Nieprawdziwe dane podatkowe – art. 56 KKS

 

§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację, lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu, lub płatnikowi deklaracji, lub oświadczenia, lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Nieprawdziwe dane podatkowe – co to oznacza?

 

Przestępstwo podawania nieprawdy w deklaracjach lub oświadczeniach jest przestępstwem skutkowym. Do jego popełnienia wystarczy samo narażenie podatku na uszczuplenie. Poprzez złożenie deklaracji lub oświadczenia rozumie się natomiast każde ich przedstawienie organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi.

Przestępstwo to może zostać popełnione wyłącznie umyślnie, przy czym w grę wchodzi zarówno zamiar bezpośredni, jak i ewentualny. Karalne jest również z tego artykułu zachowanie polegające na nieterminowym złożeniu do organu podatkowego deklaracji/oświadczenia, co w praktyce skutkuje nałożeniem mandatu karnego skarbowego, także w sytuacji niezłożenia w terminie typowego zeznania podatkowego za dany rok podatkowy (deklaracja jest tutaj tożsama z zeznaniem podatkowym).