Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Publikacje

Prawa pracownikow

Wprowadzenie domniemania zawarcia umowy o pracę w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy ustnej, wyższych niż ustawowe odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia oraz modyfikacji w zakresie podpisywania kolejnych umów na czas określony – to tylko niektóre zmiany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy złożonym w Sejmie.

 

Poselski projekt zmian w Kodeksie pracy i innych ustawach przewiduje, że w razie doświadczenia mobbingu w miejscu pracy pracownik będzie mógł domagać się odszkodowania w wysokości nie mniejszej, niż 6 – miesięczne wynagrodzenie tego pracownika (obecnie jest to co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę).

Rozszerzony ma być zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na tożsamość płciową i stan cywilny pracownika.

Doprecyzowanie definicji stosunku pracy

Elementem definicji stosunku pracy ma być także osobiste wykonywanie pracy oraz zatrudnianie na ryzyko pracodawcy.

Projekt wprowadza domniemanie zatrudnienia w ramach umowy o pracę w przypadku, gdy praca jest wykonywana bez podpisania umowy na piśmie. Ma to chronić prawa osób zatrudnianych „na czarno” oraz pracujących na podstawie ustnych umów o dzieło lub zlecenie.

Zmiany w podpisywaniu kolejnych
umów terminowych

Obecnie dopiero trzecią umowę na czas określony traktuje się jako zawartą na czas nieokreślony. Projekt ogranicza możliwość podpisywania umowy o pracę na czas określony do jednej i traktuje kolejną umowę na czas określony jako zawartą na czas nieokreślony. Ponadto pracownika i pracodawcę będzie łączyła umowa na czas nieokreślony, jeżeli zatrudnienie to będzie wykonywane przez okres dłuższy, niż 24 miesiące.

Odwołanie do sądu

Pracodawcy będą mieli obowiązek podawania pełnej nazwy właściwego sądu, do którego może odwołać się pracownik w razie wypowiedzenia umowy o pracę, a także w każdym wypadku wskazania przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę ma być możliwe w terminie równym okresowi wypowiedzenia.

Inne propozycje

Projekt wprowadza do Kodeksu pracy możliwość zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, z inicjatywy lub za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla pracownika.

Pracownicy, których sąd przywrócił do pracy będą mieli prawo do wynagrodzenia za 3 miesiące bez względu na rodzaj umowy i staż pracownika. Sąd będzie mógł orzec na rzecz pracownika odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę za okres od 3 do 6 miesięcy, co umożliwi lepszą ocenę sprawy konkretnego pracownika. Pracodawcy, którzy nie przestrzega przepisów o czasie pracy będzie groziła odpowiedzialność odszkodowawcza (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Roszczenia z prawa pracy mają się przedawniać po 5 latach (obecnie, co do zasady są to 3 lata). Od niewypłaconego w terminie wynagrodzenia mają przysługiwać odsetki o połowę wyższe od ustawowych.

Omawiany projekt zostanie teraz skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

2013 Kancelaria Prawna Skarbiec

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012