Odpowiedzialność zarządu spółki

2024-06-14

 

Pomagamy klientom w kwestiach związanych z odpowiedzialnością  zarządu spółki za zobowiązania spółki poprzez zabezpieczenie interesów członków zarządu i spółki, udzielanie porad prawnych, przygotowywanie umów i dokumentów prawnych regulujących rozliczenia między spółką a członkami jej zarządu oraz poprzez reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu.

 

Ponadto, kancelaria może również świadczyć usługi doradcze w zakresie strategii postępowania w przypadku wystąpienia zobowiązań spółki, wskazując na możliwe konsekwencje prawne dla członków zarządu oraz proponując najlepsze rozwiązania prawne w danej sytuacji.

Doradzamy też klientom w zakresie zapobiegania ewentualnym sytuacjom odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, poprzez opracowywanie polityk i procedur zarządzania ryzykiem oraz prowadzenie szkoleń dla członków zarządu w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność zarządu spółki – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Odpowiedzialność karna członków zarządu spółki z o.o.

2023-10-17: Zarząd spółki z o.o. nie jest ślepym wykonawcą poleceń wspólników, a samodzielnym organem podlegającym odpowiedzialności karnej – orzekł sąd w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie prezesa spółki, który chciał uniknąć odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe tłumacząc, że to nie on, a spółka podejmowała działania, które zostały uznane za czyn zabroniony.

Robert Nogacki: Były członek zarządu spółki może odpowiadać za zobowiązania, które nie istnieją

2023-06-15: Były członek zarządu może nawet nie wiedzieć, że przeciw spółce wszczęto powództwo. Więc nawet gdyby posiadał dowody na to, że żądanie wierzyciela jest bezpodstawne i wierzytelność nie istnieje, nie ma on możliwości uwolnić się od odpowiedzialności za to zobowiązanie – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 12 kwietnia 2023 r., uznając za sprzeczne z Konstytucją RP przepisy, które taką sytuację dopuszczają (sygn. akt P 5/2019).

Robert Nogacki: Prawidłowe umocowanie pełnomocnika przez spółkę kapitałową przy umowach i sporach z członkami zarządu

2019-06-17: Sąd Najwyższy przedstawił uzasadnienie do uchwały z dnia 30 stycznia 2019 r., która rozstrzygnęła wątpliwości interpretacyjne odnośnie do zagadnienia zakresu pełnomocnictwa przy reprezentacji spółek kapitałowych w relacjach z członkami zarządu. Orzeczenie potwierdziło, że pełnomocnik powołany przez walne zgromadzenie spółki może legitymować się również pełnomocnictwem rodzajowym, które pozwala na podejmowanie działań prawnych bez obowiązku uzyskiwania zgody wspólników odrębnie dla każdej z czynności.

Robert Nogacki: Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki. Kiedy jest właściwy czas na zgłoszenie upadłości?

2022-08-02: W przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. lub akcyjnej za jej zaległości podatkowe całym swoim majątkiem odpowiadają członkowie zarządu, jeśli w zawiniony sposób, we właściwym czasie, nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, lub nie zostanie otwarte postępowanie restukturyzacyjne, lub nie nastąpi zatwierdzenie układu. Prezesi i inni członkowie zarządów spółek zadają sobie pytanie – kiedy jest ten „właściwy czas” na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości i uwolnienie się od odpowiedzialności majątkowej za długi przedsiębiorstwa?

Robert Nogacki: Odpowiedzialność za długi spółki a działania zarządu

2022-01-26: Odpowiedzialność zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania, w tym zobowiązania podatkowe, jest nierozerwalnie związana z funkcją i zadaniami, jakie zarząd pełni w organizacji, tj. reprezentacją i prowadzeniem spraw spółki. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółek kapitałowych jest niezależna od odpowiedzialności wynikającej z kodeksu karnego skarbowego (KKS). O zakresie odpowiedzialności związanej z pełnieniem funkcji członka zarządu przekonał się podatnik w sprawie, która zawisła przed WSA w Gdańsku (wyrok z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 800/21). Członek zarządu musiał z własnego majątku uregulować zaległości podatkowe wynikające ze zobowiązań powstałych w momencie, kiedy pełnił funkcję członka zarządu.