Nowe przepisy o prawach konsumentów

Nowe przepisy o prawach konsumentów

2016-08-31

 

Ujednolicenie przepisów dotyczących zawierania umów z konsumentami w lokalu firmy, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przez Internet – przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o prawach konsumenta. W przypadku umów zawieranych na odległość klient będzie mógł od niej odstąpić w terminie 14 dni – bez wskazania przyczyny.

Mowa o wdrożeniu przez Polskę przepisów unijnej Dyrektywy z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. W związku z nową ustawą uchylona zostanie ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Dzięki temu prawa konsumentów nie będą rozproszone w wielu ustawach, jak ma to miejsce obecnie.

Projekt regulacji o prawach konsumentów przewiduje dwie formy reklamacji: rękojmię i gwarancję. Nowa ustawa daje konsumentom prawo do uzyskania szerokiej gamy informacji związanych z podpisywaniem umów w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz przez Internet. Klient będzie musiał wyrazić zgodę na dodatkowe płatności związane z zakupem.

 

Potwierdzenie na piśmie umowy zawieranej przez telefon

 

W praktyce wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z faktu zawarcia umowy przez telefon. Projekt ustawy przewiduje obowiązek potwierdzania treści oferty przez firmę oraz zgody konsumenta w formie pisemnej bądź za pomocą innego nośnika. Dopiero po takim potwierdzeniu będzie można uznać, że klient zawarł umowę przez telefon. Podobna procedura będzie obowiązywała także w przypadku zmiany umowy.

 

Odstąpienie od umowy

 

Klient będzie mógł odstąpić od umowy w przypadku jej zawarcia poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni. Obecnie obowiązujące przepisy dają klientowi w takim wypadku 10 dni na odstąpienie od umowy bez podania powodów. Klient będzie mógł odstąpić od umowy korzystając z jednolitego formularza, dostępnego także w formie elektronicznej.

 

Odpowiedzialność za jakość sprzedanej rzeczy

 

Projekt reguluje zasady odpowiedzialności za sprzedany produkt. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za wady prawne i fizyczne sprzedanej rzeczy, chyba, że kupujący w chwili zawarcia umowy był świadom tych wad.

Jeżeli rzecz sprzedana będzie miała wadę, kupujący będzie mógł domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy, z prawem do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Projekt wprowadza również zasady dochodzenia przez sprzedawców odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy, który bezpośrednio odpowiada za wadę towaru, czyli od producentów. Odpowiedzialność ta będzie oparta na rękojmi (w terminie 2 lat od wydania rzeczy), na zasadach ogólnej odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania z Kodeksu cywilnego oraz na zasadzie regresu.

Zgodnie z wymogami Dyrektywy w sprawie praw konsumentów omawiana ustawa powinna wejść w życie nie później niż 13 czerwca 2014 r. Obecnie projekt ustawy trafi do prac w Sejmie.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec