Będą zmiany w procedurze rozpoznawania spraw podatkowych

Będą zmiany w procedurze rozpoznawania spraw podatkowych

2013-09-10

 

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu zmiany w procedurze rozpoznawania spraw podatkowych w Ordynacji podatkowej, który nakłada na organy podatkowe obowiązek wydania postanowienia w sprawie przedłużenia rozpoznania sprawy.

Dzięki temu podatnik będzie mógł zaskarżyć takie rozstrzygnięcie do organu podatkowego wyższego stopnia lub wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Aby zapobiec przewlekaniu załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nakłada na organy podatkowe terminy, w jakich muszą je rozpoznać. Co do zasady organy podatkowe muszą załatwić sprawę w ciągu maksymalnie miesiąca od wszczęcia postępowania. Jeżeli natomiast sprawa jest skomplikowana organy podatkowe mają 2 miesiące na jej załatwienie.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się np. okresów, gdy postępowanie było zawieszone sprawa albo jeżeli opóźnienie rozpoznania sprawy spowodował sam podatnik (np. nie dostarczając wymaganych przez fiskusa dokumentów).

Jednocześnie organ podatkowy ma obowiązek poinformowania podatnika o tym, że nie rozpatrzy w terminie jego sprawy. Organy podatkowe muszą także podać nowy termin rozpoznania sprawy. Dotyczy to również sytuacji, gdy organ podatkowy nie jest winny opóźnienia w załatwieniu sprawy.

Brak załatwienia sprawy w wymaganym terminie musi być uzasadniony. Organy podatkowe nie mogą zatem powoływać się na przekroczenie terminu rozpatrzenia sprawy uzasadniając to np. trudnością z interpretacją przepisów.

Ponadto bezczynność organu podatkowego ma miejsce wtedy, gdy nie podejmuje on żadnych czynności w sprawie w terminie, albo prowadził postępowanie, ale nie wydał w terminie decyzji bądź postanowienia lub też nie podjął innych niezbędnych czynności, które służą rozstrzygnięciu sprawy. Natomiast nie można mówić, że organ podatkowy jest bezczynny, gdy prowadził postępowanie, ale w przekonaniu podatnika w nieprawidłowy sposób.

Podatnik ma prawo złożyć skargę na bezczynność organu podatkowego i może to zrobić niezależnie od tego, z jakich powodów organ podatkowy nie wydał decyzji albo postanowienia w terminie i czy opóźnienie to było zawinione przez organ podatkowy, czy też nie.

Proponowane zmiany w procedurze

 

Klub PSL złożył w Sejmie projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej (druk sejmowy nr 1533). Przewiduje on zmiany w formule przedłużania przez organy podatkowe rozpoznawania spraw w wymaganych przepisami terminach.

Jeżeli organ podatkowy nie załatwi sprawy w terminie, będzie miał obowiązek wydać postanowienie w tej sprawie. Będzie musiało ono zawierać nowy termin rozpoznania sprawy i powody niedotrzymania rozpoznania sprawy w terminie.

Co ważne, jeżeli podatnik aktywnie uczestniczy w postępowaniu podatkowym, to organ podatkowy nie będzie mógł przedłużyć terminu rozpoznania sprawy. Organ podatkowy będzie musiał wydać postanowienie o niezałatwieniu sprawy w terminie także w wypadku, gdy nie zawinił w opóźnieniu rozpoznania sprawy.

Podatnik będzie mógł się odwołać od postanowienia w sprawie niezałatwienia sprawy w terminie do organu podatkowego wyższego stopnia. Jeżeli natomiast postanowienie będzie dotyczyło niezałatwienia sprawy w terminie i wyda je dyrektor izby skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, dyrektor izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze podatnik będzie mógł złożyć w wojewódzkim sądzie administracyjnym skargę na tego rodzaju postanowienie.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie omawianego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Posłowie skierowali go do dalszych prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.