Zbycie przedsiębiorstwa skutki podatkowe

2024-07-10

 

Zbycie przedsiębiorstwa skutki podatkowe jakie niesie ze sobą to działanie mogą być bardzo zróżnicowane i rozległe. Trzeba uważać, by niewłaściwymi decyzjami i przez nieodpowiednie przeprowadzenie transakcji nie narazić się na niepotrzebne i nieodwracalne straty.

Wiele firm planujących zbycie przedsiębiorstwa zastanawia się, jakie konsekwencje podatkowe będą związane z tą transakcją. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje wsparcie w ocenie skutków podatkowych transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Nasze doradztwo obejmuje nie tylko wykładnię przepisów prawa, ale także szczegółową analizę konkretnych uwarunkowań i efektów podatkowych.

Nasi eksperci pomogą Ci w opracowaniu i ocenie różnych scenariuszy transakcji, w tym ocenie konsekwencji podatkowych dla przedsiębiorstwa i jego właścicieli. Dodatkowo, Kancelaria Skarbiec zapewni wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu optymalnych strategii podatkowych, które mogą zostać zastosowane w ramach transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Nasi specjaliści posiadają umiejętność praktycznego wykorzystania swojej wiedzy w kontekście konkretnych sytuacji biznesowych i transakcyjnych, by stworzyć rozwiązania najbardziej korzystne dla naszych klientów.

 

Zbycie przedsiębiorstwa – publikacje Kancelarii Skarbiec

 

Robert Nogacki: Zbycie przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług

2021-05-27: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tematyka ta od lat budzi szereg wątpliwości i jest przedmiotem sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Ryzyko błędnego zaklasyfikowania transakcji może generować problemy finansowe dla przedsiębiorców w sytuacji, gdy organ podatkowy zakwestionuje transakcję i zmieni jej klasyfikację. Dodatkowo na wstępie należy zaznaczyć, że ustawodawca posłużył się pojęciem „zbycia” zamiast „sprzedaży”, co oznacza, że miał na myśli bardzo szeroki katalog transakcji prowadzących do przeniesienia własności.

Robert Nogacki: Błędne wystawienie faktury VAT nie upoważnia skarbówki do karania podatnika

2023-06-22: Błędne zakwalifikowanie na fakturze transakcji jako podlegającej opodatkowaniu VAT i niezłożenie korekty nie stanowią wystarczających przesłanek do nakładania na podatnika sankcji przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Sąd w Białymstoku stanął po stronie podatnika, który mylnie zakwalifikował sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako sprzedaż nieruchomości.

Robert Nogacki: Transgraniczne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez VAT

2022-07-01: Struktura organizacyjna grup kapitałowych ewoluuje wraz z rozwojem firmy, co wymusza naturalne procesy restrukturyzacyjne. Każdy proces restrukturyzacji niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe, które należy przeanalizować zanim grupa podejmie decyzję o reorganizacji. Jednym z takich przykładów jest sytuacja transgranicznego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która została zabezpieczona w ramach interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23.02.2022 r. o nr 0113-KDIPT1-2.4012.903.2021.1.AM.

Robert Nogacki: Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia VAT zbywcy – wyrok NSA I FSK 2240/19

2021-08-27: Transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części są często przedmiotem sporu pomiędzy podatnikami i fiskusem. Sukcesja obowiązków w zakresie podatków nie jest problematyczna, jednak często wątpliwości budzi sukcesja praw. Jednym z obszarów dyskusji jest możliwość skorygowania rozliczeń VAT poprzednika i wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT. Tematyką tą zajął się ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. akt I FSK 2240/19, rozstrzygnął sprawę na korzyść podatnika.

Robert Nogacki: Brak opodatkowania opłat za leasing zorganizowanej części przedsiębiorstwa

2023-03-13: Wraz z nabyciem przedsiębiorstwa, bądź jego zorganizowanej części (ZCP), nabywca może zyskać też tzw. goodwill, czyli wartość dodatnią firmy, na którą składają się przewyższające cenę nabycia elementy inne niż wycenione rynkowo aktywa i zobowiązania, takiej jak: renoma, know-how, czy kontakty biznesowe. Po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych taką „niematerialną wartość dodatnią” można amortyzować, a odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Czy oddanie w leasing takiej ZCP, wraz z goodwill, zrodzi po stronie firmy podlegający opodatkowaniu przychód?

Robert Nogacki: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a sprzedaż poszczególnych jego składników

2020-10-30: Jednym z elementów prowadzenia działalności gospodarczej jest zbycie części tej działalności. Można tego dokonać poprzez sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub sprzedaż poszczególnych jego składników. Skutki podatkowe obu transakcji są bardzo różne, dlatego należy dokładnie przeanalizować transakcje, aby dokonać prawidłowej ich klasyfikacji. W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, co należy rozumieć przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ pozostałe transakcje na majątku będą co do zasady uznawane za zbycie pojedynczych składników majątku.