Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Dnia 10 sierpnia 2017 r. Prokurator Generalny wydał wytyczne odnośnie do zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT oraz innymi przestępstwami podatkowymi. Jak wynika z informacji na stronie Prokuratury Krajowej, w marcu 2018 r. wytyczne te zostały uzupełnione, w związku z czym „Prokuratorzy będą żądali surowych kar dla sprawców najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, a najważniejsze znaczenie przy składaniu przed sądem wniosków co do wymiaru kary będzie miała wysokość szkody wyrządzonej przestępstwem”.

 

Zostało wydane polecenie, zgodnie z którym w odniesieniu do najcięższych przestępstw gospodarczych (w szczególności oszustwa, szkody w obrocie gospodarczym, przywłaszczenia oraz pranie brudnych pieniędzy) wysokość kary, o którą będzie wnosił prokurator, winna być uzależniona od wysokości szkody. I tak „wymiar kary pozbawienia wolności nie powinien być niższy niż:

 • 3 lata dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 200 000 złotych, tzw. znaczną szkodę majątkową,
 • 5 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 1 000 000 złotych, tzw. szkodę w wielkich rozmiarach,
 • 7 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 5 000 000 złotych (pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości),
 • 10 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 10 000 000 złotych (dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości)”.

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych podejmowanych działań albo ich zaniechania, a jak widać, poczynania Prokuratury przybrały w tym zakresie na sile i z całą pewnością można stwierdzić, że coraz więcej osób będzie miało stawiane zarzuty, czy to z Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, czy też z innych ustaw zawierających przepisy karne. Oznacza to, że Prokuratura może coraz częściej próbować postawić komuś zarzut oszustwa gospodarczego, oszustwa skarbowego, oszustwa podatkowego, a odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność karna skarbowa może dotyczyć każdego przedsiębiorcy, prezesa zarządu lub członka zarządu spółki, a przecież kary za przestępstwa skarbowe są coraz surowsze. W takiej sytuacji zdecydowanie przyda się prawnik karnista.

Lista zarzutów najczęściej stawianych przedsiębiorcom.

Usługi Kancelarii w obszarze prawa
karnego skarbowego i gospodarczego

Kancelaria Prawna Skarbiec w Warszawie specjalizuje się m.in. w prawie karnym, prawie karnym skarbowym oraz związanych z nimi sprawach karnych i karnych skarbowych. Nasi adwokaci i radcowie prawni udzielają porad w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego, prowadzą sprawy karne i karne skarbowe zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce. Mamy doświadczenie w sprawach karnych i karnych skarbowych prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi czy postępowaniami kontrolnymi, w których organy uznały daną sprzedaż czy zakup za transakcje karuzelowe oraz inne oszustwa podatkowe VAT.

Świadczymy kompleksowe usługi zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Prawo karne procesowe przewiduje szereg uprawnień przysługujących obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym. Pomagamy Klientom już na początkowym etapie trwania sprawy, nie wyłączając udziału we wszelkich czynnościach prowadzonych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia lub śledztwa, w których – zgodnie z przepisami – mamy prawo brać udział np. jako obrońcy. Dokonujemy analizy dowodów, przygotowujemy linię obrony, doradzamy, jakie kroki należy podjąć, składamy środki zaskarżenia oraz wnioski dowodowe, jeśli jest to konieczne i zgodne z przyjętym planem działania. Ponadto udzielamy porad prawnych prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, warunkowego umorzenia postępowania karnego, dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, skazania bez rozprawy itp.

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z próbnego przesłuchania, próbnej rozprawy czy też usługi detektywistycznej.

Usługi Kancelarii dotyczące
postępowania przygotowawczego:

 • udział w:
  • przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka,
  • przesłuchaniu podejrzanego jako obrońca,
  • oględzinach,
  • czasie trwania przeszukania,
  • eksperymencie procesowym,
  • okazaniu i konfrontacji,
  • charakterze obrońcy w przesłuchaniu świadka, którego z różnych względów z dużym prawdopodobieństwem nie będzie można przesłuchać przed sądem,
  • zapoznaniu się z aktami postępowania,
  • uzgodnieniu kary lub środków karnych w celu uzyskania wniosku o skazanie bez rozprawy;
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony;
 • analiza materiału dowodowego;
 • składanie środków zaskarżenia;
 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym;
 • podjęcie inicjatywy do dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Usługi Kancelarii dotyczące
postępowania sądowego:

 • obrona oskarżonego;
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego;
 • reprezentacja oskarżyciela subsydiarnego;
 • podtrzymywanie linii obrony;
 • udział w posiedzeniach sądowych w obu instancjach;
 • przesłuchiwanie świadków, biegłych, tłumaczy;
 • podejmowanie inicjatywy dowodowej zgodnej z linią obrony;
 • składanie środków zaskarżenia (zażalenia, apelacje, kasacje);
 • kontakt telefoniczny i osobisty z podejrzanym tymczasowo aresztowanym.

Ponadto zajmujemy się reprezentacją w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, a także w postępowaniach wznowieniowych.

Publikacje tematyczne związane z działem

 

 

Wpływ braku decyzji ostatecznej na prowadzenie postępowania karnego skarbowego

Wpływ braku decyzji ostatecznej na prowadzenie postępowania karnego skarbowego

Zawieszone postępowanie karne skarbowe podejmuje się po ustaniu przyczyn jego uprzedniego zawieszenia. Czy wydanie decyzji podatkowej przez organ pierwszej instancji statuuje taką możliwość? Czy podjęcie postępowania jest zaskarżalne?

Sąd Najwyższy definiuje pojęcie przestępstwa na gruncie ustawy karnej i cywilnej

Sąd Najwyższy definiuje pojęcie przestępstwa na gruncie ustawy karnej i cywilnej

Sąd Najwyższy zdecydował, że każdorazowe zakwalifikowanie, czy dany czyn niedozwolony stanowi przestępstwo w celu ustalenia długości terminu przedawnienia, należy do kompetencji sądu cywilnego orzekającego w przedmiocie naprawienia szkody. Uchwała Sądu Najwyższego wskazała również na możliwość stosowania dłuższego terminu przedawnienia w odniesieniu do sprawcy czynu niedozwolonego, który był niepoczytalny i w stosunku do którego umorzone zostało postępowanie karne. W jaki sposób należy zatem interpretować cywilistyczne pojęcie przestępstwa?

Odpowiedzialność karna osoby prawnej za czyn jej reprezentanta

Odpowiedzialność karna osoby prawnej za czyn jej reprezentanta

Mało kto pamięta, że w obrocie prawnym funkcjonuje akt prawny, na podstawie którego osoba prawna może ponieść odpowiedzialność karną za czyn zabroniony popełniony przez jej reprezentanta. Nie chodzi wcale o typowe postępowanie karne przeprowadzone wobec takiej osoby fizycznej, np. prezesa zarządu spółki, o jakich się słyszy wielokrotnie. Chodzi o odrębne postępowanie karne, w wyniku którego osoba prawna może ponieść poważne konsekwencje, i to orzeczone w jednym wyroku np. wysoka kara pieniężna, zakaz promocji lub reklamy, przepadek przedmiotów i korzyści majątkowych oraz zabezpieczenie mienia.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012