Rejestracja na VAT

2024-07-10

 

Rejestracja na VAT jest dobrowolna dla przedsiębiorców korzystających z podmiotowego lub przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Po przekroczeniu określonych progów przychodowych (200 000 zł) lub przy sprzedaży określonych, wskazanych w ustawie o VAT, towarów lub usług, rejestracja na VAT jest obowiązkiem przedsiębiorcy.

Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Każdy podatnik przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej ma obowiązek złożenia do właściwego US zgłoszenia rejestracyjnego. Zgłoszenie takie podlega weryfikacji pod kątem zgodności podanych danych z prawdą.

Naczelnik US może wykreślić podatnika VAT z rejestru bez konieczności zawiadamiania go o tym m.in. w przypadku, gdy:

  • podatnik nie istnieje,
  • nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
  • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,
  • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie.

W takiej sytuacji należy wystąpić o przywrócenie rejestracji. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje pomoc w:

  • przygotowaniu zgłoszenia rejestracyjnego,
  • sporządzeniu wniosku o przywrócenie rejestracji wraz z uzasadnieniem.

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT i VAT UE może nastąpić jedynie w drodze decyzji organu podatkowego. Nie jest to więc czynność techniczna, którą można wykonać bez udziału zainteresowanego.

We współpracy z biurem rachunkowym Skarbiec Corporate Services sp. z o.o., Kancelaria Skarbiec pomaga swoim klientom przy rejestracji w charakterze czynnego podatnika VAT oraz dalszej obsłudze księgowej, podatkowej i prawnej w relacjach z Urzędem Skarbowym.

Pomagamy naszym klientom w zrozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych dotyczących VAT, w tym zasad dotyczących pobierania, odliczania i regulowania podatku VAT.

Kancelaria Skarbiec może być również pomóc w monitorowaniu zmian w przepisach dotyczących podatku VAT oraz informowaniu klientów o ewentualnych zobowiązaniach podatkowych i terminach płatności. Współpraca z profesjonalistami z Kancelarii Skarbiec może zapewnić klientom poczucie pewności, że są zawsze na bieżąco z przepisami podatkowymi i że spełniają wszystkie obowiązki wynikające z rejestracji przedsiębiorcy na VAT.

 

Rejestracja na VAT – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

2022-08-09: Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego jest jedną z kluczowych zasad systemu podatku VAT. Należy zwrócić uwagę, że prawo to przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do działalności opodatkowanej z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie. W związku z taką konstrukcją przepisu podatnicy zastanawiają się czy podatek VAT od wydatków na towary i usługi poniesione przed rejestracją dla potrzeb tego podatku może być odliczony już po dokonaniu rejestracji. Tematyką tą zajął się ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.62.2022.2.KP.

Robert Nogacki: Firmy brytyjskie a instytucja przedstawiciela podatkowego

2021-05-04: Instytucja przedstawiciela podatkowego została wprowadzona do polskiej ustawy o VAT dla umożliwienia podatnikom zagranicznym rozliczenia VAT, bez obowiązku rejestracji na potrzeby VAT w Polsce. Oznacza to, że nawet dokonując ograniczonych czynności opodatkowanych VAT w Polsce, zagraniczni podatnicy spoza Unii Europejskiej będą co do zasady zobowiązani posiadać przedstawiciela podatkowego. W przypadku podatników z UE zrezygnowano z przymusu, wprowadzając w to miejsce możliwość wdrożenia takiego rozwiązania. Po brexicie Wielka Brytania stała się państwem trzecim i wielu przedsiębiorców zastanawiało się, czy będą zobowiązani do ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

Robert Nogacki: Pojęcie działalności gospodarczej w VAT

2020-12-28: Jednym z kluczowych elementów definicji podatnika VAT wynikającym z ustawy o VAT jest samodzielne wykonywanie działalności gospodarczej. Jest to na tyle istotny temat, że ustawodawca zdecydował się na sprecyzowanie definicji „działalności gospodarczej” w ustawie o VAT. Definicja ta jest przyjęta na potrzeby rozliczenia podatku VAT i w przypadku innych podatków może się różnić. W praktyce zastosowanie tej definicji budzi wiele kontrowersji oraz sporów, które trafiły do sądów administracyjnych. W wielu przypadkach prawidłowa identyfikacja działalności gospodarczej może ograniczyć ryzyko transakcji oraz późniejszego zakwestionowania rozliczenia przez organy podatkowe.