Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Państwa o korzystnych systemach podatkowych

Podatki – akcyza

Akcyza jest drugim co do ważności – tuż po podatku VAT – źródłem dochodów budżetowych. Najważniejszą pod względem dochodu grupą towarów objętych akcyzą są paliwa silnikowe i wyroby tytoniowe. Kolejne miejsca zajmują wyroby alkoholowe, a także wpływy z opodatkowania energii elektrycznej oraz samochodów osobowych.

 

Obowiązek zapłaty akcyzy pojawia się przy:

  • produkcji wyrobów akcyzowych,
  • wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
  • imporcie wyrobów akcyzowych,
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych,
  • wyprowadzeniu ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, które nie są własnością osoby prowadzącej skład.

Podatnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty akcyzy, musi składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dodatkowo pewna grupa towarów, która jest objęta podatkiem akcyzowym, musi posiadać znaki akcyzy. Zaliczamy do nich m.in. piwo otrzymane ze słodu, wino ze świeżych winogron, alkohol etylowy, oleje ropy naftowej, gaz ziemny, czy też wyroby tytoniowe. Ich nabywca jest zobowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Bez takich znaków i wniesienia opłaty towary te nie mogą być sprzedawane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Znaki akcyzowe są jednocześnie dowodem na to, że podmiot zapłacił podatek akcyzowy. Jeżeli jednak ktoś zdecyduje się na obrót towarami, które takich znaków nie posiadają, naraża się na sankcje, które przewiduje kodeks karnoskarbowy. Tego typu działanie jest uznawane za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2 lub karą grzywny do wysokości 720 stawek dziennych. Obie te kary można stosować łącznie. Karane jest również nabywanie, przechowywanie lub przewóz towarów bez znaków akcyzy.

Nie płacisz, to zapłacisz

Brak znaków akcyzy jest podstawą do wymierzenia podatnikowi kary. Są jednak towary, których się nie znakuje, np. sprowadzane z zagranicy samochody. Jakie konsekwencje grożą osobie, która uchyla się od zapłacenia akcyzy?

Tutaj niezapłacenie akcyzy w wyznaczonym terminie grozi otrzymaniem grzywny, zwykle jest ona wymierzana w formie mandatu karnego, wystawionego przez urząd celny. Oczywiście otrzymanie mandatu za zwłokę w żadnym wypadku nie zwalnia nas z konieczności zapłaty samej akcyzy, stanowi jedynie dodatkową dolegliwość.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że grzywna zostanie nałożona także w przypadku, gdy do napędzania pojazdów silnikowych zostanie użyty olej opałowy zamiast oleju napędowego (obłożonego większą akcyzą). W przypadkach szczególnych grozi nam również kara pozbawienia wolności.

Kary za niepłacenie akcyzy są dotkliwe. Warto więc zastanowić się dwa razy, nim zdecydujemy się na ominięcie obowiązku jej zapłaty. Ogólnie należy stwierdzić, że sankcje wymierzane przez państwo za brak opłaconej akcyzy, aczkolwiek w przypadku poszczególnych dóbr różniące się nieco w szczegółach technicznych, mają jeden wspólny mianownik – mocno uderzają nas po kieszeni, a w sytuacjach szczególnych mogą nas nawet zaprowadzić za kratki. Dla wielu podatników jest to wystarczająca motywacja, aby akcyzę płacić rzetelnie i w terminie, aczkolwiek są i tacy (np. osoby żyjące z przemytu papierosów), których to nie odstrasza, a grożące im kary traktują jako ryzyko swojej działalności.

Grzywna, więzienie i…

Zasądzenie kary pozbawienia wolności oraz kary grzywny nie rozwiązuje problemów osoby, która nie zapłaciła akcyzy. Oprócz tego taka osoba będzie musiała uregulować całą zaległość podatkową. Oprócz zastosowania sankcji ściśle karnych państwo może również przymusowo ściągnąć nasze podatkowe zaległości. Może zająć naszą pensję, samochód, zablokować rachunki bankowe. Co gorsza, kosztami tych wszystkich działań obciążeni zostaniemy my. Wychodzi zatem na to, że akcyzę trzeba płacić. Jej niepłacenie jest dla nas – niestety – nieopłacalne.

(Fragment wypowiedzi dla Portalu Bankier.pl)

Źródło: Portal Bankier.pl

Autor: Barbara Sielicka

2010-09-09 Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółki w państwach o korzystnych systemach podatkowych i zmiana rezydencji podatkowej
– remedium na CFC

Mimo, że spółki zarejestrowane w państwach o korzystnych systemach podatkowych według polskiego prawa mogą być spółkami podlegającymi przepisom o zagranicznych spółkach kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Company – CFC), korzyść ekonomiczna i gospodarcza wynikająca z ich posiadania wciąż może być interesująca z punktu widzenia racjonalizacji podatków, zwłaszcza w kontekście międzynarodowego planowania podatkowego.

Połączenie rejestracji spółki offshore ze zmianą rezydencji podatkowej jej beneficjenta rzeczywistego – np. na maltańską, stanowi nie tyko alternatywę dla rodzimego systemu fiskalnego, ale również remedium na CFC.

Przepisy wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. do ustawy CIT i PIT (art. 24a CIT i art. 30f PIT), wg których polski rezydent podatkowy (spółka bądź osoba fizyczna) będzie musiał płacić podatek według stawki 19% od dochodów osiąganych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, działającą w kraju o korzystnym systemie podatkowym, nie znajdą bowiem zastosowania w sytuacji, gdy beneficjent rzeczywisty spółki offshore przeniesie centrum swoich interesów życiowych np. na Maltę, stając się jednocześnie rezydentem podatkowym Malty (tzw. ordinary residence).

Jeśli więc np. (w dużym uproszczeniu) polski rezydent podatkowy zarejestruje swoją działalność np. pod firmą typu LTD na Wyspach Marshalla i jednocześnie spełni wszystkie warunki pozwalające na zmianę rezydencji podatkowej na maltańską, przychody uzyskiwane przez tę spółkę z działalności wykonywanej poza Maltą nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Jednocześnie, przy spełnieniu warunków potwierdzających posiadanie rezydencji podatkowej na Malcie, w Polsce nie będzie istniał obowiązek podatkowy od tych przychodów.

Planując tego typu przedsięwzięcie należy wziąć również pod uwagę coraz bardziej powszechne wdrażanie standardu raportowania CRS, obejmującego wymianę informacji finansowych, w tym na potrzeby podatkowe. Z tego względu kluczowym jest, aby doszło do definitywnej utraty polskiej rezydencji, gdyż w sytuacji, gdy rzeczywistym beneficjentem środków na rachunku spółki, założonym w jednym z państw, które zobowiązało się do udziału w wymianie informacji, będzie polski rezydent podatkowy, to informacja w tym zakresie zostanie przekazana do miejscowych organów podatkowych.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market Laur Eksperta Leaders in Law BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012