Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Dnia 10 sierpnia 2017 r. Prokurator Generalny wydał wytyczne odnośnie do zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT oraz innymi przestępstwami podatkowymi. Jak wynika z informacji na stronie Prokuratury Krajowej, w marcu 2018 r. wytyczne te zostały uzupełnione, w związku z czym „Prokuratorzy będą żądali surowych kar dla sprawców najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, a najważniejsze znaczenie przy składaniu przed sądem wniosków co do wymiaru kary będzie miała wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem”.

 

Zostało wydane polecenie, zgodnie z którym w odniesieniu do najcięższych przestępstw gospodarczych (w szczególności oszustwa, szkody w obrocie gospodarczym, przywłaszczenia oraz pranie brudnych pieniędzy) wysokość kary, o którą będzie wnosił prokurator, winna być uzależniona od wysokości szkody. I tak „wymiar kary pozbawienia wolności nie powinien być niższy niż:

 • 3 lata dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 200 000 złotych, tzw. znaczną szkodę majątkową,
 • 5 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 1 000 000 złotych, tzw. szkodę w wielkich rozmiarach,
 • 7 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 5 000 000 złotych (pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości),
 • 10 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 10 000 000 złotych (dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości)”.

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych podejmowanych działań albo ich zaniechania, a jak widać, poczynania Prokuratury przybrały w tym zakresie na sile i z całą pewnością można stwierdzić, że coraz więcej osób będzie miało stawiane zarzuty, czy to z Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, czy też z innych ustaw zawierających przepisy karne. Oznacza to, że Prokuratura może coraz częściej próbować postawić komuś zarzut oszustwa gospodarczego, oszustwa skarbowego, oszustwa podatkowego, a odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność karna skarbowa może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, prezesa zarządu lub członka zarządu spółki, a przecież kary za przestępstwa skarbowe są coraz surowsze. W takiej sytuacji zdecydowanie przyda się prawnik karnista.

Lista zarzutów najczęściej stawianych przedsiębiorcom.

Usługi Kancelarii w obszarze prawa
karnego skarbowego i gospodarczego

Kancelaria Prawna Skarbiec w Warszawie specjalizuje się m.in. w prawie karnym, prawie karnym skarbowym oraz związanych z nimi sprawach karnych i karnych skarbowych. Nasi adwokaci i radcowie prawni udzielają porad w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego, prowadzą sprawy karne i karne skarbowe zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Mamy doświadczenie w sprawach karnych i karnych skarbowych prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi czy postępowaniami kontrolnymi, w których organy uznały daną sprzedaż czy zakup za transakcje karuzelowe oraz inne oszustwa podatkowe VAT.

Świadczymy kompleksowe usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Prawo karne procesowe przewiduje szereg uprawnień przysługujących obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Pomagamy Klientom już na początkowym etapie trwania sprawy, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy. Dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętym planem działania. Ponadto udzielamy porad prawnych prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, warunkowego umorzenia postępowania karnego, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, skazania bez rozprawy itp.

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z próbnego przesłuchania, próbnej rozprawy czy też usługi detektywistycznej.

Usługi Kancelarii dotyczące
postępowania przygotowawczego:

 • udział w:
  • przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka,
  • przesłuchaniu podejrzanego jako obrońca,
  • oględzinach,
  • czasie trwania przeszukania,
  • eksperymencie procesowym,
  • okazaniu i konfrontacji,
  • charakterze obrońcy w przesłuchaniu świadka, którego z różnych względów z dużym prawdopodobieństwem nie będzie można przesłuchać przed sądem,
  • zapoznaniu się z aktami postępowania,
  • uzgodnieniu kary lub środków karnych w celu uzyskania wniosku o skazanie bez rozprawy;
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony;
 • analiza materiału dowodowego;
 • składanie środków zaskarżenia;
 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym;
 • podjęcie inicjatywy do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Usługi Kancelarii dotyczące
postępowania sądowego:

 • obrona oskarżonego;
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentacja oskarżyciela subsydiarnego;
 • podtrzymywanie linii obrony;
 • udział w posiedzeniach sądowych w obu instancjach;
 • przesłuchiwanie świadków, biegłych, tłumaczy;
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony;
 • składanie środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje);
 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym.

