Opcje walutowe

 

W związku z narastającym problemem zobowiązań przedsiębiorców wynikających z instrumentów pochodnych opartych o kursy walut, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje weryfikację treści umów, opracowuje dla przedsiębiorców strategie dalszego działania, prowadzi negocjacje z bankami, przygotowuje koncepcje sporów sądowych, weryfikuje czy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

Windykacja sądowa przez banki

 

W razie potrzeby zajmujemy się odpowiednim przygotowaniem majątku dłużnika na ryzyko sądowej windykacji roszczeń przez banki. Kancelaria Prawna Skarbiec posiada duże doświadczenie w weryfikacji i renegocjowaniu z bankami umów instrumentów pochodnych, takich jak:

  • opcje walutowe, swapy, umowy forward na stopę procentową;
  • instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;
  • kontrakty na różnicę;
  • inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy, wskaźnik finansowy, towar;
  • zaawansowane instrumenty pochodne odnoszące się m.in. do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych.

 

Dodatkowe usługi

 

W ramach swoich usług Kancelaria Prawna Skarbiec może zaproponować:

  • badanie indywidualnej dokumentacji konkretnych przedsiębiorców m.in. pod kątem ustalenia możliwości powołania się na nieważność czynności w wyniku której zaciągnięto zobowiązanie (kontrakt terminowy);
  • zestaw wyjaśnień dotyczących możliwości uchylenia się od skutków oświadczenia woli o zawarciu transakcji terminowej, albo zmiany sposobu wykonania transakcji terminowej lub wysokości określonego transakcją terminową świadczenia z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków, albo powołania się na innego rodzaju okoliczności umożliwiające uchylenie się od realizacji transakcji terminowej w wysokości i terminie.