Ministerstwo Finansów będzie publikowało wybrane informacje podatników

Ministerstwo Finansów będzie publikowało wybrane informacje podatników

2017-08-16

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą obowiązkowo publikowane będą indywidualne dane podatkowe zawarte w składanych deklaracjach podatkowych przez podatników.

 

Dane podatników do publikacji

 

  • wysokości osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów,
  • wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
  • wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
  • wysokości podstawy opodatkowania,
  • kwocie należnego podatku.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje tylko tych, których wpływ na gospodarkę i budżet państwa jest istotny z punktu widzenia zarówno ich pozycji na rynku, jak też z uwagi na ich potencjalny wpływ na dochody budżetu państwa.

Obejmować będzie zatem wszystkie podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiąganego dochodu, jak również pozostałych podatników CIT, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła 50 mln €.

Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających z zeznań składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Minister Finansów uzyska uprawnienia do podawania do publicznej wiadomości wskazanych wyżej informacji również drogą elektroniczną.

Publikowane będą także dane identyfikujące podatnika, tj. nazwa i identyfikator podatkowy (NIP), wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który te informacje są publikowane. Publikować będzie można też efektywną stopę podatkową obliczoną jako procentowy udział kwoty podatku należnego zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym.

Podawane do publicznej wiadomości będą dane dotyczące 4 500 podatników o najwyższych przychodach (co odpowiada około 1% wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych), a także podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej bez względu na wysokości przychodów.

Założeniem Ministerstwa Finansów było, aby omawiane rozwiązania miały zastosowanie  począwszy od roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2018 r. i zakończy się po 31 grudnia 2017 r.

Ponadto podawane do wiadomości mają być także dane wynikające z zeznań za wcześniejsze lata podatkowe, począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2011 r.

Omawiana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec (Aktualizacja: 2018-05-07)