Ponadto zajmujemy się reprezentacją w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, a także w postępowaniach wznowieniowych.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe – kontrowersje i skutki uboczne

Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe – kontrowersje i skutki uboczne

Od 1 maja 2021 r. obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, gdzie przewidziano także podwyższenie górnej granicy kary grzywny za wykroczenia skarbowe, które organ podatkowy może nakładać w drodze mandatu. Wykorzystując zmiany w przepisach akcyzowych, ustawodawca dokonał drastycznej podwyżki kar za wykroczenia skarbowe. Powstaje więc naturalne pytanie, jak podwyżka kar za wykroczenia skarbowe wpłynie na dotychczasowe podejście fiskusa? Jaki cel miało zawarcie przepisów podwyższających mandaty w zmianach ustawy o podatku akcyzowym?

Instytucja czynnego żalu

Instytucja czynnego żalu

Rozliczenia podatkowe są skomplikowanym procesem. Wymagają wiedzy, sumienności oraz terminowości. Zdarza się, że podatnicy nieświadomi ciążących na nich obowiązków, zapominający albo z przyczyn organizacyjnych niemogący dopełnić obowiązków popełnią wykroczenie albo nawet przestępstwo zagrożone odpowiedzialnością osobistą wynikającą z Kodeksu karnego skarbowego. W takim przypadku mają do dyspozycji specjalne narzędzie, jakim jest czynny żal, który pozwala na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków wobec fiskusa związanych z terminowym rozliczeniem i zapłatą podatku. Najbardziej popularną formą zawiadomienia jest składanie go na piśmie, jednak od pewnego czasu można do tego wykorzystać także środki komunikacji elektronicznej – skrzynkę e-PUAP.

Instrumentalny charakter wszczęcia postępowania karnego skarbowego

Instrumentalny charakter wszczęcia postępowania karnego skarbowego

Sądy administracyjne już kilkakrotnie pochylały się nad kwestią instrumentalnego wszczynania postępowania karnego skarbowego, mającego na celu zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Problematyka ta jest szczególnie istotna w przypadku, gdy organy podatkowe wszczynają takie postępowanie tuż przed terminem przedawnienia. Pomimo korzystnych wyroków sądów administracyjnych w tym zakresie co jakiś czas pojawiają się podobne sprawy. Jednym z pozytywnych rozstrzygnięć jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 128/20 oraz I FSK 42/20.

Szerszy zakres odpowiedzialności karnej za lichwę – nowelizacja art. 304 Kodeksu karnego

Szerszy zakres odpowiedzialności karnej za lichwę – nowelizacja art. 304 Kodeksu karnego

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która została ogłoszona w dniu 15 maja 2020 r., rozbudowano art. 304 Kodeksu karnego statuujący przestępstwo lichwy (wyzysku), w konsekwencji czego doszło do znacznego i istotnego poszerzenia odpowiedzialności karnej za to przestępstwo.

Ułomności postępowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej

Ułomności postępowania nakazowego jako szczególnego trybu procedury karnej

Postępowanie nakazowe uregulowane w kodeksie postępowania karnego jest szczególnym trybem postępowania zastrzeżonym dla spraw, w których prowadzone było dochodzenie i w którym sąd poprzestaje na orzeczeniu grzywny lub kary ograniczenia wolności. Cechą charakterystyczną tego postępowania jest rezygnacja z rozprawy głównej i z udziału stron, albowiem sąd orzeka wyrokiem nakazowym na posiedzeniu niejawnym, na podstawie materiałów dochodzenia i zebranych w nim dowodów. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeśli okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

Prekluzja dowodowa w sprawach karnych – przyspieszenie postępowania czy odejście od zasady prawdy materialnej?

