Zawód księgowego i doradcy podatkowego?

Zawód księgowego i doradcy podatkowego?

2014-07-16

 

W Sejmie trwają prace nad ułatwieniem dostępu do zawodu księgowego i doradcy podatkowego. Sprawa ta budzi wiele emocji – głównie w środowisku doradców podatkowych, którzy obawiają się, że po wejściu w życie proponowanych zmian przedmiotowe usługi będą mogły świadczyć osoby bez żadnych kwalifikacji i przygotowania merytorycznego.

Wśród zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w drugiej transzy rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk sejmowy nr 1576) część dotyczy dostępu do zawodów: doradcy podatkowego i księgowego.

 

Zmiany dla doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów

 

Obecnie doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni, biegli rewidenci oraz księgowi mają prawo:

  • udzielać podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • prowadzić w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych,
  • sporządzać w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznania i deklaracje podatkowe.

Projekt zmian w ustawie o doradztwie podatkowym umożliwia wykonywanie wskazanych wyżej czynności doradztwa podatkowego przez każdego. Do wykonywania tych czynności nie będzie potrzebne zatem np. uzyskanie licencji doradcy podatkowego.

Doradcy podatkowi oraz radcowie prawni będą mogli nadal reprezentować podatników, płatników i inkasentów przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Czynności przed sądem i fiskusem często powodują bowiem nieodwracalne skutki finansowe dla podatników.

Projektowane zmiany przewidują także skrócenie praktyki zawodowej dla doradców podatkowych z obecnych 2 lat do 6 miesięcy oraz możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego dla absolwentów studiów wyższych, jeżeli uczelnia realizuje program kształcenia na podstawie umowy z Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Doradcy podatkowi nadal będą musieli wykupić polisę OC z tytułu odpowiedzialności za szkody wyrządzone podatnikom przy wykonywaniu czynności.

Do proponowanych zmian krytycznie odnoszą się doradcy podatkowi. Akceptują jedynie pomysł skrócenia praktyki dla ich zawodu oraz ułatwienia w zdawaniu egzaminu. W ich ocenie tak daleko idąca liberalizacja czynności doradztwa podatkowego doprowadzi do strat w firmach, które będą korzystały z usług osób bez wymaganej wiedzy, licencji, doświadczenia i wykształcenia.

Wskazują też na brak ponoszenia odpowiedzialności za błędne porady po stronie osób, które będą ich udzielać. Projekt nie reguluje tej kwestii. Zdaniem doradców podatkowych proponowane zmiany prowadzą do paradoksu, bo oznaczają, że doradzać podatnikom w sprawach podatkowych i prowadzić dokumentację w tym zakresie będą mogły także z osoby z wyrokami za przestępstwa podatkowe.

Ministerstwo Sprawiedliwości z kolei tłumaczy zmiany koniecznością zwiększenia dostępu podatników do usług doradztwa podatkowego oraz oczekiwaną obniżką cen za nie na skutek zwiększenia konkurencji na rynku tych usług.

 

Zmiany dla księgowych

 

Projekt zmian w ustawie o rachunkowości zakłada likwidację certyfikatu księgowego. Czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie mogła wykonywać każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwa finansowe. Bez zmian pozostanie obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Nad omawianym projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych trwają obecnie prace w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec