Zmiany w przepisach dotyczących kontroli celno-skarbowej

Zmiany w przepisach dotyczących kontroli celno-skarbowej

2017-10-30

 

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.

Rozporządzenie ma być wydane na podstawie upoważnienia ustawowego z Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 z późn. zm.). Dotychczasowe zadania Służby Celnej będą wykonywane przez odpowiednie organy KAS, dlatego omawiane rozporządzenie zmienia nazewnictwo organów wykonujących czynności kontrolne.

Rozporządzenie określa warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.

Projekt aktu nakłada na funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej obowiązek okazania legitymacji służbowej, upoważnienia do dokonania kontroli i podania podstawy prawnej jej dokonania – wszystko na żądanie kontrolowanego. Rozporządzenie określa także warunki kontroli autentyczności dokumentów.

Wprowadza ono również zasady dotyczące rewizji i dokonywania kontroli poza kolejnością. Ta ostatnia będzie dokonywana m.in. w przypadku wyposażenia ratowniczego, straży pożarnej, autobusów, towarów łatwo psujących się oraz w razie przewozu żywych zwierząt.

Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej przed objęciem towaru procedurą celną będzie następowała poprzez sprawdzenie wymaganych dokumentów w systemie informatycznym służącym do obsługi deklaracji przywozowych.

Rozporządzenie określa zasady kontroli wykonywanej w innych miejscach niż urząd celno-skarbowy – będzie ona mogła zostać przeprowadzona w miejscu, gdzie są odpowiednie warunki. Kontrolowany będzie miał prawo domagać się spisania protokołu w przypadku, gdy nie wykryto nieprawidłowości. To realizacja obowiązku zawartego w art. 81 ust. 7 ustawy o KAS, który przewiduje protokół z czynności kontrolnych w miejscach określonych w ustawie, chyba że czynność została udokumentowana w sposób określony w przepisach odrębnych.

Jeżeli chodzi o kontrolę w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania kontrolowanego, rozporządzenie nie zmienia dotychczas obowiązujących zasad. W myśl ww. aktu kontrola wyrobów akcyzowych polega na sprawdzeniu, czy są autentyczne, czy nie są zniszczone ani uszkodzone.

Omawiany projekt zastąpi obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1313).

Omawiane rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec