Przekształcenie spółki skutki podatkowe

2024-07-05

 

Przekształcenie spółki skutki podatkowe jakie niesie, wymaga odpowiedniego przygotowania się do tego kroku, by nie narazić przedsiębiorstwa na niepotrzebne ryzyko nieodwracalnych strat.

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi pomocy firmom w procesie przekształceń spółek, a także w ocenie skutków podatkowych jakie niosą takie działania. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu w zakresie prawa podatkowego, eksperci z Kancelarii Skarbiec są w stanie pomóc przedsiębiorcom zrozumieć konsekwencje podatkowe, jakie mogą wynikać z przekształcenia spółki. Współpracując z klientami, kancelaria przygotowuje analizy podatkowe, które pozwalają na oszacowanie kosztów związanych z przekształceniem oraz dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia najlepszej decyzji biznesowej. Dzięki usługom Kancelarii Skarbiec przedsiębiorcy mogą skutecznie zminimalizować ryzyko związane z podatkami przy przekształcaniu swoich spółek oraz zapewnić sobie pełną zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

Publikacje Kancelarii Skarbiec na temat skutków podatkowych procedur przekształcenia spółek

 

Robert Nogacki: Jak zmienić formę prowadzenia działalności?

2022-03-15: Rynkowy dynamizm i zmieniające się realia obrotu gospodarczego wymuszają na przedsiębiorcach dostosowanie się do ciągłych zmian, w tym restrukturyzację struktur prowadzonej działalności. W ostatnim czasie głównym czynnikiem popychającym firmy do transformacji jest rewolucja systemu podatkowo-prawnego wprowadzona Polskim Ładem. Przekształcenie przedsiębiorstwa może skutecznie pomóc w dostosowaniu jego działalności do nowych wymogów i obowiązków, stanowiąc krok do zabezpieczenia majątku firmy.

Robert Nogacki: Przekształcenie spółek stanie się prostsze

2020-05-22: Z dniem 1 marca 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Głębokie zmiany polegają m.in. na uproszczeniu dokonywania przekształceń spółek prawa handlowego, a więc możliwości zmiany formy prawnej prowadzonego biznesu. W ślad za tą zmianą idą kolejne, które mogą mieć duże znaczenie dla przedsiębiorców – m.in. korporacyjne prawo wyjścia, na nowo regulujące pozycję wspólników spółek, którzy – nie zgadzając się na planowane przekształcenia – postanowią opuścić spółkę.

Robert Nogacki: Strata ze zbycia wierzytelności może być kosztem spółki przekształconej

2022-05-09: Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej jest często połączona z rozwojem firmy. Na pewnym etapie przedsiębiorcy decydują się na przejście na strukturę ograniczającą ich odpowiedzialność osobistą oraz umożliwiającą dalszą ekspansję. Zmiany formy organizacyjno-prawnej są niejednokrotnie problematyczne od strony podatkowej, czego przykładem jest sprawa zawisła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. II FSK 1543/19).

Robert Nogacki: Przekształcenie spółki: Wydatki na nabycie udziałów są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego ich zbycia

2020-03-05: Spółka zagraniczna nabyła udziały w polskiej spółce kapitałowej, która powstała wskutek przekształcenia spółki komandytowej, działającej wcześniej w formie spółki cywilnej. Byli komandytariusze chcieli obniżyć podstawę opodatkowania uzyskanego z tego tytułu dochodu o wynikającą z bilansu zamknięcia spółki komandytowej wartość praw i obowiązków, istniejącą w dacie jej przekształcenia. Fiskus nie zgodził się na to, twierdząc, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów może być jedynie koszt historyczny, poniesiony przez tych wspólników na ich nabycie jeszcze przy zakładaniu spółki cywilnej. Wspólnicy wygrali jednak w sądzie, który przypomniał organowi podatkowemu, że orzecznictwo wypracowało w tej kwestii ugruntowane stanowisko, zgodnie z którym, rozpoznając koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, nie należy sięgać do pierwotnie poniesionych wydatków na ich nabycie, lecz do rzeczywistej wartości tych udziałów w chwili sprzedaży.

Robert Nogacki: Konsekwencje podatkowe połączenia (przekształcenia) osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

2020-02-06: W toku prowadzonej działalności zdarzają się sytuacje, gdy z różnych powodów przedsiębiorcy decydują się na połączenie z innymi podmiotami albo przekształcenie i zmianę formy prawnej wykonywanej działalności. Zarówno czynność łączenia, jak i przekształcenia nie pozostają bez wpływu na rozliczenia podatkowe podmiotów. Niezmiernie ważne jest prawidłowe rozpoznanie skutków podatkowych takich transakcji, gdyż błędy w tym zakresie będą miały skutki zarówno finansowe, gospodarcze, jak i personalne dla osób zarządzających podmiotami.

Robert Nogacki: Zasady przekształcenia prostej spółki akcyjnej w „zwykłą” spółkę akcyjną” lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2023-06-13: Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) jest stosunkowo nową formą prawną dedykowaną głównie tzw. „start-upom”, z uwagi na specyficzne uregulowania prawne. Nie wymaga stworzenia dużego kapitału zakładowego (min. 1 zł), możliwe jest też wnoszenie wkładów do spółki w formie pracy czy usług. P.S.A. działa więc na zasadach podobnych do spółki komandytowej, z tym, że pozyskiwanie finansowania jest łatwiejsze – poprzez możliwość zakupu akcji przez inwestora. P.S.A. jest często początkową fazą funkcjonowania przedsiębiorstw i po osiągnięciu „dojrzałości” część spółek decyduje się na przekształcenie w tradycyjną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. W takim przypadku należy rozważyć uregulowania prawne i podatkowe dotyczące możliwości takiego przekształcenia.