Podatek od loterii, gier, konkursów, pokera online

 

Przedsiębiorcy urządzający gry objęte monopolem państwa, gry hazardowe (z wyłączeniem loterii promocyjnych), loterie fantowe, pieniężne oraz gracze pokera w kasynie, są zobowiązani do podatku od gier (podatek od loterii). W 2021 roku zapłacili go w sumie 3,5 mld zł, czyli niemal dwukrotnie więcej niż jeszcze 3 lata wcześniej. Oprócz obliczania i wpłaty podatku, na podatnikach spoczywa również obowiązek terminowego składania deklaracji.

 

Przedsiębiorcy organizują różnego rodzaju konkursy, loterie, sprzedaż premiową czy inne aktywności marketingowe mające na celu zwiększenie przychodów. Klienci otrzymujący te świadczenia powinni rozliczyć się z fiskusem, jednak niewielu z nich wie o tym obowiązku i nie jest świadoma ciążącego na nich ryzyka podatkowego.

Kancelaria Prawna Skarbiec, która w 2022 roku znalazła się wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego w kraju, oferuje swoim Klientom pełne rozliczenie, które obejmuje podatek od loterii, gier, konkursów, pokera online i pomoc w realizacji obowiązków sprawozdawczych przed odpowiednimi organami nadzoru.

 

Nasze usługi obejmują:

 • audyt podatkowy prawidłowości rozliczania podatku od loterii, gier, konkursów, pokera online;
 • zmiany w Polskim Ładzie;
 • wsparcie w realizacji obowiązków podatnika i płatnika, złożeniu deklaracji podatkowych;
 • pomoc w opracowaniu regulaminu gier, loterii i konkursów.

 

Podatek od loterii, gier, konkursów oraz pokera online – podstawa opodatkowania

 

Podatek od loterii i większości gier hazardowych regulowany jest przez Ustawę z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Stanowi ona, że podatek od tych rodzajów działalności hazardowej jest pobierany przez podmioty prowadzące takie gry i loterie. Stawki podatku mogą się różnić w zależności od rodzaju gry. Podmioty prowadzące gry i loterie mają więc obowiązek pobierania podatku od loterii, gier, konkursów oraz pokera online od uczestników lub od siebie samego, w zależności od rodzaju gry. Pobrany podatek jest następnie przekazywany do właściwego urzędu skarbowego.

Ważne jest, aby gracze, organizatorzy loterii, gier, konkursów oraz pokera online byli świadomi obowiązujących przepisów dotyczących podatków. W przypadku wątpliwości lub pytań zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów podatkowych dotyczących tych dziedzin hazardowych.

 

Opodatkowanie nagród

 

Na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W związku z tym dochody polskiego rezydenta z tytułu wygranej w zagranicznym konkursie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. Przychód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł, chyba, że nagrody będą korzystały ze zwolnienia.

 

Zwolnienie

 

Ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z konieczności opodatkowania wygranych w konkursach. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o PIT wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł.

Zatem w przypadku, gdy jednorazowa wygrana nie przekroczy kwoty 2 000 zł, podatnik i płatnik nie mają żadnych obowiązków z tego wynikających. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe zwolnienie nie dotyczy wszystkich konkursów, lecz tylko tych wyspecyfikowanych w pkt. 68. Zatem w pierwszej kolejności, przy definiowaniu warunków zwolnienia należy każdorazowo pochylić się nad regulaminem konkursu i jego założeniami.

 

Obowiązki płatnika PIT

 

Jeżeli korzystanie z powyższego zwolnienia będzie niemożliwe to podmiot wypłacający nagrodę obowiązany jest rozliczyć zryczałtowany podatek dochodowy oraz wykazać podatek w deklaracji zbiorczej PIT-8AR. W takim przypadku nie wystawia się natomiast informacji dla podatnika (ani PIT-11, ani żadnej innej).

 

Gry hazardowe – stawki opodatkowania

 

Odrębne zasady mają zastosowanie w przypadku gier hazardowych, gdzie istotne będą przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Gry losowe to gry, w tym urządzane przez sieć Internetową, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, innymi słowy występuje w nich losowość. Gry losowe to w szczególności: loterie pieniężne, gry cylindryczne, gry liczbowe, gry w kości, gra bingo pieniężne, gra telebingo, loterie fantowe, gra bingo fantowe, loterie promocyjne, loterie audioteksowe.

W przypadku tego typu gier przedmiotem opodatkowania jest urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera; udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

Stawka podatku od gier jest różna w zależności od konkretnego typu gry i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż dotyczące sportowego współzawodnictwa zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

 

Obowiązki sprawozdawcze

 

W przypadku wygranych podatnicy powinni składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe dla podatku od gier oraz obliczać i wpłacać podatek od gier miesięcznie na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy urządzający gry liczbowe są zobowiązani do obliczenia i zapłaty podatku od gier wstępnie, za okresy dzienne, nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.

Podmiot urządzający turniej gry pokera jako płatnik jest obowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier oraz obliczania, pobierania i wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

Poker zagraniczny

 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że na terytorium Polski legalna jest gra w pokera online organizowana na terytorium Polski. Zatem do dochodów uzyskanych z takiej gry zastosowanie znajdą przepisy ustawy o grach hazardowych. Z kolei, gdy podatnik osiągnie dochody z gry stacjonarnej w pokera wtedy polska ustawa o grach hazardowych nie ma zastosowania i należy opodatkować takie świadczenie PIT.

Zastosowanie znajdzie tu jednak zwolnienie przewidziane w art. 21 ust 1 pkt 6a ustawy o PIT, pod warunkiem, że gra została urządzona i przeprowadzona przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.