Prekluzja dowodowa w sprawach karnych – przyspieszenie postępowania czy odejście od zasady prawdy materialnej?

5 października 2019 r. weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego (dalej „KPK”). Jedną z najistotniejszych zmian, budzącą też największe kontrowersje, jest wprowadzenie prekluzji dowodowej – ograniczenia terminu składania wniosków dowodowych. Jej głównym celem ma być przyspieszenie postępowania. Jednak faktycznym efektem może okazać się ograniczenie prawa do obrony oskarżonego. Wiele wprawdzie będzie zależało od sądów i praktyki stosowania nowych regulacji, jednak już potencjalne możliwości, które dają sądom nowe przepisy, są bardzo niepokojące.

Planowane zmiany w KKS, czyli kara surowsza
i trudniejsza do uniknięcia

Planowane zmiany w KKS, czyli kara surowsza i trudniejsza do uniknięcia

Ministerstwo Finansów od kilku lat stale proponuje nowe regulacje, które mają doprowadzić do poprawy ściągalności podatków oraz uszczelnienia systemu. Efekty tych działań są różne, jednak niemal każda reforma systemu przynosi jedno – nowe problemy dla podatników. Teraz o poprawę sytuacji budżetu państwa postanowiło zatroszczyć się także Ministerstwo Sprawiedliwości, proponując zmiany w kodeksie karnym skarbowym. Projektowane regulacje mogą okazać się bardzo bliskie regulacjom stricte podatkowym przyjmowanym w ostatnich latach co najmniej w jednym aspekcie – sprawią, że wzrośnie niepewność prawa oraz powstaną nowe komplikacje dla podatników.

Rząd zapowiada walkę z nieuczciwymi podatnikami, oszustami i skarbowymi przestępcami

Rząd zapowiada walkę z nieuczciwymi podatnikami, oszustami i skarbowymi przestępcami

Od początku roku ruszyła rządowa ofensywa w walce z przestępczością zorganizowaną, która zagraża wpływom Skarbu Państwa. Przestępcy skarbowi mają być karani jeszcze ostrzej niż dotychczas. Na baczności powinni mieć się jednak nie tylko przestępcy, przedsiębiorcy i księgowi. Oszustem skarbowym czy też członkiem mafii podatkowej może stać się bowiem każdy.

Ograniczenie prawa do ponownej korekty –
ważne zmiany w kontroli celno-skarbowej

Ograniczenie prawa do ponownej korekty – ważne zmiany w kontroli celno-skarbowej

W 2019 r. fiskus wcale nie zamierza zwalniać tempa w kwestii uszczelniania systemu podatkowego. Tym razem nie chodzi wyłącznie o niekorzystne dla podatników zmiany w przepisach prawa materialnego, ale przede wszystkim o wzmocnienie pozycji organów Krajowej Administracji Skarbowej w procedurach kontrolnych oraz ograniczenie niektórych praw kontrolowanych przedsiębiorców w związku z prowadzoną kontrolą celno-skarbową. Nowelizacja ustawy o KAS, której przepisy w przeważającej części weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., znacząco wpłynie na dotychczasowe zasady składania korekt deklaracji w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej. W rezultacie istotnie ograniczone zostało prawo podatników do kwestionowania ustaleń skarbówki i dochodzenia swoich praw przed sądem.

