podział danin
- bogatsi stracą, zyskają biedni

Zarabiasz więcej, więcej zapłacisz

Gruntowne zmiany systemu podatkowego są już przesądzone. Do końca roku rząd ma zdecydować, czy zlikwiduje podatek liniowy i wprowadzi jedną skonsolidowaną daninę łączącą w sobie PIT, składkę na ZUS i NFZ, czy też podniesie kwotę wolną od podatku i wprowadzi progresję podatkową. Pewne jest, że zmiany będą obowiązywać od stycznia 2018 roku. Wszystko w celu uproszczenia i przejrzystości obecnego systemu podatkowego.

Audyt podatkowy

Stress test podatkowy - czy jesteś gotowy na wizytę KAS?

Jak sprawić, by kontrola celno-skarbowa w firmie zakończyła się brakiem stwierdzenia nieprawidłowości? Co zrobić, aby nie była traumatycznym przeżyciem? Jakie działania podjąć, a jakich unikać? Jak się przygotować i odpowiednio zabezpieczyć?

Spółki prawa handlowego

Sprzedaż spółek zagranicznych a opodatkowanie

Sprzedaż spółek zagranicznych to proces wieloetapowy i wymagający specjalistycznej wiedzy. Oprócz właściwego przygotowania dokumentacji oraz posiadania praktycznej znajomości przepisów prawnych umożliwiających zbycie udziałów zagranicznej spółki, niezbędne jest odpowiednie rozliczenie podatkowe. Czy w każdym przypadku taki obowiązek podatkowy wystąpi? W zakresie praw majątkowych wykonywanych za granicą, opodatkowanie zależy od tego, gdzie nabywca posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę oraz gdzie została dokonana czynność zawarcia umowy. Co zatem powinni wiedzieć przedsiębiorcy planujący takie działania?

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości: spółka cywilna czy jej wspólnicy?

Podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatek VAT

Otrzymanie faktury z opóźnieniem bez wpływu na podatek

Moment, w którym ujmuje się w deklaracji transakcje objęte odwrotnym obciążeniem, nie powinien rozstrzygać o tym, kiedy można odliczyć podatek VAT. Tym samym nawet w przypadku zadeklarowania transakcji po upływie trzech miesięcy od jej dokonania można odliczyć podatek w okresie, w którym jest on należny. Taki wniosek można wyprowadzić z przepisów unijnych oraz z opartych na nich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podobne stanowisko zajął także w ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Fiskus nie respektuje wyroków TSUE w sprawie rozliczania VAT

Bezspornym jest, że neutralność podatku VAT dla przedsiębiorców stanowi fundament, który leży u podstaw konstrukcji tej daniny. Zgodnie z tą nadrzędną regułą ciężar podatku od wartości dodanej wytwarzanej na poszczególnych etapach obrotu gospodarczego ponosi ostateczny konsument, który co do zasady nie jest podatnikiem VAT.

Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT

Z art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot. Teoretycznie urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji bądź w korekcie deklaracji.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012