Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

2016-08-31

Klub Platformy Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt zmian w Prawie zamówień publicznych. Przewiduje on między innymi podniesienie do 50 tys. euro progu, od którego istnieje wymóg stosowania tej ustawy.

Obecnie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie stosuje się między innymi do zamówień i konkursów, jeżeli ich wartość nie przekracza 14 tys. €. W wielu krajach, np. w Czechach lub w Danii ten próg jest znacznie wyższy niż w polskim prawie.

Przygotowany przez klub PO projekt nowelizacji Pzp podnosi omawiany próg do 50 tys. €. Jeżeli zatem Sejm uchwali tę zmianę, przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do zamówień i konkursów do tej wysokości.

Przesłanki wykluczenia wykonawcy

Obecnie z przetargu wyklucza się wykonawców, którzy m.in. wyrządzili szkodę lub musieli zapłacić karę umowną. Warunkiem zastosowania tej sankcji jest fakt, że:

  • wykonawca nie zrealizował zamówienia lub też nie wykonał go w należyty sposób,
  • wykonawca spowodował szkodę, której wysokość wyniosła nie mniej, niż 5%. wartości zamówienia,
  • istnienie szkody stwierdził sąd, którego orzeczenie uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania przetargowego.

Autorzy projektu nowelizacji chcą podnieść wysokość szkody w opisanej wyżej sytuacji do 10% wartości zamówienia.

Obecne przepisy powodują konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w przetargu, nawet jeżeli dobrowolnie naprawił wyrządzoną szkodę. Projekt przewiduje, że w takiej sytuacji wykonawcy nie będzie można wykluczyć z udziału w postępowaniu.

Ponadto, wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu przetargowym będzie mogło nastąpić, jeżeli dany zamawiający rozwiązał z nim umowę na skutek jej niewykonania z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i nastąpiło to w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a ponadto wartość niezrealizowanego zamówienia wyniesie minimum 10% wartości umowy.

Jeżeli jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, zamawiający będą musieli wykazać w protokole postępowania, że zastosowanie innych kryteriów nie spowoduje zmniejszenia wydatków publicznych.

Dokumenty, które wykonawca uzupełni na wezwanie zamawiającego będą musiały potwierdzać spełnianie wymagań nie później niż na dzień ich złożenia. Zlikwidowany ma być obowiązek zatrzymania wadium przez zamawiającego, jeżeli na jego wezwanie wykonawca nie uzupełni dokumentów. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe zamawiający mają stawiać warunek realizacji kontraktów przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

W umowach, które są zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy będzie trzeba zapisać, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie w razie zmiany wysokości stawek VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

2013 Kancelaria Prawna Skarbiec