Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Fiskus musi określić czy ulga się należy czy nie

Fiskus musi określić czy ulga
się należy czy nie

Przedsiębiorca chciał się upewnić, czy w ramach prowadzonej działalności i odprowadzanego podatku dochodowego ma prawo do korzystania z ulgi IP BOX. Organ podatkowy odmówił wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przedsiębiorca wniósł skargę do sądu i wygrał.

Organowi nie podobały się sformułowania
użyte przez przedsiębiorcę

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozostawił bez rozpoznania wniosek przedsiębiorcy zajmującego się tworzeniem oprogramowania. W opinii organu nie spełniał on wymogów, a dokładnie nie wyjaśniał, czy firma wykonuje prace badawczo-rozwojowe, co uprawniałoby ją do skorzystania z ulgi IP BOX. Wnioskodawca napisał: „uważam, że prowadzona przeze mnie działalność w zakresie tworzenia oraz ulepszania programów komputerowych lub jego części wypełnia elementy składowe definicji prac rozwojowych”. Jak podniósł Dyrektor KIS przedsiębiorca w tak sformułowanym wyjaśnieniu wyraził jedynie swoją opinię, a opis stanu faktycznego zawarty we wniosku skierowanym do organu interpretacyjnego powinien być przedstawiony w sposób niebudzący wątpliwości.

W odpowiedzi na wezwanie urzędu przedsiębiorca doprecyzował, że: „Zdaniem Strony, prowadzi ona działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe”. Co więcej dodał, iż powody do takiego twierdzenia „wywodzi z faktu, że w swoich projektach rozwija fachową i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów".

Również to wyjaśnienie nie zadowoliło organu, który stwierdził, że użycie sformułowania „Zadaniem Strony” wyraża jedynie subiektywny pogląd przedsiębiorcy. Natomiast niejednoznaczny opis stanu faktycznego zamyka organowi podatkowemu drogę do wydania interpretacji.

Ustawa niepodatkowa

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że przedsiębiorca powinien był ustosunkować się do wezwań organu i odpowiedzieć na pytanie w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która to zawiera definicję prac rozwojowych. Taki wymóg postawił wnioskodawcy, argumentując, że wskazana ustawa nie jest ustawą podatkową, a przedmiotem interpretacji organów podatkowych są jedynie przepisy podatkowe.

Skarga do WSA

Przedsiębiorca zaskarżył działania Dyrektora KIS do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Podniósł m.in., że ustawodawca posługując się w treści ustawy podatkowej pojęciem działalności B+R, a nie zawierając w niej jej wyjaśnienia, w oczywisty sposób ukierunkował interpretatorów, iż należy go szukać w ustawach poza podatkowych, do czego zobligowany był organ celem spełniania wniosku o wydanie interpretacji złożonego przez podatnika.

Sąd w pełni przychylił się do skargi przedsiębiorcy. W wyroku z 8 lutego 2022 r. orzekł: „Nie ma racji organ, że sama kwalifikacja opisanych czynności jako badań naukowych czy prac rozwojowych jest obowiązkiem wnioskodawcy, a nie organu. (…) (w) trosce o swoje bezpieczeństwo prawne zainteresowany (wnioskodawca) ma prawo oczekiwać (...) wyjaśnienia przez właściwy organ nasuwającej wątpliwości regulacji ukształtowanej przepisami prawa podatkowego, także wówczas, gdy zazębia się ona z innymi unormowaniami prawnymi" (Wyrok WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 1506/21).

Podsumowanie

Potwierdzenie praw przedsiębiorców do stosowania ulg w opodatkowaniu nie przychodzi fiskusowi łatwo. Tym bardziej istotne jest profesjonalne przygotowanie wniosku o interpretację, tak by wykluczyć możliwe uniki KIS i maksymalnie skrócić czas wydania interpretacji. W przywołanym przypadku, w sprawie prostego pytania, pomiędzy złożeniem wniosku do urzędu skarbowego, a wydaniem wyroku przez sąd upłynął, bagatela, rok.

2022-04-15 Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012