Zaostrzenie przepisów karnych-skarbowych

Zaostrzenie przepisów karnych-skarbowych

Projekt zaostrzający przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, projekt zmian dotyczących odpowiedzialności za błędy w JPK, ustawa zaostrzająca przepisy dotyczące podatku u źródła czy raportowanie schematów podatkowych, to tylko niektóre działania Rządu nakierowane na walkę z szarą strefą i oszustami podatkowymi. W tę politykę wpisuje się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy z 21 grudnia 2018 r., opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 9 stycznia 2019 r. Zmiany zostały opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Niemożność uregulowania zobowiązań podatkowych nie może być jednoznaczna z wykroczeniem skarbowym

Niemożność uregulowania zobowiązań podatkowych nie może być jednoznaczna z wykroczeniem skarbowym

Przepis art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego stanowi, że „Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe” (Dz.U. 1999 nr 83, poz. 930 ze zm.). W wyroku z 23 października 2018 r. sąd orzekł, że wymienionego w przywołanym przepisie wykroczenia skarbowego nie można przypisać podatnikowi, który nie miał możliwości uregulowania zobowiązania podatkowego w terminie (wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze VI Wydział Karny Odwoławczy, sygn. akt VI Ka 559/18).

Prawo karne skarbowe: wyrok ws. automatów do gry ustawionych w różnych lokalach

Prawo karne skarbowe: wyrok ws. automatów do gry ustawionych w różnych lokalach

Urządzający grę na automatach w różnych miejscach bez ważnej koncesji na kasyno gry popełnia przestępstwo z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego w każdym z tych miejsc. Nie można zastosować do takich działań konstrukcji czynu ciągłego, skoro nie spełniają one warunku tożsamości czynów – orzekł w wyroku z 30 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach (sygn. akt II Ka 58/18).

Wszczęte postępowanie karne skarbowe a bieg
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wszczęte postępowanie karne skarbowe a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

„Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania” (art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Jednak by wszczęcie postępowania karnego skarbowego wywołało wskazany skutek, bezwzględnym i koniecznym warunkiem jest zawiadomienie o tym fakcie podatnika przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania – potwierdził w wyroku z 11 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 481/18).

Wpływ braku decyzji ostatecznej na prowadzenie postępowania karnego skarbowego

Wpływ braku decyzji ostatecznej na prowadzenie postępowania karnego skarbowego

Zawieszone postępowanie karne skarbowe podejmuje się po ustaniu przyczyn jego uprzedniego zawieszenia. Czy wydanie decyzji podatkowej przez organ pierwszej instancji statuuje taką możliwość? Czy podjęcie postępowania jest zaskarżalne?

Sąd Najwyższy definiuje pojęcie przestępstwa na gruncie ustawy karnej i cywilnej

Sąd Najwyższy definiuje pojęcie przestępstwa na gruncie ustawy karnej i cywilnej

Sąd Najwyższy zdecydował, że każdorazowe zakwalifikowanie, czy dany czyn niedozwolony stanowi przestępstwo w celu ustalenia długości terminu przedawnienia, należy do kompetencji sądu cywilnego orzekającego w przedmiocie naprawienia szkody. Uchwała Sądu Najwyższego wskazała również na możliwość stosowania dłuższego terminu przedawnienia w odniesieniu do sprawcy czynu niedozwolonego, który był niepoczytalny i w stosunku do którego umorzone zostało postępowanie karne. W jaki sposób należy zatem interpretować cywilistyczne pojęcie przestępstwa?

Odpowiedzialność karna osoby prawnej za czyn jej reprezentanta

Odpowiedzialność karna osoby prawnej za czyn jej reprezentanta

Mało kto pamięta, że w obrocie prawnym funkcjonuje akt prawny, na podstawie którego osoba prawna może ponieść odpowiedzialność karną za czyn zabroniony popełniony przez jej reprezentanta. Nie chodzi wcale o typowe postępowanie karne przeprowadzone wobec takiej osoby fizycznej, np. prezesa zarządu spółki, o jakich się słyszy wielokrotnie. Chodzi o odrębne postępowanie karne, w wyniku którego osoba prawna może ponieść poważne konsekwencje, i to orzeczone w jednym wyroku np. wysoka kara pieniężna, zakaz promocji lub reklamy, przepadek przedmiotów i korzyści majątkowych oraz zabezpieczenie mienia.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012