Leasing i amortyzacja samochodu w firmie w 2019 r.

Leasing i amortyzacja samochodu w firmie w 2019 r.

2019-01-08

 

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie negatywne zmiany w zasadach opodatkowania nabycia i użytkowania samochodu w firmie. Odczują je przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy wykorzystują auto w prowadzonej działalności gospodarczej i do celów prywatnych, z uwagi na wprowadzenie limitów w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tego tytułu. Stracą również biorący w leasing auta warte więcej niż 150 tys. zł.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 2159), od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zmiany w rozliczeniach podatkowych w zakresie użytkowania samochodów osobowych w firmie.

Podniesiony został limit dokonywania amortyzacji tych pojazdów, przy jednoczesnym wprowadzeniu ograniczeń w możliwości ujmowania w kosztach uzyskania przychodu wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu w tzw. celach mieszanych, czyli zarówno do prowadzenia działalności, jak i do celów prywatnych.

 

75% wydatków

 

Jedną z najpopularniejszych form finansowania nabycia bądź użytkowania samochodu w firmie jest leasing. Od 1 stycznia 2019 r. wydatki ponoszone na nabycie i eksploatację aut (np. paliwo, naprawy, czy opłaty parkingowe) w związku z prowadzeniem działalności, zarówno tych wprowadzonych do firmy przed 1 stycznia 2019 r., nie będą już mogły zostać zaliczone w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu, jeśli auta będą wykorzystywane również do celów prywatnych.

W przypadku tak użytkowanego samochodu, przedsiębiorca będzie mógł do kosztów zaliczyć jedynie 75% wydatków, co zwiększy po jego stronie podstawę opodatkowania. Zmiany nie dotyczą samochodów wykorzystywanych tylko w celach prowadzenia działalności gospodarczej – tutaj nadal przedsiębiorcy mogą odliczać 100% kosztów.

 

Podniesienie limitów – dla jednych dobre, dla innych złe

 

Zmiany będą korzystne dla tych, którzy chcą korzystać w firmie z auta droższego niż 20 tysięcy €. Zwiększeniu uległ bowiem limit amortyzacji do kwoty 150 tysięcy złotych dla pojazdów spalinowych i hybrydowych, a także do 225 tysięcy dla elektrycznych – tu jednak przepisy by wejść w życie muszą uzyskać pozytywną decyzję Komisji Europejskiej o dopuszczalnej pomocy publicznej. Do czasu wydania decyzji, samochody elektryczne także obowiązuje limit 150 tysięcy złotych.

Z drugiej strony nowelizacja jest niekorzystna dla tych przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia 2019 r. wynajmą lub wezmą w leasing operacyjny auta droższe niż 150 tysięcy złotych. Możliwość zaliczania w koszty opłaty inicjacyjnej oraz rat leasingowych zostanie ograniczona procentowym współczynnikiem, obliczonym na podstawie proporcji wartości leasingowanego pojazdu do kwoty 150 tysięcy złotych.

Stracić mogą również ci przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedać samochód zakupiony za więcej niż 150 tysięcy złotych, a wartości tej nie zdążyli jeszcze w pełni zamortyzować. W nowelizacji znalazł się zapis, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nabytego uprzednio samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym, są wydatki na jego nabycie, ale w kwocie nie przekraczającej dopuszczalnych limitów, po pomniejszeniu o dokonane już odpisy amortyzacyjne.

 

Rejestracja i amortyzacja

 

Nowelizacja ustalająca limity ujmowania w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej wydatków ponoszonych w związku z użytkowaniem auta w firmie, a co za tym idzie, limitująca możliwość obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, oparta została o konstrukcję limitów w odliczaniu VAT.

Przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia tego podatku tylko w przypadku wydatków poniesionych z tytułu wykorzystywana samochodu osobowego do celów związanych z działalnością gospodarczą. Korzystający z auta także do celów prywatnych, ma prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku VAT.

Chcąc mieć prawo do pełnego odliczenia VAT należy w urzędzie skarbowym dokonać zgłoszenia samochodu na formularzu VAT-26. Niezbędne jest również prowadzenie tzw. kilometrówki oraz sporządzenie regulaminu korzystania z auta. Deklarację VAT-26 można złożyć także drogą elektroniczną.

 

Samochód jako środek trwały

 

Rejestracji auta na firmę nie mogą dokonać prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej z uwagi na nieposiadanie przez te podmioty osobowości prawnej. Ale nie oznacza to, że nie mogą oni amortyzować jak środka trwałego samochodu w swojej firmie. W ich przypadku właścicielem pojazdu nie może być po prostu firma, a będzie nim osoba fizyczna.

By w ewidencji księgowej można było dokonywać odpisów amortyzacyjnych za samochód, jak za środek trwały, musi stanowić on własność lub współwłasność podatnika oraz zostać nabytym (lub wytworzonym) przez niego we własnym zakresie, a przewidywany okres używania nie może być krótszy niż rok.

Auto musi być wykorzystywane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Za środek trwały nie będzie uznany samochód niekompletny i niezdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Zakup samochodu, którego odpisów amortyzacyjnych dokonywać będzie następnie przedsiębiorca, musi zostać udokumentowany, w zależności od osoby zbywcy: fakturą VAT, fakturą VAT marża, fakturą bez VAT lub umową cywilnoprawną, od której należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych, gdy zbywcą jest osoba fizyczna.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec