Odwołania od decyzji podatkowej

2024-06-14

 

Świadczymy wszechstronną pomoc w zakresie opracowania odwołania od decyzji podatkowej i bronimy praw klientów w sprawach podatkowych dążąc  do zakwestionowania niekorzystnych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych.

 

Początkowym krokiem jest dokładna analiza treści decyzji podatkowej, aby zrozumieć podstawy prawne, na których została oparta, oraz zidentyfikować ewentualne błędy lub nieprawidłowości. Na podstawie takiej wstępnej analizy decyzji podatkowej, Kancelaria Skarbiec może pomóc w przygotowaniu wiarygodnej argumentacji prawnej stanowiącej podstawę odwołania.

W toku dalszych prac nasi eksperci przygotowują  samą treść odwołania i mogą reprezentować klienta przed organami podatkowymi w trakcie procedury odwoławczej. Dodatkowo, Kancelaria Skarbiec może udzielić klientowi doradztwa w zakresie dalszych działań, takich jak ewentualne zaskarżenie decyzji podatkowej do sądu administracyjnego lub przygotowanie się do postępowania sądowego.

 

Odwołanie od decyzji podatkowej – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Choć odwołanie od decyzji wniósł tylko jeden współwłaściciel, organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić o tym pozostałych

2023-01-25: Organ podatkowy ustalił podatek od nieruchomości dwóm współwłaścicielom. Jeden z nich odwołał się od tej decyzji. Organ odwoławczy utrzymał ją w mocy, ale decyzję w tym zakresie doręczył tylko jednemu ze współzobowiązanych wyjaśniając, że kwestia wzajemnego rozliczenia między nimi to już inna sprawa. W wyroku z 4 stycznia 2023 r. WSA w Gdańsku orzekł, że mimo iż odwołanie wniósł tylko jeden ze zobowiązanych solidarnie, organ II instancji nie mógł pozbawiać strony czynnego udziału w postępowaniu, czego się dopuścił nie doręczając swojej decyzji drugiemu współwłaścicielowi nieruchomości (sygn. akt I SA/Gd 647/22).

Robert Nogacki: Fiskus nie może pogorszyć sytuacji odwołującego się podatnika

2022-09-02: Określenie podatnikowi zobowiązania podatkowego w wysokości wyższej niż organ I instancji stanowi złamanie fundamentalnego w demokratycznym państwie prawa zakazu orzekania na niekorzyść wnoszącego odwołanie – stwierdził Wojewódzki Sąd w Olsztynie w wyroku z 29 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Ol 222/22).

Robert Nogacki: Organ II instancji musi umorzyć całe postępowanie podatkowe prowadzone z udziałem firmy, a nie tylko odwoławcze

2021-10-28: Firma spierała się z fiskusem o zwrot VAT. Sąd uchylił postanowienie organu odwoławczego, utrzymujące w mocy niekorzystne dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcie organu I instancji. Organ II instancji, ponownie rozpoznając sprawę, stwierdził, że jej rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe i umorzył postępowanie odwoławcze. Jednak firma mimo wszystko zaskarżyła to rozstrzygnięcie. Sąd przychylił się do skargi, bowiem co ważne dla przedsiębiorców, samo umorzenie postępowania odwoławczego, bez merytorycznego odniesienia się do podniesionych przez podatnika zarzutów wobec skarbówki, sprawia, że wadliwa decyzja organu I instancji nadal pozostaje w obiegu prawnym.

Robert Nogacki: Mimo braku dowodów i nieprawidłowości urząd skarbowy zajął blisko 6 mln zł na majątku firmy

2021-04-29: Płynność finansowa firmy to dla przedsiębiorców jeden z najważniejszych filarów, a dla niektórych nawet „być albo nie być” prowadzonej działalności gospodarczej. Zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. W sprawie jednej z warszawskich firm urząd skarbowy, nie wskazując żadnych nieprawidłowości ani dowodów na nie, „wymyślił” sobie istnienie zobowiązania podatkowego w kwocie blisko 3 mln zł i zajął firmie konto oraz należny zwrot VAT. Co więcej, kwota zajęcia sięgała blisko 6 mln zł, a więc podwójnej wysokości zabezpieczonego „wymyślonego” zobowiązania. Spółka podjęła walkę z takim działaniem skarbówki i – dzięki wniesionemu przez Roberta Nogackiego z Kancelarii Prawnej Skarbiec odwołaniu – zdołała się od nich uwolnić. Uchylając skarżoną decyzję, organ odwoławczy przyznał, że naczelnik urzędu skarbowego „…nie podał żadnych danych ani nie wskazał żadnych dowodów, na podstawie których uprawnionym było postawienie tezy o możliwym (…) powstaniu zobowiązania podatkowego (…) które wraz z należnymi od niego odsetkami (…) mogłoby podlegać zabezpieczeniu na majątku Spółki”.

Robert Nogacki: Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika

2023-07-13: Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której uzasadnieniu określił kwotę zobowiązania podatnika. Jednak w sentencji decyzji zobowiązał go do zapłaty kwoty niższej. Organ II instancji uznał, że to oczywisty błąd naczelnika, który można naprawić w decyzji odwoławczej podwyższając kwotę zobowiązania do właściwej wysokości. Organ nie może wydać złej decyzji dla podatnika (na jego niekorzyść). Takie działanie jest niedopuszczalne, orzekł 8 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 20/23).