Ulga na złe długi

2024-07-09

 

Ulga na złe długi umożliwia wierzycielowi (tj. sprzedawcy) odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał zapłaty. Natomiast nabywca zobowiązany jest do korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z niezapłaconej terminowo faktury.

Zgodnie z artykułami 89a-89b ustawy o VAT, podatnik ma możliwość skorygowania podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terenie kraju w przypadku wierzytelności, odnośnie których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekty dotyczą również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność jest uprawdopodobniona, co ma miejsce gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego na fakturze bądź też w treści umowy.

Kancelaria Prawna Skarbiec może pomóc w skorzystaniu z ulgi na złe długi poprzez świadczenie usług doradztwa podatkowego i prawno-podatkowego. Doradztwo to może obejmować analizę sytuacji finansowej klienta, identyfikację ewentualnych „złych długów”, jak również ocenę kwalifikowalności do ulgi na złe długi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W ramach świadczonych usług Kancelaria Skarbiec może również reprezentować klienta przed organami podatkowymi w sprawach związanych z ulgą na złe długi oraz udzielać wsparcia w procesie składania odpowiednich dokumentów i wniosków.

 

Ulga na złe długi – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Nieściągalność wierzytelności warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi

2022-01-13: Od 1 października 2021 r. obowiązują w Polsce nowe, dostosowane do unijnych regulacji przepisy dotyczące ulgi na złe długi. Korzystne dla przedsiębiorców zmiany objęły uproszczenie warunków skorzystania z ulgi. Teraz jedynie wierzyciel musi posiadać status płatnika VAT, a od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą minąć 3 lata, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

Robert Nogacki: Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

2021-10-05: Przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi funkcjonują już od dawna w ustawie o VAT, jednak w dalszym ciągu budzą szereg wątpliwości i sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Jedną z osi takich sporów była do niedawna kwestia możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w kontekście cesji wierzytelności. Niekorzystne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych, stanowiące że przy cesji wierzytelności należy podwyższyć podstawę i podatek o całą kwotę wierzytelności, zostało zakwestionowane przez NSA dopiero w 2019 r. Od tego czasu wydaje się, że obowiązuje jednolita praktyka, niemniej fiskus w pojedynczych sprawach próbuje ją zmienić na swoją korzyść.

Robert Nogacki: Firmy mogą składać wnioski o zwrot VAT, i to nawet z faktur sprzed 6 lat

2020-11-17: Trybunał Sprawiedliwości UE 15 października 2020 r. orzekł, że część polskich przepisów warunkujących możliwość uzyskania przez firmę zwrotu VAT naliczonego na nieuregulowanych przez dłużnika fakturach (tzw. ulga na złe długi) jest sprzeczna z prawem unijnym. Przedsiębiorcy powinni więc przejrzeć swoje księgi, bo ten wyrok otwiera furtkę do odzyskania VAT nawet z faktur wystawionych przed sześcioma laty.

Robert Nogacki: Ważny wyrok dla firm ws. możliwości skorzystania z ulgi na złe długi. Szansa na obniżenie opodatkowania

2022-11-07: Przedsiębiorcy, którym niewypłacalni dłużnicy nie uregulowali należności mogą obniżyć podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług o VAT naliczony na „nieściągalnych” fakturach. Do niedawna warunkiem skorzystania z tzw. ulgi na złe długi było posiadanie przez dłużnika statusu zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. W 2020 r. ten wprowadzony w polskiej ustawie o VAT warunek został uznany przez TSUE za sprzeczny z prawem UE. Firmy przystąpiły więc do składania wniosków o korektę podstaw swojego opodatkowania, ale fiskus sporą ich część odrzucał, powołując się na upływ terminu liczonego od daty wystawienia faktury. W niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że skarbówka jest w błędzie, bo przedsiębiorcy nie mieli możliwości występować o korektę wcześniej – dopóki obowiązywał polski przepis, sprzeczny z unijną dyrektywą. Taka interpretacja sądu otwiera firmom furtkę i daje im więcej czasu na obniżenie swojego opodatkowania z tytułu niezapłaconych faktur.