Przedawnienie zobowiązań podatkowych

2024-07-01

 

Przedawnienie zobowiązań podatkowych następuje z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przedawnienie zobowiązania podatkowego powoduje jego wygaśnięcie, wraz z odsetkami, po upływie określonego w ustawie czasu. Po upływie tego terminu nie wierzyciel nie może prowadzić egzekucji zobowiązania, zaś dobrowolnie zapłacony podatek powinien zostać zakwalifikowany jako nadpłata.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy pomoc swoim klientom w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych:

  • prowadzimy analizę sytuacji prawnej klienta w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych i rekomendujemy podjęcie odpowiednich kroków prawnych;
  • reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi w przypadku sporów dotyczących przedawnienia zobowiązań;
  • świadczymy porady prawne w zakresie możliwych konsekwencji prawnych związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych.

 

Przedawnienie zobowiązań podatkowych – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Organ dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały

2021-04-27: W określonych sytuacjach członkowie zarządów spółek ponoszą odpowiedzialność własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Obarczeni są tą odpowiedzialnością przez okres, w jakim organy podatkowe mogą tych zobowiązań dochodzić, zanim się przedawnią – bo wtedy powinny umorzyć prowadzone postępowanie. W opisanej niżej sprawie skarbówka ociągała się z dochodzeniem takich zobowiązań od spółki przez niemal 5 lat. A po upływie blisko 6 lat swoje działania skierowała przeciw jednemu z członków jej zarządu.

Robert Nogacki: Organ prowadził u przedsiębiorcy kontrolę jeszcze przez 3,5 roku po przedawnieniu się zobowiązania podatkowego

2019-12-19: Termin, w jakim fiskus może dochodzić od przedsiębiorców zobowiązań podatkowych, wynosi 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Organy stosują jednak nadane im mocą prawa narzędzia do wydłużania tego terminu nawet o kilka lat. W sprawie lubuskiego przedsiębiorcy naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadził kontrolę nie tylko w 5-letnim okresie przedawnienia, ale i przez 3,5 roku po jego upływie.

Robert Nogacki: By nie zwrócić przedsiębiorcy nadpłaty podatku, organy dochodziły od niego nieistniejących już zobowiązań

2021-01-21: Przedsiębiorca miał zobowiązania podatkowe za poszczególne miesiące 2011 roku. Jednak fiskus nie zamierzał ich odpuścić nawet po 7 latach. Dlatego w 2018 r. wydał postanowienie o zaliczeniu powstałych w jego późniejszej działalności nadpłat na poczet tych zaległych zobowiązań. Ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie podjął Naczelny Sąd Administracyjny, pouczając organy, że skoro upłynął termin przedawnienia, to nie mogą dochodzić zobowiązań podatkowych, które nie istnieją.

Robert Nogacki: Organy nie chciały wydać zaświadczenia, by tym samym nie potwierdzić, że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu

2019-08-21: Organy podatkowe dwóch instancji odmówiły podatniczce wydania zaświadczenia o upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Stwierdziły, że nawet jeśli upływ terminu nastąpił, to nie mają one prawa do merytorycznego rozstrzygania o tym w tego typu postępowaniu. Mogą to zrobić dopiero w postępowaniu ustalającym zobowiązanie podatkowe, które nigdy nie nastąpiło, a które uruchomiła podatniczka swoim wnioskiem o stwierdzenie przedawnienia. Dla podatniczki miało to oznaczać, że bieg terminu przedawnienia dopiero z tą chwilą się rozpocznie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, uchylając 4 lipca 2019 r. postanowienia organów, orzekł: „…organ II instancji z jednej strony uznaje, że niedopuszczalnym było rozważanie, jako merytorycznej, kwestii przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązań podatkowych, z drugiej zaś przyznaje, że organ I instancji miał do tego prawo” (wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 333/19).

Robert Nogacki: Wbrew brzmieniu przepisu, zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem też ulegają przedawnieniu

2023-07-19: Brak przedawnienia zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym stanowiłby przejaw nierównego traktowania w porównaniu z podatnikami, którzy nie posiadają żadnego majątku. Tak wynika z wyroku WSA w Kielcach, który orzekł, że pomimo brzmienia art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej i wbrew stanowisku organów skarbowych zabezpieczone w ww. sposób, zobowiązania podatkowe ulegają nieważności tj. przedawnieniu na zasadach ogólnych (wyrok z 18 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Ke 130/23).

Robert Nogacki: Ustawa covidowa a termin przedawnienia zobowiązań podatkowych

2023-08-31: Ustawa covidowa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z epidemią COVID-19 nie dotyczyła wstrzymywania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – przypomniał organom podatkowym sąd w Gdańsku w wyroku z 25 lipca 2023 r. Powołując się na tzw. ustawę covidową fiskus domagał się od spółki zapłaty podatku od nieruchomości za 2017 r., mimo upływu ustawowego, 5-letniego terminu przedawnienia.

Robert Nogacki: Czy fiskus potrafi zatrzymać czas?

Wydanie przez organ podatkowy pierwszej instancji decyzji określającej zobowiązanie w kwocie innej niż ta, która wynika ze złożonej przez podatnika deklaracji, związane jest z automatycznym wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Wystarczy samo wydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa w sprawie karnej skarbowej, a przedawnienie zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu de iure.