Limit CIT w odniesieniu do usług IT

Limit CIT w odniesieniu do usług IT

2019-03-28

 

W grupach kapitałowych coraz powszechniejszą praktyką jest wewnątrzgrupowe świadczenie usług IT. Standaryzacja procesów oraz specyficzna wiedza z obszaru informatyki i zarządzania projektami IT sprawiają, że grupy kapitałowe decydują się na powierzenie funkcji IT jednemu podmiotowi i obsługę przez ten podmiot pozostałych.

Regulacje wprowadzone do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2018 r. nie sprzyjają jednak takiemu uregulowaniu współpracy w ramach grup w obszarze IT. Zgodnie z art. 15e ust 1 pkt 1) ustawy o CIT podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Co do zasady katalog ten nie uwzględnia zatem bezpośrednio usług w zakresie IT. W związku jednak ze wskazaniem w ostatnim zdaniu art. 15e ust 1 pkt 1) ustawy CIT sformułowania „świadczeń o podobnym charakterze”, w zakresie usług IT wykształciła się już spora praktyka organów w zakresie kwalifikacji usług IT do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie.

 

Help desk

 

Usługi help desk polegają na świadczeniu usług wsparcia technicznego dla użytkowników. Organy podatkowe wskazują, że usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych znajdują się poza limitem określonym powyżej (por. interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4010.124.2018.3.KK, z dnia 26 września 2018 r.).

Podobna klasyfikacja została dokonana w stosunku do bieżącego wsparcia IT oraz dostawy sprzętu komputerowego (interpretacja nr 0111-KDIB13.4010.436.2018.1.JKT podobnie 0114-KDIP2-2.4010.365.2018.2.AM z dnia 19 października 2018 r.). Można więc przyjąć, że popularny help desk znajduje się poza limitem.

 

Systemy informatyczne, programowanie

 

Systemy informatyczne zapewniane różnym spółkom z grupy stanowią kolejną podgrupę w zakresie usług IT. Fiskus wskazuje, że administrowanie oprogramowaniem ERP z poziomu centralnego, pomoc techniczna w zakresie korzystania z oprogramowania ERP oraz doskonalenie procedur nie jest objęte limitem (nr 0111-KDIB1-2.4010.309.2018.2.PH). Podobnie w stosunku do usług serwisu i utrzymania oprogramowania i systemów informatycznych (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.363.2018.1.AW).

Często spotykaną kategorią usług IT jest także programowanie. Co do zasady usługi IT obejmujące usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania nie podlegają opodatkowaniu. Tak wskazał organ w interpretacji nr 0111-KDIB2-3.4010.124.2018.3.KK z dnia 26 września 2018 r.

 

Doradztwo

 

Dużą grupą usług IT stanowią usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) pojęcie „doradztwo” oznacza „udzielanie fachowych porad”.

Innymi słowy, usługi takie muszą się charakteryzować doradczym charakterem, tzn. muszą z nich wynikać rekomendacje, czy przedstawiać analizę różnych sytuacji. Takie usługi podlegają już limitowi. Na to wskazuje przykładowo stanowisko organu w interpretacji nr 0114-KDIP2-2.4010.345.2018.2.AG z dnia 11 października 2018 r.

 

Zarządzanie i koordynacja projektów

 

Ostatnią dużą grupą usług IT są usługi związane z koordynacją projektów IT, zarządzaniem systemami informatycznymi, usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) oraz usługi związane z zarządzaniem siecią. Niestety w tym zakresie fiskus jest bardzo konsekwentny i traktuje takie usługi jako objęte limitem (przykładowo interpretacja nr 0114-KDIP2-3.4010.100.2018.3.MS z dnia 13 lipca 2018 r.).

Zakres usług IT jest bardzo obszerny i w każdym wypadku wymaga indywidualnej analizy. Temat komplikuje dodatkowo niejednolite podejście organów podatkowych oraz fakt, że przepisy CIT nie posługują się pojęciem usług kompleksowych.

Zatem co do zasady każda usługa powinna być wyodrębniona, o ile jest to możliwe i odrębnie sklasyfikowana. Dobrą praktyką w tym zakresie jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Doświadczenie uczy jednak, że przed złożeniem wniosku warto wcześniej wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego o klasyfikację usług.

Organy podatkowe próbują, pomimo opisania usług we wniosku oraz wskazania kodu klasyfikacji PKWiU, same dokonywać oceny ekonomicznego sensu świadczenia, wychodząc często w swojej interpretacji poza literalne ramy wykładni pojęć wskazanych w ustawie.

Wykorzystują do tego celu definicje funkcjonalne, a nawet systemowe usług stypizowanych w art. 15 e ust 1 pkt 1) ustawy CIT. W związku z powyższym część podatników nie występuje z wnioskami o interpretację, a przygotowuje we współpracy z doradcą podatkowym argumentację podatkową wraz z uzasadnieniem biznesowym na wypadek ewentualnej kontroli (tzw. defense file).

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec