Składasz pozew? Ustal numer PESEL pozwanego

Składasz pozew? Ustal numer PESEL pozwanego

2016-08-31

 

Od 7 lipca 2013 roku składając pozew musimy wskazać numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną albo numer KRS, numer w innej ewidencji czy rejestrze lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, jeśli jest obowiązany do posiadania któregoś z tych numerów.

 

Niemniej jednak obowiązek ustalenia numeru PESEL (odpowiednio NIP lub KRS) pozwanego został przerzucony na sąd, który z urzędu powinien podjąć czynności zmierzające do ustalenia ww. danych. Wyjątkiem od tej zasady jest elektroniczne postępowanie upominawcze, albowiem składając pozew do e-sądu musimy wskazać numer PESEL (NIP lub KRS) zarówno powoda, jak i pozwanego.

 

Wracając do zasady

 

Abstrahując od elektronicznego postępowania upominawczego w chwili obecnej zgodne z art. 208¹ k.p.c. to sąd, a nie powód zobowiązany jest ustalić numer PESEL (NIP lub KRS) pozwanego. Mając na uwadze powyższy przepis można by uznać, iż powód nie ma obowiązku ustalania danych identyfikujących pozwanego (oprócz jego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania/siedziby).

Nic bardziej mylnego, albowiem w sytuacji, gdy sąd nie może ustalić numeru PESEL pozwanego, np. w sytuacji, gdy adres pozwanego podany w pozwie nie zgadza się z adresem, znajdującym się w bazie, wówczas sąd może wezwać powoda do wskazania dodatkowych danych niezbędnych do ustalenia numeru PESEL pozwanego, takich jak data urodzenia, imiona rodziców czy numer dowodu osobistego.

 

Powód nie wskazuje danych

 

W sytuacji, gdy powód nie wskaże wyżej wymienionych danych, wszystko zależy od tego, jaki rygor widnieje w treści wezwania. Najczęściej sądy wzywają powodów do wskazania ww. danych pod rygorem zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c.

Zgodnie z tym przepisem sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania błędnego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL, NIP czy KRS lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Tutaj pojawia się problem, albowiem za dość kontrowersyjne należy uznać stwierdzenie, iż niepodanie przez powoda daty urodzenia bądź imion rodziców nie pozwala sądowi na ustalenie numeru PESEL, NIP czy KRS pozwanego. Jeszcze większe wątpliwości nasuwają się w kwestii braku numeru PESEL (NIP czy KRS) – czy fakt ten rzeczywiście uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.

 

Podsumowując

 

Z racji tego, iż wskazanie dokładnych danych pozwanego takich jak imiona rodziców czy numer dowodu osobistego może powodować większe trudności, aniżeli podanie jego numeru PESEL, celem uniknięcia sytuacji opisanych powyżej powód powinien podać (jeżeli posiada taką wiedzę) lub samodzielnie ustalić numer PESEL pozwanego. Ustalenie numeru PESEL osoby fizycznej nie jest skomplikowane, jednakże wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 31 złotych.

Natomiast w przypadku pozwanych będących przedsiębiorcami sytuacja jest znacznie prostsza, albowiem dane takie jak NIP albo KRS znajdziemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym, które są ogólnodostępne.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.