Świadczenie kompleksowe

2024-07-09

 

Świadczenie kompleksowe to świadczenie składające się z kilku lub kilkunastu usług lub dostaw towarów, które jednak mają znaczenie dla konkretnego podatnika podatku VAT jako całość, tworząc tym samym jeden byt prawny, objęty tymi samymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT.

Świadczenie kompleksowe w kontekście ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) odnosi się do sytuacji, w której kilka świadczeń (towarów lub usług) jest tak ściśle powiązanych, że tworzą one jedno, nierozerwalne świadczenie dla celów podatkowych. W takich przypadkach wszystkie elementy składowe traktowane są jako jedna transakcja i opodatkowane według jednej stawki VAT.

Kluczowe aspekty świadczenia kompleksowego obejmują:

Nierozdzielność świadczeń: Świadczenia, które są składnikami świadczenia kompleksowego, są tak ze sobą powiązane, że oddzielne traktowanie każdego z nich byłoby sztuczne i nie oddawałoby rzeczywistego charakteru transakcji.

Główne świadczenie i świadczenia pomocnicze: Zazwyczaj w świadczeniu kompleksowym można wyróżnić główne świadczenie oraz świadczenia pomocnicze. Świadczenia pomocnicze nie mają samodzielnego znaczenia i służą lepszemu wykonaniu głównego świadczenia. Przykładem może być sprzedaż sprzętu komputerowego wraz z instalacją i szkoleniem z jego obsługi – głównym świadczeniem jest sprzedaż sprzętu, a instalacja i szkolenie są świadczeniami pomocniczymi.

Jednolita stawka VAT: Całe świadczenie kompleksowe jest opodatkowane jedną stawką VAT, która odpowiada stawce dla głównego świadczenia. Ma to na celu uproszczenie rozliczeń podatkowych i uniknięcie problemów związanych z koniecznością stosowania różnych stawek VAT do różnych elementów tej samej transakcji.

Orzecznictwo i interpretacje podatkowe: Pojęcie świadczenia kompleksowego jest często przedmiotem interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego, ponieważ granice między świadczeniem kompleksowym a odrębnymi świadczeniami mogą być trudne do określenia w praktyce. Interpretacje indywidualne wydawane przez organy podatkowe oraz orzeczenia sądów administracyjnych pomagają w ustaleniu, czy dana transakcja powinna być traktowana jako świadczenie kompleksowe.

Przykładami świadczeń kompleksowych mogą być:

Usługi turystyczne: gdzie w ramach jednej umowy klient otrzymuje transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Sprzedaż urządzenia z serwisem: gdzie kupujący nabywa maszynę wraz z usługą jej montażu, konserwacji i szkolenia personelu.

Świadczenia kompleksowe odgrywają istotną rolę w praktyce gospodarczej, a ich prawidłowe rozpoznanie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT.

„W pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, jeżeli nie są od siebie niezależne. Jest tak na przykład w sytuacji, gdy można stwierdzić, że jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie główne, a inne świadczenie lub świadczenia stanowią jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los podatkowy świadczenia głównego. W szczególności dane świadczenie należy uważać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, gdy dla klientów nie stanowi ono celu samego w sobie, lecz środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z głównej usługi usługodawcy [cyt. za: wyrok w sprawie C-572/07, RLRE Tellmer Property sro v. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, Legalis.]

Z orzeczenia ETS przywołanego powyżej, jak również z szeregu innych orzeczeń wynika, w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, należy uważać za jedną transakcję na gruncie podatku VAT- transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana celem oceny jej skutków na gruncie podatku VAT.

 

Świadczenie kompleksowe – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Świadczenie kompleksowe a faktura VAT

2019-08-14: Dyskusja dotycząca świadczeń złożonych (lub inaczej kompleksowych) toczy się między podatnikami, organami i sądami od wielu lat. Są to świadczenia składające się z kilku lub kilkunastu usług lub dostaw towarów, które jednak mają znaczenie dla konkretnego podatnika podatku VAT jako całość, tworząc tym samym jeden byt prawny, objęty tymi samymi zasadami opodatkowania podatkiem VAT. Wskazówki co do pojęcia usługi kompleksowej zawarte są także w stosunkowo bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia świadczenia złożone są obecnie bardzo popularne i powszechne. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozliczenie tego rodzaju usług.

Robert Nogacki: Dostawa wyrobów stalowych wraz z usługą malowania – problem na gruncie VAT

Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną stawką podatku. W wielu przypadkach zastanawiają się, czy nie powinni rozdzielać usługi na odrębne czynności, które indywidualnie będą podlegały różnym stawkom VAT. Remedium na niejasne przepisy, jak również zmieniające się orzecznictwo, może być wystąpienie o wiążącą interpretację prawa podatkowego.

Robert Nogacki: Sztuczne dzielenie działań przedsiębiorców a opodatkowanie VAT

2023-08-23: Opodatkowanie VAT może być kwestią sporną. Zwłaszcza, że wydzielając z kompleksowej usługi świadczenie odrębne, kwalifikowane jako dostawa oddzielnej usługi niepodlegającej zwolnieniu, można ją objąć VAT. Zdarza się, że fiskus dopuszcza się takiego rozdzielenia w sposób sztuczny, właśnie do celów podatkowych.

Robert Nogacki: Firma świadczyła usługi kompleksowe na rzecz zagranicznego kontrahenta, ale fiskus zakwalifikował je jako dostawę towaru. Wszystko po to, by móc je opodatkować

2020-09-16: Polska spółka świadczy usługi produkcyjne zgodnie z zaleceniami i na rzecz zagranicznego kontrahenta, który również za granicą produkty te sprzedaje. Są one tworzone według specyfikacji odbiorców końcowych. Spółka była przekonana, iż z racji tego, że nie sprzedaje towaru, a świadczy usługi kompleksowe na zlecenie swojego głównego odbiorcy, będą one podlegać opodatkowaniu w państwie tego zleceniodawcy. Fiskus był innego zdania.

Robert Nogacki: Kompleksowa usługa pośrednictwa objęta podatkiem u źródła

2019-10-15: Wszystkie osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, wypłacające należności na rzecz zagranicznych kontrahentów są każdorazowo zmuszone do weryfikowania, czy dokonywana płatność nie rodzi obowiązku podatkowego. Obowiązek ten polega na pobraniu tzw. podatku u źródła.