Posługiwanie się sfałszowanymi kartami parkingowymi będzie karane

Posługiwanie się sfałszowanymi kartami parkingowymi będzie karane

2013-10-31

 

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które mają wyeliminować nadużycia części kierowców posługiwania się podrobionymi kartami parkingowymi. Kierowcom, którzy posłużą się sfałszowanymi kartami parkingowymi będzie grozić grzywna do 2 000 zł.

Karta parkingowa umożliwia osobom niepełnosprawnym parkowanie na tzw. „kopertach” w strefach płatnego parkowania.

Konieczność zmian w przepisach wynika z rozpowszechnienia w ostatnich latach zjawiska posługiwania się przez prowadzących pojazdy sfałszowanymi kartami parkingowymi. Są one podrabiane, kierowcy używają kart parkingowych wydanych dla członków rodziny zamieszkujących w innych miastach, czy też kart wydanych przez placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Część kierowców z chęci zaparkowania w centrum miasta posuwa się dalej – posługuje się kartami parkingowymi osób, które zmarły. Wszystko przez brak wystarczającej liczby tych miejsc w centrach miast. W efekcie nieuczciwi kierowcy blokują miejsca parkingowe osobom niepełnosprawnym.

 

Zmiany w procedurze wydawania karty

 

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 23 października br. doprecyzowuje sposób umieszczenia karty parkingowej. Będzie ją trzeba umieścić za przednią szybą samochodu, a w razie jej braku – w przedniej części samochodu w taki sposób, aby możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Nowelizacja doprecyzowuje warunki uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne.

Obecnie karty parkingowe wydaje starosta. Po zmianach będzie wydawał je przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym oraz placówkom opiekującym się osobami, które są ograniczone w samodzielnym poruszaniu się.

Karta parkingowa będzie wydawana osobie niepełnosprawnej na okres 5 lat, a placówce, która zajmuje się opieką nad tymi osobami i ich rehabilitacją – na okres 3 lat.

 

Utrata ważności dokumentu i sfałszowane karty parkingowe

 

Dyrekcja placówki zajmującej się opieką nad osobami z ograniczoną sprawnością będzie musiała zwrócić kartę parkingową, jeżeli placówka nie będzie wykorzystywała samochodu do celów przewozu swoich podopiecznych. Ponadto karta straci ważność m.in. w sytuacji, gdy placówka ta utraci kartę, zostanie ona zlikwidowana oraz również w przypadku śmierci osoby, która jest posiadaczem karty.

Stworzona zostanie Centralna Ewidencja Kart Parkingowych, która będzie prowadzona w systemie informatycznym. Umożliwi to nadzór nad wydawaniem kart parkingowych i ma zapobiegać obecnym nadużyciom związanym z ich używaniem.

Za korzystanie z karty parkingowej przez osobę, która nie jest do tego uprawniona będzie groziła grzywna do 2 000 zł. Przepis ten wejdzie w życie już po 14 dniach od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Pozostałe przepisy nowelizacji będą wchodziły w życie etapami – część z nich wejdzie w życie np. 1 lipca 2014 r.

Nowelizacja trafiła do podpisu prezydenta.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec