Nabycie udziałów spółki offshorowej a ograniczenia w obrocie dewizowym

Nabycie udziałów spółki offshorowej a ograniczenia w obrocie dewizowym

2009-08-23

 

Nabycie udziałów w spółce offshore wiąże się z pewnymi ograniczeniami w obrocie dewizowym. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe ograniczeniom podlega m.in. nabywanie przez rezydentów, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także obejmowanie udziałów i akcji w takich spółkach.

Krajami trzecimi są państwa niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także ich terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone oraz terytoria zależne, autonomiczne i stowarzyszone państw członkowskich Unii Europejskiej.

Nabywanie udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich może więc następować wyłącznie w oparciu o zezwolenie dewizowe, ogólne bądź indywidualne. Rezydent, który bez wymaganego zezwolenia dewizowego albo wbrew jego warunkom nabywa udziały lub akcje w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich albo obejmuje udziały lub akcje w takich spółkach, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (tak: art. 102 § 1 kodeksu karnego skarbowego).

 

Rejestracja udziałów w spółce offshore

 

Spółki offshore często są zarejestrowane w jurysdykcjach o niskim opodatkowaniu i dużym poziomie poufności. W związku z tym, zakup udziałów w takiej spółce może wiązać się z koniecznością wymiany waluty narodowej na walutę zagraniczną, co z kolei może podlegać restrykcjom narodowego systemu walutowego.

Ograniczenia w obrocie dewizowym mogą obejmować wymóg uzyskania odpowiednich zezwoleń lub zgód od władz monetarnych, a także ograniczenia w przewozie gotówki za granicę. Ponadto, transakcje związane z nabyciem udziałów w spółce offshore mogą być objęte obowiązkiem zgłoszenia do organów podatkowych, aby zapewnić przejrzystość i zgodność z przepisami podatkowymi.

Dlatego przed nabyciem udziałów w spółce offshore ważne jest dokładne zrozumienie obowiązujących przepisów i restrykcji związanych z obrotem dewizowym w danym kraju.

 

Nabycie udziałów w spółce – polskie wymogi

 

W przypadku, jeśli nabycie dokonane zostanie w kraju, to objęte będzie ogólnym zezwoleniem dewizowym, bowiem zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych zezwala się na nabywanie przez rezydentów w kraju:

  1. udziałów i akcji w spółkach mających siedzibę w krajach trzecich, a także ich obejmowanie w kraju,
  2. jednostek uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania, mających siedzibę w krajach trzecich,
  3. dłużnych papierów wartościowych o rocznym lub dłuższym terminie wykupu, wyemitowanych bądź wystawionych przez nierezydentów z krajów trzecich.

Dokonanie takiej czynności w kraju nie wymaga więc spełnienia dodatkowych wymogów administracyjnych.

Istnieją jednak również argumenty na rzecz wniosku, że bardziej dogodne jest rozwiązanie w którym nabycie akcji bądź udziałów spółek offshorowych nie następuje w kraju. W tej sytuacji nie jest ono objęte ogólnym zezwoleniem dewizowym i dlatego rekomendujemy naszym klientom, aby nabycie takie było dokonywane za pomocą fundacji prywatnej albo trustu, w którym klient wskazy zostanie jako beneficjent. Pozwala to efektywnie wyeliminować problem zezwolenia dewizowego.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec