Zabezpieczenie spadku po cudzoziemcach

Zabezpieczenie spadku po cudzoziemcach

2008-07-03

 

Sądy polskie w sprawach spadkowych po cudzoziemcach, rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, w których nie przysługuje im jurysdykcja, dokonują zabezpieczenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu, o czym zawiadamia się właściwego konsula (tj. konsula państwa, którego obywatelem był spadkodawca), który może brać udział w postępowaniu.

Sporządza się wypis testamentu oraz protokołu otwarcia i ogłoszenia, które wydaje się na żądanie organom państwa, którego obywatelem był spadkodawca. Oryginał może zostać wydany na zasadach wzajemności, jeśli dalsze czynności urzędowe w Polsce nie są już przewidziane.

Osoby roszczące sobie prawa do spadku, spadkobiercy i wierzyciele spadkodawcy są wzywani na podstawie ogłoszenia, doręczanego właściwemu organowi administracji finansowej i właściwemu konsulowi. W treści tego ogłoszenia wzywa się te osoby, by w ciągu trzech miesięcy zgłosiły one swoje prawa z podaniem dowodów. Sąd z urzędu zarządza trybem tego ogłoszenia przewidzianym dla ogłoszeń o wezwaniu spadkobierców.

W przypadku, gdy nikt nie zgłosi się w powyższym terminie, sąd spadku postanawia o wydaniu majątku ruchomego właściwemu konsulowi. Jeśli jednak te osoby się zgłoszą, zostaje wyznaczona rozprawa, na którą wzywa się zainteresowanych. Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu zgłoszonych i wykazanych praw osób zamieszkałych w Polsce oraz obywateli zamieszkałych za granicą, jak również o zabezpieczeniu podatku od nabycia praw majątkowych, po wysłuchaniu stawających, przy czym na to postanowienie przysługuje zażalenie.

Majątek ruchomy, który nie został wydany, służy na zaspokojenie zabezpieczonych praw, natomiast resztę tego majątku ruchomego sąd postanawia wydać – pod warunkiem wzajemności – właściwemu konsulowi.

Rzeczy cudzoziemca, który zmarł w Polsce w czasie podróży i nie miał w Polsce zamieszkania lub miejsca stałego pobytu ani majątku prócz tych rzeczy przy nim znalezionych, są przez sąd zabezpieczane i powiadamiany jest właściwy konsul.

Na podstawie przepisów o sprzedaży zabezpieczonych nieruchomości część z tych rzeczy sprzedaje się, a z osiągniętej ceny zaspokajane są koszty pobytu w Polsce i pogrzebu spadkodawcy. Natomiast reszta ceny oraz rzeczy nie sprzedane zostaje wydana właściwemu konsulowi.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

Autor: prawnik Konrad Pecelerowicz