Przedłużanie terminu zwrotu VAT

2024-07-05

 

Przedłużanie terminu zwrotu VAT to jedno z uprawnień przysługujących organom podatkowym, które mogą stosować gdy zasadność zwrotu podatku wymaga dodatkowej weryfikacji poza standardowym terminem na zwrot VAT. Ale często wykorzystywane jest przez organy do sztucznego wydłużania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych przedsiębiorców, by dać sobie więcej czasu na znalezienie podstaw do odmowy zwrotu.

Standardowy termin zwrotu nadpłaty podatku VAT wynosi 60 dni od złożenia rozliczenia. Jednak istnieją również terminy skrócone (15, 25, 40 i 180 dni), które mogą zostać zastosowane, jeśli podatnik spełnia określone wymagania. Choć urzędy mogą wielokrotnie przedłużać termin na zwrot VAT, to organ podatkowy, który przedłuża ten termin, musi w postanowieniu wskazać przyczyny dodatkowej weryfikacji zasadności tego zwrotu i je właściwie uzasadniać. Wiele orzeczeń ogranicza też negatywne skutki przedłużenia terminu do zwrotu VAT po stronie podatnika. Dlatego tak istotne jest, aby podatnik znał swoje prawa w sytuacji, gdy urząd po raz kolejny doręcza mu przedłużenie termin zwrotu VAT.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje szeroki zakres usług, które mogą pomóc podatnikom w uzyskaniu zwrotów VAT w sposób możliwie szybki i skuteczny. Podstawę stanowi gruntowna weryfikacja dokumentacji związanej z transakcjami opodatkowanymi, aby upewnić się, że wszystkie formalności i dokumenty są zgodne z przepisami podatkowymi. W przypadku sporów z organem podatkowym dotyczących prawa do zwrotu VAT, Kancelaria może reprezentować podatnika i doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy w jego imieniu.

 

Przedłużanie terminu zwrotu VAT – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Organ przedłużał firmie termin zwrotu VAT, bo pisał uzasadnienie

2020-04-27: Po trzech latach kontroli podatkowej organ skarbowy zamiast zwrócić firmie należną jej kwotę VAT wszczął wobec niej postępowanie podatkowe. Uznał, że skoro firma nabywała towary od dostawcy, którego dostawcy byli oszustami, to i ona sama musi być oszustem. W braku jednak jakichkolwiek konkretnych ustaleń co do podstaw tego stanowiska organ przedłużył firmie termin zwrotu VAT o kolejne miesiące, m.in. po to, by mieć czas na pisanie uzasadnienia.

Robert Nogacki: Kolejny raz fiskus przegrywa przed sądem w sprawie przedłużania terminu zwrotu VAT

2019-07-17: Aż pięciokrotnie organ podatkowy przedłużał spółce z Nowego Sącza termin zwrotu VAT, tyle że jeden z terminów wydłużył już po jego upływie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrujący skargę spółki wniesioną na takie działanie organu stanął po jej stronie, stanowczo stwierdzając, że: „Taka praktyka nie może jednak zostać zaaprobowana … Stan faktyczny sprawy w sposób niewątpliwy wskazuje, iż nastąpiło przerwanie ciągłości w przedłużaniu terminu zwrotu VAT za listopad 2017 r., a zatem jakiekolwiek dalsze czynności procesowe w szczególności wydanie kolejnych postanowień o przedłużeniu terminu tego zwrotu nie były prawnie skuteczne” (wyrok z 18 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/KR 319/19).

Robert Nogacki: Fiskus przez 4 lata 6-krotnie przedłużał spółce termin zwrotu VAT – bezprawnie

2021-11-23: Naczelnik urzędu skarbowego w ciągu 4 lat aż 6-krotnie przedłużał termin zwrotu VAT spółce. Finalnie przegrał z przedsiębiorcą przed sądem, który orzekł, że „…pierwsze z postanowień Naczelnika w przedmiocie przedłużenia skarżącej terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (…) nie zawierało daty, do której nastąpiło przedłużenie terminu zwrotu. Jest to wada, której nie da się usunąć poprzez wydanie dalszych postanowień” (wyrok WSA w Poznaniu z 29 września 2021 r., sygn. akt I SA/Po 864/20).

Robert Nogacki: Korzystne wyroki w sprawach o przedłużanie terminów zwrotów VAT – urzędy skarbowe powinny oddać zatrzymane pieniądze?

Uchwała NSA I FPS 2/16 z 24 października 2016 r. wywołała falę zażaleń na postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT wydawane przez organy podatkowe w latach 2014-2016. Powoli zaczynają zapadać korzystne wyroki w tych sprawach, z czym przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje. Jednak czy orzeczenia te są respektowane przez organy podatkowe?

Robert Nogacki: Jak fiskus igra z płynnością finansową przedsiębiorców

2023-01-11: Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą urząd skarbowy jeszcze przed upływem terminu zwrotu VAT musi doręczyć przedsiębiorcy postanowienie o przedłużeniu tego terminu. Oznacza to, że do skutecznego przedłużenia terminu nie wystarczy jedynie wydanie postanowienia przez organ, czy nadanie go na poczcie. Mimo to organy podatkowe nadal bezprawnie wstrzymują należne przedsiębiorcom wypłaty środków z tytułu rozliczeń VAT.