Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Sporządzenie wniosku otwierającego postępowanie restrukturyzacyjne lub wniosku o ogłoszenie upadłości jest czynnością wymagająca wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Kancelaria Prawna Skarbiec posiada odrębny dział prawny, specjalizujący się m.in. w doradztwie, obsłudze, reprezentacji i zastępstwie procesowym Klientów występujących na każdym etapie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, zarówno w charakterze dłużników, jak i wierzycieli.

 

Odpowiednio przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na uratowanie zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorstwa, przez przedstawienie wierzycielom optymalnych propozycji układowych, uzyskanie zgody na ich przyjęcie oraz zawarcie z wierzycielami porozumienia.

Postępowanie upadłościowe z kolei nie musi wcale prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa. Także w ramach takiego postępowania przedsiębiorstwo dłużnika może zostać uratowane, jego majątek ochroniony a zobowiązania wierzycieli w znacznej części zaspokojone.

W skomplikowanym otoczeniu gospodarczym warto zaufać umiejętnościom profesjonalistów. W sytuacjach kryzysowych nie ma bowiem czasu na kosztowne eksperymenty. Jedynie doświadczona kancelaria prawna zapewni przedsiębiorcy konieczne wsparcie, niezbędne w trudnych postępowaniach insolwencyjnych.

 

Postępowanie restrukturyzacyjne

 

Usługi Kancelarii Skarbiec w procesach restrukturyzacyjnych obejmują w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych,
 • sporządzanie wniosków o zatwierdzenie układu,
 • doradztwo prawne i rachunkowe przy sporządzaniu planu restrukturyzacyjnego,
 • pomoc przy sporządzaniu propozycji układowych dla wierzycieli,
 • pełnienie funkcji Nadzorcy sądowego w postępowaniach układowych oraz Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym,
 • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
 • reprezentacja wierzycieli na Zgromadzeniach wierzycieli lub w Radach wierzycieli.

 

Postepowanie upadłościowe

 

Usługi Kancelarii Skarbiec w postępowaniach upadłościowych obejmują w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców i konsumentów,
 • sporządzanie wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (w procedurze przygotowanej likwidacji), czyli tzw. „prepack”,
 • opracowywanie i wnoszenie w imieniu Klienta zgłoszeń wierzytelności,
 • sporządzanie wniosków w tzw. sprawach wpadkowych, np. o wyłączenie składnika majątku z masy upadłości, o wyłączenie osób pełniących funkcję organów postępowania,
 • wgląd w sądowe akta postępowania oraz analiza i opiniowanie ich treści,
 • śledzenie toku postępowania restrukturyzacyjnego i sprawozdawczość,
 • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniach upadłościowych,
 • reprezentacja wierzycieli na Zgromadzeniach wierzycieli lub w Radach wierzycieli.

Więcej informacji