Opieka medyczna już teraz bez RMUA

Opieka medyczna już teraz bez RMUA

2013-04-02

 

Od 1 stycznia 2013 roku osoby zgłaszające się do lekarza nie muszą zabierać ze sobą żadnych dokumentów poza dowodem osobistym. Wystarczy, że podadzą swój numer PESEL, na podstawie którego zostanie potwierdzone ich prawo do świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy znacznie ułatwiają życie zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.

 

Prawo do skorzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych zostaje potwierdzone na podstawie specjalnego dokumentu elektronicznego, sporządzanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla:

  • tzw. świadczeniodawców, czyli podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (szpitali, przychodni itp.) oraz
  • innych osób uprawnionych (lekarzy, dentystów i felczerów, którzy zawarli odpowiednie umowy z NFZ).

Dokument taki zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby ubezpieczonej, a także informację o prawie tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Kto może się ubiegać o sporządzenie dokumentu elektronicznego?

 

O sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń mogą wystąpić do NFZ świadczeniodawcy i inne osoby uprawnione, jeśli:

  • mają umowę uprawniającą do udzielania świadczeń zdrowotnych lub wystawiania recept refundowanych,
  • posiadają upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (EWUŚ),
  • wyznaczą osobę uprawnioną do kontaktów z NFZ w sprawach o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę EWUŚ.

 

Jak uzyskać upoważnienie do korzystania z EWUŚ?

 

Aby skorzystać z usługi EWUŚ, świadczeniodawcy i inne osoby uprawnione składają wniosek o wydanie upoważnienia, zawierający:

  • dane identyfikacyjne – nazwę świadczeniodawcy lub imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz określony przez NFZ numer identyfikacyjny świadczeniodawcy lub numer PESEL osoby uprawnionej;
  • zobowiązanie do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych oraz zachowania tych danych w tajemnicy.

Wniosek należy złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ, z dyrektorem u którego została zawarta umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub wystawianie recept refundowanych. Po pozytywnej weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku, NFZ wydaje upoważnienie.

 

Co w przypadku, gdy system EWUŚ nie zadziała?

 

Jeżeli po wpisaniu do systemu EWUŚ numeru PESEL nie zostanie potwierdzone prawo pacjenta do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, może on okazać stosowny dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. RMUA). Gdy nie ma przy sobie takiego dokumentu, składa pisemne oświadczenie o tym, że jest ubezpieczony.

W imieniu pacjenta niepełnoletniego albo nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa jego przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny.

W sytuacjach nagłych (np. przy zagrożeniu życia) pacjent ma prawo otrzymać pomoc medyczną pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń medycznych, ale w ustalonym terminie (14 dni od dnia udzielenia pomocy, a w razie pobytu w szpitalu – 7 dni po jego opuszczeniu) musi wykazać, że był ubezpieczony. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztami leczenia.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.